reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/100/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/71/04 Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych, z późn. zmianami (Dz. Urzęd. woj. dolnośląskiego z 2004 r. nr 197 poz. 3107)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pźniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z pźn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/71/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1) W § 4

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) udokumentują fakt posiadania "centrum życiowego" w Wałbrzychu, wynoszący co najmniej 5 lat, lub są osobami opuszczającymi domy dziecka, rodziny zastępcze i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zakłady, w których przebywali nie z własnej woli a przed umieszczeniem w danej placówce - zakładzie zamieszkiwały w Wałbrzychu i nie mają możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania, bądź są osobami bezdomnymi w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, przebywającymi na terenie Gminy Wałbrzych a przed uzyskaniem statusu osoby bezdomnej były mieszkańcami Wałbrzycha. Gminę Wałbrzych uznaje się za "centrum życiowe" w przypadku wiarygodnego udokumentowania przez wnioskodawcę, w szczególności: faktycznego zamieszkiwania na jej terenie, faktu posiadania przez wnioskodawcę stałego źródła dochodu na terenie Gminy Wałbrzych, a w przypadku posiadania dzieci w wieku szkolnym pobierania przez dzieci wnioskodawcy nauki na terenie Gminy Wałbrzych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstępstwo od wymogu zamieszkiwania na terenie Gminy Wałbrzych przez okres 5 lat, po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha pod warunkiem, że osoby o których mowa udokumentują posiadanie "centrum życiowego" w Wałbrzychu, wynoszące co najmniej 2 lata w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2."

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. O najem lokalu wchodzacego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy nie mogą ubiegać się osoby, zajmujace bez tytułu prawnego lokal stanowiący własność Gminy Wałbrzych, do czasu opuszczenia tego lokalu, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 3, 4, 5, § 8 ust.6, § 10 ust.2 oraz § 17 ust.3.

2) W §10 ust 2 otrzymuje brzmienie: "2. Najemcą lokalu, o którym mowa w ust. 1 może być osoba, której potrzeby mieszkaniowe nie zostały zaspokojone, a która w szczególności spełnia poniższe warunki: 1)nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wałbrzych 2)posiada centrum życiowe w Gminie Wałbrzych"

3) W załączniku nr 1 do Uchwały

a) kryterium nr 3: "Bezdomność", otrzymuje brzmienie:

-3.Bezdomność - w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

-Przebywanie w schroniskach lub innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi: 1) osoby samotne 8 pkt. 2) z dziećmi 16 pkt.

-Wymagane jest pisemne poświadczenie tego faktu przez kierownika schroniska Zamieszkiwanie w innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi powinno być potwierdzone przez zarządcę obiektu, dysponenta lub dzielnicowego, bądź MOPS.

Punktację nalicza się jeśli okres bezdomności wynosi co najmniej 6 miesięcy oraz po zaopiniowaniu przez MOPS pod kątem realizacji kontraktów socjalnych oraz innych programów dot. zapobiegania bezdomności.

b) kryterium nr 4: "Wychowankowie domów dziecka i innych placówek wychowawczo- oświatowych oraz rodzin zastępczych otrzymuje brzmienie":

-4.Wychowankowie domów dziecka i innych placówek wychowawczo- oświatowych oraz rodzin zastępczych

-opuszczający w/w placówkijeśli nie posiadają lub nie posiadali tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i nie mają możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania.

-16 pkt.

4) W załączniku nr 2 do Uchwały

a) kryterium nr 2: "Bezdomność", otrzymuje brzmienie:

-2.Bezdomność - w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

-Przebywanie w schroniskach lub innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi: 1) osoby samotne 8 pkt. 2) z dziećmi 16 pkt.

-Wymagane jest pisemne poświadczenietego faktu przez kierownika schroniskaZamieszkiwanie w innych miejscachnie będących lokalami mieszkalnymipowinno być potwierdzone przez zarządcę obiektu, dysponenta lub dzielnicowego, bądź MOPS. Punktację nalicza się jeśli okres bezdomnościwynosi co najmniej 6 miesięcy.

b) kryterium nr 3: "Wychowankowie domów dziecka i innych placówek wychowawczo- oświatowych oraz rodzin zastępczych otrzymuje brzmienie:

-3. Wychowankowie domów dziecka i innych placówek wychowawczo- oświatowych oraz rodzin zastępczych

-opuszczający w/w placówkijeśli nie posiadają lub nie posiadali tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i nie mają możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania.

-16 pkt.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha


Agnieszka Kołacz -Leszczyńska


Uzasadnienie

Obecnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego wprowadziły ograniczenia dla osób ubiegających się o lokale do remontu dot. m in. górnej granicy dochodu oraz co najmniej 5 letniego stałego zamieszkiwania w Wałbrzychu przed złożeniem wniosku. Ponadto o lokal z zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych nie mogą się ubiegać osoby zajmujace lokal bez tytułu prawnego. Zmiana Uchwały Nr XXVIII/71/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych (z późn. zmianami) umożliwi większej grupie osób otrzymanie lokalu do remontu na własny koszt, co przełoży się na zagospodarowanie i poprawę stanu technicznego wolnych obecnie lokali oraz zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu czynszu.

1) Punktację nalicza się jeśli okres bezdomności wynosi co najmniej 6 miesięcy oraz po zaopiniowaniu przez MOPS pod kątem realizacji kontraktów socjalnych oraz innych programów dot. zapobiegania bezdomności.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama