| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/77/11 Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w miejskich przedszkolach publicznych w Bolesławcu w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

2. Bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w § 1 ust. 1 realizowane są w czasie: od godziny 8.00 do godziny 13.00.

3. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości 0,185 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 określi umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

5. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 3 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/214/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu zmieniona Uchwałą Nr XXVI/224/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 sierpnia 2008 r., Uchwałą Nr XXXVI/305/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2009 r. oraz Uchwałą Nr XLV/380/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2009 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Józef Pokładek


Uzasadnienie

Wchodząca w życie z dniem 1 września 2010 r. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz.991) doprecyzowała przepisy związane z ustaleniem odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie.Znowelizowany art. 14 ust. 5 cytowanej ustawy obliguje organy prowadzące do ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Proponowane w uchwale kwoty odpłatności wynikają z kalkulacji kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych w czasie poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w przyjętym do kalkulacji czasie pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze 9 godzin, w tym 5 godzin nieodpłatnie. Z deklaracji zawartych w kartach zgłoszeń dzieci do przedszkola wynika, że rodzice są osobami pracującymi. Zakładając 8 godzinny czas pracy rodziców, dodano do kalkulacji 1 godzinę, czyli czas niezbędny na przyprowadzenie i odebranie dziecka z przedszkola. Niebagatelne znaczenie ma wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2010 r. i 2011 r. rzędu 7 % każde. Koszty utrzymania miejskich przedszkoli w 2011 r. stanowią, zgodnie z przyjętym planem finansowym, kwotę 7 644 754 zł, w tym:- środki finansowe z budżetu miasta 5 426 785 zł,- wpłaty rodziców 2 217 969 zł. Na koszty te składają się środki na wynagrodzenia i wydatki na pochodne związane z wynagrodzeniami w kwocie 5 636 906 zł oraz pozostałe koszty w kwocie 2 007 848 zł: zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, opłaty za media, naprawy i drobne remonty budynków, przeglądy, konserwacje, pozostałe usługi jak np. opłata za Internet, telefony. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w 2011 r. wynosi 697 zł, z czego 495 zł pokrywane jest z budżetu miasta, a tylko 202 zł z opłat rodziców. Przy założeniu, że opłata za 1 godzinę usług opiekuńczo wychowawczych wynosi 0,185 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r., wynosi ono 1.386,00 zł) i dziecko przebywa 4 godziny dziennie powyżej 5 godzinnej podstawy programowej przez 20 dni w miesiącu, to koszt opłat rodziców wyniesie 204,80 zł. Oprócz wydatków bieżących Gmina Miejska Bolesławiec ponosi wydatki na inwestycje w miejskich przedszkolach. Z uwagi na duże potrzeby placówek modernizacja budynków przebiega sukcesywnie. Łącznie w latach 2006-2010 na inwestycje poniesiono wydatki w wysokości 5.150.000 zł, głównie ze środków pochodzących z budżetu miasta. Zostały wykonane między innymi termomodernizacje 4 budynków: MPP 1, MPP 3, MPP 4 i MPP 6, wybudowano 4 place zabaw: przy MPP 2, MPP 3, MPP 4 i MPP 7, zmodernizowano wnętrza budynków: MPP 2, MPP 4 i MPP 5. W 2011 roku zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 457.000 zł z przeznaczeniem na budowę dwóch kolejnych placów zabaw przy MPP 1 i MPP 5 oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w MPP nr 5. Należy zwrócić również uwagę na to, że w najbliższym czasie przedszkola MPP 1, MPP 3 i MPP 6 będą wymagały modernizacji w zakresie: wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, remontu podłóg, remontu sanitariatów, wymiany stolarki drzwiowej oraz dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.Powyższe wynika z wydanych decyzji Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, w których wskazane zostały terminy realizacji zaleceń. Wydatki gminy ponoszone na wynagrodzenia nauczycieli zawierają koszty wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego z powodu nieosiągania średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Niedopłatę do średniego wynagrodzenia na poziomie gminy, zagwarantowanego Kartą Nauczyciela, generuje głównie grupa nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach. W związku z tym, w 2011 roku, Gmina Miejska Bolesławiec zobowiązana była ponieść dodatkowe koszty i wypłacić dodatek uzupełniający w wysokości 217.498 zł. Całkowity koszt związany z wypłatą wyrównań (z pochodnymi od wynagrodzeń) wyniósł 255.480 zł. Uwzględniając powyższe organ prowadzący musiałby wypłacić kwotę 234.156 zł - bez pochodnych - tylko dla przedszkoli. Uwarunkowania prawne, obecnie obowiązujące, nie pozwalają Gminie Miejskiej Bolesławiec na zmiany organizacyjne w zatrudnianiu nauczycieli w przedszkolach, które zmieniłyby strukturę wydatków ponoszonych na wynagrodzenia. Takie uwarunkowania wymuszają na naszej gminie i innych gminach w Polsce, podjęcie działań zabezpieczających dochody na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem miejskich przedszkoli publicznych. Podkreślam, że uzyskanie dochodów gminy niebilansujących wydatki bieżące spowoduje podjęcie decyzji o rezygnacji z realizacji części zadań własnych gminy. Zatem, należałoby zdecydować, z jakich zadań rezygnuje Gmina Miejska Bolesławiec w 2011 r. i kolejnych latach. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że samorząd nie otrzymuje żadnego dofinansowania do przedszkoli ze środków budżetu państwa, gdyż część oświatowa subwencji ogólnej dotyczy wyłącznie szkół. Mając na uwadze dobro dziecka oraz starania gminy, aby dzieci od najmłodszych lat miały dostęp do edukacji, przyjęto politykę utrzymania ilości oddziałów przedszkolnych na poziomie ubiegłego roku. Przy uwzględnieniu powyższych uwarunkowań podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
BS/KZK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »