reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/59/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miasta Świeradów -Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

Część I.
Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) uczniu - oznacza to ucznia, wychowanka, słuchacza szkół, placówek, kolegiów wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

3) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.),

4) kwocie bazowej - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Część II.
Uprawnieni do wnioskowania oraz korzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

§ 4. 1. Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, pod warunkiem, że nie otrzymują innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych są zamieszkali na terenie miasta Świeradów - Zdrój uczniowie oraz słuchacze wymienieni w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego są uczniowie, o których mowa w ust. 1, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 5. 1. Wnioskodawcami w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być:

a) rodzice albo pełnoletni uczeń,

b) dyrektor szkoły, ośrodka, placówki, kolegium, do którego uczęszcza uczeń,

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być przyznawana z urzędu.

Część III.
Rodzaje oraz formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 6. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrywania kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników, literatury fachowej i specjalistycznej, programów edukacyjnych, materiałów, przyborów i sprzętu,

3) pokrycia kosztów innych dodatkowych wydatków związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia ucznia,

4) zakupu stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę na podstawie statutu lub innych regulaminów szkolnych,

5) całkowitego lub częściowego pokrywania kosztów związanych z pobieraniem nauki w zakresie opłat stałych uiszczanych na rzecz szkół, kolegium za naukę, czesnego,

6) całkowitego lub częściowego pokrywania kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w zakresie dojazdu do szkoły, kolegium oraz zakwaterowania w internacie, bursie, prywatnej kwaterze lub domu studenckim,

7) całkowitego lub częściowego pokrywania kosztów związanych z wyżywieniem w stołówce szkolnej, studenckiej lub innej placówce żywienia zbiorowego.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być realizowana także przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

§ 7. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

2. Zasiłki przyznawane są do wyczerpania środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków szkolnych w danym roku budżetowym.

Część IV.
Sposób określenia wysoości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

§ 8. 1. Miesięczną wysokość stypendium ustala się w sposób określony w poniższej tabeli:

Miesięczna wielkość dochodu na osobę w rodzinie

Miesięczna kwota przyznanego stypendium szkolnego

od 0% do 50% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

200%

od 51% do 75% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

150%

od 76% do 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

100%

2. Jeżeli w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, lub wystąpiło zdarzenie losowe, to miesięczną wysokość stypendium można zwiększyć, z tym że wysokość stypendium nie może przekroczyć 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Ustaloną wysokość stypendium, zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że 49 groszy pomija się, natomiast od 50 groszy i więcej przyjmuje się pełną złotówkę.

Część V.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkonego

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium

2) dołączenie do wniosku zaświadczań dotyczących sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia

2. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego

3. W uzasadnionych przypadkach przyznanie stypendium szkolnego może nastąpić na wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 10. Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium traci prawo do jego otrzymania od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Część VI.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 12. Udzielenie stypendium w formie określonej w § 6 ust. 1 regulaminu może następować poprzez całkowitą lub częściową refundację poniesionych kosztów zajęć edukacyjnych lub zakupów, na podstawie przedłożonych rachunków, faktur lub druków KP lub zaświadczeń. Rozliczenie powinno nastąpić w okresie wskazanym w decyzji.

§ 11. 1. Zasiłek szkolny może byś przyznany w przypadku:

1) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna

2) klęski żywiołowej

3) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia lub rodzica

4) inna nagła i nieprzewidywalna okoliczność

2. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, zasadniającego przyznanie tego zasiłku

Część VII.
Okresy i formy płatności stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

§ 12. 1. Udzielenie stypendium w formie określonej w § 6 ust. 1 regulaminu może następować poprzez całkowitą lub częściową refundację poniesionych kosztów zajęć edukacyjnych lub zakupów, na podstawie przedłożonych rachunków, faktur lub druków KP lub zaświadczeń. Rozliczenie powinno nastąpić w okresie wskazanym w decyzji.

2. Udzielenie stypendium w formie określonej w § 6 ust. 1 regulaminu, może następować poprzez zakup i przekazanie za pośrednictwem szkoły, ośrodka wychowawczego, kolegium, uprawnionemu do stypendium, określonych w decyzji o przyznaniu stypendium rzeczy albo poprzez refundację uprzednio zaakceptowanych wydatków na podstawie odpowiednich faktur potwierdzających poniesione wydatki. Pożądanym jest, by pomoc rzeczowa nastąpiła w sposób jednorazowy.

3. Przekazanie pomocy rzeczowej winno być potwierdzone protokołem przekazania i przyjęcia tej pomocy.

§ 13. 1. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego wypłacany jest do wysokości i na zasadach określonych w decyzji o przyznaniu zasiłku

2. Przyznanie zasiłku szkolnego w formie pomocy rzeczowej, w szczególności polegać powinno na przekazaniu za pośrednictwem szkoły ośrodka wychowawczego, kolegium podręczników, przyborów szkolnych, których uczeń został pozbawiony w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych.

3. Przekazanie pomocy rzeczowej winno być potwierdzone protokołem przekazania i przyjęcia pomocy.

Część VIII.
Postanowienia końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 15. Traci moc obowiązującą Uchwała nr LXXIV/391/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od 01 września 2011r.

Przewodniczący Rady Miasta


Wioletta Urbańczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama