reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Niechlów

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Gminy Niechlów, uchwala, co następuje

§ 1.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Niechlów, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2.

Tryb powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "zespołem" powołuje Wójt Niechlowa w drodze zarządzenia.

2. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Niechlów:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie,

2) Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Niechlowie,

3) Komendy Powiatowej Policji w Górze, Rewir Dzielnicowych w Niechlowie,

4) ochrony zdrowia funkcjonującej na terenie gminy,

5) jednostek oświatowych, działających na terenie gminy Niechlów,

6) kuratorzy.

3. Przedstawiciela instytucji, organizacji lub jednostki organizacyjnej deleguje jej kierownik.

4. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem, a podmiotami wymienionymi w ust. 2, których przedstawiciele powołani zostaną do pracy w zespole.

5. Po powołaniu zespołu wszyscy jego członkowie otrzymają zaświadczenie wystawione przez Wójta, potwierdzające członkowstwo w zespole.

§ 3.

Tryb odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

1. Wójt Gminy Niechlów w drodze zarządzenia może odwołać członka zespołu interdyscyplinarnego przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

1) na wniosek członka,

2) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w zespole interdyscyplinarnym,

3) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach.


§ 4.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

1) Kadencja zespołu trwa 4 lata.

2) Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Wójt Gminy Niechlów.

3) Przewodniczący zespołu jest wybierany na 4 letnią kadencję na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4) Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz zespołu, spośród jego członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5) Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe, zastępca przewodniczącego lub sekretarz. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia zawiadamia się członków najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia pisemnie lub telefonicznie.

6. Posiedzenie zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków zespołu.

7) Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8) W posiedzeniu zespołu, poza jego członkami, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego zespołu.

9) Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków zespołu. Głosowanie odbywa się jawnie, poprzez podniesienie ręki. W głosowaniu mogą brać udział tylko członkowie zespołu.

10) Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe, zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

11) Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, delegując do prac osoby ze względu na specyfikę problemu.

Do funkcjonowania grup roboczych, stosuje się odpowiednio przepisy zwarte w punktach od 5 do 12 niniejszego paragrafu.

12) Ze spotkań zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący. Do protokołu dołącza się listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu oraz podjęte uchwały. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.

13) Członkowie zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych. Koszty delegacji służbowej ponosi instytucja, z której powołano członka do pracy w zespole.

14) Siedziba zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie.

15) Członkowie zespołu oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy.

16) Członkowie zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich poufności i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9 ust. 2 i 3 ustawy. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwa w zespole oraz grupach roboczych.

17) Przed przystąpieniem do wykonywania zadań członkowie zespołu złożą Wójtowi oświadczenie o treści: " oświadczam, że zachowam poufności informacji i danych, które uzyskałam/uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niechlów


Ewa Pietrowiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Grabowski

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama