| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 21 Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2010 r

Na podstawie art.61, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami1) ) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; ze zmianami2) ),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2010 r. jak niżej:

1) Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 1

2) Wykonanie dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów z podaniem zaległości i nadpłat - załącznik nr 2,

3) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik 3

4) Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, na spłatę długu oraz majątkowych, w tym: na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych - załącznik nr 4,

5) Wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów - załącznik nr 5

6) Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 801 - "Oświata i wychowanie", z podziałem na jednostki realizujące wydatki - załącznik nr 6,

7) Wykonanie wydatków budżetowych przez szkoły w pozostałych działach - załącznik nr 7,

8) Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów - załącznik nr 8,

9) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu - załącznik nr 9,

10) Wykonanie wydatków na programy i projektu realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na dzień 31.12.2010 r. - załącznik nr 10,

11) Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na - załącznik nr 11,

12) Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych - załącznik nr 12,

13) Wykonanie planu przychodów z rachunków dochodów własnych - załącznik nr 13,

14) Informacja z dotacji udzielonych z budżetu gminy i wydatków na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 14,

15) Dotacje podmiotowe udzielone dla przedszkoli - załącznik, nr 15,

16) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - załącznik nr 16,

17) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa - załącznik nr 17,

18) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Walki z Narkomanią - załącznik nr 18,

19) Wykorzystanie limitów na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i pozostałych wydatków inwestycyjnych - załączniki nr 19,

20) Wykorzystanie pozostałych wydatków majątkowych - załącznik nr 20,

21) Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - załącznik nr 21,

22) Stan środków budżetowych na rachunkach bankowych - załącznik nr 22

23) Część opisowa z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2010 r. - załącznik nr 23.

a) Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani - zał. nr 1 do części opisowej,

b) Informacja z wykonania budżetu w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - załącznik nr 2 do części opisowej,

c) Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w I półroczu 2010 r. - zał. nr 3 do części opisowej.

24) Informację o stanie mienia gminy na 31.12.2010 r. - załącznik nr 24.

§ 2. 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi Zamiejscowemu w Jeleniej Górze celem zaopiniowania,

2) Informację podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stornie internetowej Gminy Osiecznica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, nr 106, poz. 675.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146

Załącznik do Zarządzenia Nr 21
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.zip

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »