| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/42/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Konsultacji Społecznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi"

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić "Regulamin Konsultacji Społecznych Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi", określający zasady i tryb ich przeprowadzania w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Marian Matusiak


Załącznik do Uchwały Nr IX / 42 / 2011
Rada Miasta i Gminy w Świerzawie
z dnia 29 czerwca 2011 r.

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. W konsultacjach Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ).

2. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa w formie zarządzenia.

3. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi są obligatoryjnie prowadzone z inicjatywy własnej Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.

4. Decyzja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi powinna określać :

1) przedmiot konsultacji,

2) propozycję terminu konsultacji,

3) propozycję formy konsultacji,

4) uzasadnienie.

5. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Miasta i Gminy Świerzawa.

Rozdział 2.
Formy przeprowadzania konsultacji społecznych Rocznych Programów Współpracy

§ 2. 1. Konsultacje społeczne Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form :

1) konsultacje pisemne,

2) wysłuchanie publiczne,

3) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

4) powołanie zespołu opiniodawczo - konsultacyjnego.

2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 3. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji społecznych Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na stronie internetowej gminy publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji, forma i tryb konsultacji.

2. Publikacja na stronach internetowych nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach społecznych Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi publikowana jest w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

Rozdział 3.
Zapisy szczególne.

§ 4. W sytuacji tworzenia Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wprowadza się obowiązkowe konsultacje tych programów w trybie określonym dla obowiązkowych Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Rozdział 4.
Wyniki konsultacji społecznych.

§ 5. 1. Informacje o wynikach konsultacji społecznych Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi podaje się do wiadomości na stronach internetowych Miasta i Gminy Świerzawa nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji społecznych Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zawierają zestawienia zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa w danej sprawie.

3. Burmistrz przekazuje wyniki konsultacji społecznych Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Radzie Miasta i Gminy w Świerzawie.

§ 6. Wyniki konsultacji Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi nie są wiążące dla władz Miasta i Gminy Świerzawa.

§ 7. Konsultacje społeczne Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »