reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/76/2011 Rady Gminy Czernica

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), Rada Gminy Czernica uchwala co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Czernica, zwany dalej "regulaminem".

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.),

2) Odbiorca - podmiot korzystający z usług, o których mowa w pkcie 8, na podstawie umowy, o której mowa w pkcie 4,

3) Przedsiębiorstwo - Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica,

4) umowa - umowę o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, zawartą pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą,

5) urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

6) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,

7) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy,

8) wodomierz dodatkowy (podlicznik) - przyrząd pomiarowy mierzący ilość bezpowrotnie zużytej wody do celów gospodarczych zainstalowany na koszt odbiorcy usług,

9) usługi - dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo na rzecz Odbiorców świadczone na podstawie umowy,

10) sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 2. 1. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług są określone w przepisach ustawy i przepisach wykonawczych do ustawy oraz w pozwoleniu wodno-prawnym.

2. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1) zdolności dostawcze przyłącza wodociągowego, o ile znajduje się ono w posiadaniu Przedsiębiorstwa, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy w ilości ustalonej w umowie,

2) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzanie ścieków w ilości określonej w umowie,

3) dostawę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o jakości zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, ze zm.) i o ciśnieniu zgodnym z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.),

4) prowadzenie regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody,

5) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,

6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

3. Pracownicy Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren nieruchomości Odbiorcy po okazaniu legitymacji służbowej w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzania kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy własnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa tak stanowi.

§ 3. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z usług w sposób nie powodujący pogorszenia ich jakości, a w szczególności do:

1. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych i/lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

2. utrzymania urządzeń wodociągowych w stanie technicznym zabezpieczającym przed wtórnym zanieczyszczeniem wody, w wyniku występowania skażenia chemicznego lub bakteriologicznego, w szczególności poprzez zainstalowanie zaworu antyskażeniowego lub zaworu zwrotnego,

3. natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a w szczególności o zerwaniu plomby, a także o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

4. niezmienienia, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, sposobu eksploatacji przyłącza, określonego w uzyskanych warunkach technicznych przyłączenia do sieci,

5. utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz główny i/lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie,

6. zabezpieczenie pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz główny i/lub urządzenie pomiarowe przed dostępem osób nieuprawnionych i zapewnienie swobodnego dostępu do tych pomieszczeń pracownikom Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia,

7. utrzymywania przyłącza i/lub sieci w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze/sieć nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa,

8. użytkowania urządzeń kanalizacyjnych w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

9. udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i urządzeń zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalanie czy mogą one oddziaływać na urządzenia zasilane z sieci oraz ustalania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji,

10. udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i urządzeń zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych urządzeń, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że urządzenia Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

11. wykorzystywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,

12. pisemnego powiadomienia Przedsiębiorstwa o utracie prawa do korzystania z nieruchomości i zmianie właścicieli lub osób korzystających z nieruchomości,

13. nieużywania wody z urządzeń wodociągowych do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolnych w przypadku ograniczonej wydajności ujęć wody.

§ 4. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie - z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy - zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia.

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo - po bezskutecznym wezwaniu Przedsiębiorcy do jego usunięcia - może podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia, które nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.

Rozdział 3.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI ORAZ TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG

§ 5. Przedsiębiorstwo wydaje zapewnienie dostawy wody i/lub odbioru ścieków, w terminie 30 dni od złożenia wniosku, do którego wnioskodawca załącza 1 egzemplarz aktualnej mapy sytuacyjnej w skali 1: 1000 do celów opiniodawczych.

§ 6. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa do Przedsiębiorstwa wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci, który powinien zawierać:

1. imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2. adres do korespondencji,

3. telefon kontaktowy,

4. odpis z właściwego rejestru wskazujący w szczególności sposób reprezentowania podmiotu nie będącego osobą fizyczną,

5. określenie rodzaju urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,

6. określenie ilości przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenie,

7. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

8. opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,

9. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczenia ścieków.

§ 7. Do wniosku, o którym mowa w § 6, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1. dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2. aktualną mapę do celów projektowych z naniesioną siecią wraz z określeniem usytuowania nieruchomości oraz miejsca na włączenie przewodu przyłącza.

§ 8. 1. Jeżeli nie zachodzą przesłanki, o których mowa w § 10, uniemożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 6 wraz z kompletem załączników, o których mowa w § 7, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości do sieci techniczne warunki przyłączenia do sieci.

2. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 6, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie do sieci, wskazując powody, które uniemożliwiają podłączenie.

3. Techniczne warunki przyłączenia do sieci powinny:

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym sposób zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

5) wskazywać parametry techniczne przyłącza,

4. Warunki przyłączenia do sieci są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.

§ 9. 1. Warunkiem przystąpienia do prac związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przekłada Przedsiębiorstwu dokumenty, których wykaz Przedsiębiorstwo dołącza do technicznych warunków przyłączenia do sieci.

3. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 10. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do istniejącej sieci nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli:

1. nie istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,

2. jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przyłączenia do sieci,

3. dana nieruchomość nie jest przeznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę,

4. osoba ta nie uiściła należnych kwot na rzecz podmiotu, który wybudował sieć, w przypadku gdy podmiotem tym nie była Gmina.

§ 11. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

§ 12. Koszt zakupu, zainstalowania oraz plombowania wodomierza głównego ponosi Przedsiębiorstwo.

Rozdział 4.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 13. Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza.

§ 14. Brak treści

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza i/lub sieci, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonywanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo technicznymi warunkami przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza i/lub sieci.

2. Jeżeli techniczne warunki przyłączenia do sieci obejmowały możliwość wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza/ sieci jest dokonanie uprzednio odbioru tych urządzeń.

3. Określone w technicznych warunkach przyłączenia do sieci próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli przyszłego Odbiorcy i Przedsiębiorcy.

4. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 3, są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

5. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

6. Przed zasypaniem przyszły Odbiorca powinien także wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w technicznych warunkach przyłączenia do sieci, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do właściwego organu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 15. Po zgłoszeniu przez przyszłego Odbiorcę gotowości wykonanego przyłącza/ sieci do odbioru, Przedsiębiorstwo wyznacza jego termin.

§ 16. Protokół odbioru wykonanego przyłącza powinien zawierać:

1. dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

2. rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

3. skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

4. uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

Rozdział 5.
SZCZEGÓŁÓWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

§ 17. Postanowienia umów nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień regulaminu.

§ 18. 1. Umowa określa w szczególności prawa i obowiązki stron, miejsce wykonywania usług, ich maksymalną ilość, jakość i warunki świadczenia, warunki usuwania awarii przyłączy, a także sposób i terminy rozliczeń, w tym długość okresu obrachunkowego oraz procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo.

2. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców do sieci, z zastrzeżeniem, że dopuszczalne zanieczyszczenie ścieków przemysłowych określa Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).

3. Nie wymaga podpisania aneksu do umowy zmiana dotycząca nowo obowiązującej taryfy, długości okresu rozliczeniowego oraz adresu do korespondencji.

§ 19. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:

1) gdy tytuł prawny Odbiorcy został ustanowiony na czas określony,

2) na wniosek Odbiorcy.

§ 20. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która jest przyłączona do sieci.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 21. Umowa jest zawierana z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

§ 22. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

§ 23. 1. Umowa może zostać rozwiązana przez Odbiorcę w każdym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez złożenie pisemnego oświadczenia woli, przy czym Odbiorca powinien wskazać nowego właściciela lub użytkownika nieruchomości przedstawiając stosowny dokument lub złożyć wniosek o likwidację przyłącza i/lub demontaż wodomierza głównego.

2. Okres wypowiedzenia każdorazowo określa umowa.

3. Przedsiębiorstwo może wstrzymać świadczenie usług do nieruchomości dotychczasowego Odbiorcy od dnia następnego po ostatnim dniu okresu wypowiedzenia, jeżeli w tym okresie wskazany nowy właściciel lub użytkownik nieruchomości nie podpisze umowy z Przedsiębiorstwem.

§ 24. 1. Umowa może zostać rozwiązana przez Przedsiębiorstwo przez złożenie pisemnego oświadczenia woli:

1) z zachowaniem okresu wypowiedzenia z powodu:

a) naruszenia przez Odbiorcę warunków umowy lub Regulaminu,

b) utraty prawa do korzystania z nieruchomości,

c) innych przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa uniemożliwiających dalsze świadczenie usług na rzecz Odbiorcy.

2) ze skutkiem natychmiastowym

a) gdy przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

b) z powodu nieuregulowania należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

c) jeżeli jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

d) jeżeli stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2. Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy z dotychczasowym Odbiorcą, jeżeli nie usunął on przeszkód będących przyczyną rozwiązania przez Przedsiębiorstwo dotychczas obowiązującej umowy.

§ 25. Umowa może być rozwiązana także w drodze pisemnego porozumienia stron.

§ 26. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu po upływie okresu na jaki została zawarta.

§ 27. 1. Umowa wygasa w przypadku:

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

2. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, wygasa poza przyczynami wskazanymi w ust. 1, również w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.

§ 28. Po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy, Przedsiębiorstwo zaprzestaje świadczenia usług w szczególności poprzez dokonanie zamknięcia przyłącza i/lub demontaż wodomierza głównego.

Rozdział 6.
SPOSÓB ROZLICZEŃ ZA DOSTARCZANĄ WODĘ I ODPROWADZANE ŚCIEKI

§ 29. 1. Rozliczenie z Odbiorcami następuje w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Czernica lub wprowadzonych zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy.

2. Taryfy ogłaszane są w miejscowej prasie i Internecie w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

§ 30. 1. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości a także nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga podpisania aneksu.

§ 31. Podstawą obciążenia Odbiorcy opłatami za usługi jest faktura wystawiona przez Przedsiębiorstwo.

§ 32. 1. Rozliczenie faktycznej ilości świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy głównych lub urządzenia pomiarowego.

2. W przypadku braku wodomierzy głównych ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

3. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.

4. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na tej cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza (podlicznika).

5. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w terminie wskazanym w fakturze.

6. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do faktury nie wstrzymuje obowiązku i terminu zapłaty.

7. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, w formie przelewu na rachunek bankowy Odbiorcy lub wypłaty gotówkowej.

§ 33. W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ciągu trzech miesięcy poprzedzających stwierdzenie niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego

§ 34. 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków jest ustalona jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. . Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza własnego oraz braku możliwości ustalenia ilości pobranej wody, ilość tę ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ciągu trzech miesięcy poprzedzających stwierdzenie niesprawności tego wodomierza.

§ 35. 1. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorcę nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków, to jest bez zawarcia umowy albo w przypadku celowo uszkodzonego albo pominiętego wodomierza lub urządzeń pomiarowych, Przedsiębiorstwo może dochodzić roszczeń odszkodowawczych od osoby, która dopuściła się powyższych działań.

2. Niezależnie od realizacji roszczeń odszkodowawczych Dostawca usług może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne na zasadach określonych w Ustawie.

Rozdział 7.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 36. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na wniosek Odbiorcy lub z własnej inicjatywy informacji dotyczących świadczonych usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu lub elektronicznych środków przekazu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania prośby.

3. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji został przedłożony na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji nie może nastąpić w terminach wskazanych w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed ich upływem powiadamia o tym fakcie osobę, która złożyła wniosek o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi z podaniem przyczyn przesunięcia terminu.

§ 37. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. § 32 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 38. 1. Przedsiębiorstwo wyznacza pracowników odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za udzielania informacji oraz za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Stosowna informacja, zawierająca imienne wskazanie pracowników, o których mowa w ust. 1, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podawana do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem nowych taryf.

§ 39. 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Czernica taryfy cen i stawek opłat,

2) tekst jednolity regulaminu,

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4) tekst jednolity ustawy wraz z wszystkim aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku, o którym mowa w § 27 ust. 1.

Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 40. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty, z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin.

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować, w sposób zwyczajowo przyjęty, o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 41. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

§ 42. 1. Może zostać wprowadzone doraźne ograniczenie w używaniu przez Odbiorców wody z urządzeń wodociągowych do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolnych w przypadku ograniczonej wydajności ujęć wody.

2. Ograniczenia wprowadzane są każdorazowo zarządzeniem Wójta Gminy Czernica, podanym do wiadomości Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, w którym określany jest okres obowiązywania ograniczenia oraz godziny, w których Odbiorcy nie mogą używać wody na cele wskazane w ust. 1.

Rozdział 9.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 43. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej

§ 44. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą Czernica a Przedsiębiorstwem.

§ 45. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 46. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana także dla innych Odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

§ 47. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę Czernica.

Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Czernica Nr XXXIII/322/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 49. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica


Jarosław Jagielski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama