| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/46/11 Rady Powiatu Strzelińskiego

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie określania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze. zm.) w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz.1362 ze zm.) Rada Powiatu Strzelińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują oni dochodami dziecka.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.),

2) Dziecko - rozumie się dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

3) Osoba pełnoletnia - osoba, która po uzyskaniu pełnoletniości pozostaje w placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości,

4) Placówka opiekuńczo-wychowawcza - placówka opiekuńczo-wychowawcza działająca na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 1,

5) Dochód - dochód ustalony zgodnie z art.6 pkt 4 ustawy, o której mowa w pkt 1,

6) Dochód dziecka - dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt 1,

7) Kryterium dochodowe - kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy, o której mowa w pkt 1 i art. 10 ust.3 ustawy,

8) Opłata - oznacza opłatę ponoszoną przez rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 3. 1. Zwolnienie całkowite z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić jeżeli:

a) Dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

b) Dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 100% kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziców dziecka, opiekunów prawnych i kuratorów potwierdzonej wywiadem środowiskowym, na ich wniosek, można wydać decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat jeżeli występuje wobec nich co najmniej jedna z wymienionych przesłanek:

a) Bezdomność,

b) Niepełnosprawność,

c) Niepełnoletność rodziców,

d) Bezrobocie,

e) Długotrwała lub ciężka choroba,

f) Przemoc w rodzinie,

g) Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

h) Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

i) Alkoholizm i narkomania,

j) Pobyt rodziców w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej,

k) Pobyt rodziców w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,

l) Zaistnienie zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

3. W przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz nie występują okoliczności określone w § 3 pkt 2 niniejszej uchwały możliwe jest wyłącznie częściowe zwolnienie z odpłatności; wysokość odpłatności oblicza się według stawek zawartych poniżej:

% przekroczenia kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy

pierwsze dziecko przebywające w placówce - kwota odpłatnosci

drugie dziecko przebywające w placówce - kwota odpłatności

trzecie i kolejne dziecko przebywających w placówce

Powyżej 100% do 149%

80 zł.

40 zł.

30 zł.

Powyżej 150% do 200%

100 zł.

50 zł.

40 zł.

Powyżej 200% do 250%

140zł.

60 zł.

50 zł.

Powyżej 250% do 300%

180 zł.

70 zł.

60 zł.

Powyżej 300% do 350%

240 zł.

100 zł.

70 zł.

Powyżej 350% do 400%

300 zł.

150 zł.

80 zł.

Powyżej 400% do 450%

450 zł.

150 zł.

120 zł.

Powyżej 450% do 500%

500 zł.

175 zł.

90 zł.

Powyżej 500% do 600%

600 zł.

200 zł.

100 zł.

Powyżej 600% do 900%

1000 zł.

300 zł.

150 zł.

Powyżej 900%

Całość opłaty

Całość opłaty

Całość opłaty

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII/129/04 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 23 września 2004 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Strzelińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Strzelińskiego


Jarosław Fit

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »