| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/78/11 Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/348/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21,poz.113,Nr 117, poz 679, Nr 134, poz. 777) , art. 30 ust.2 i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 176, poz.1190; z 2011 Nr 34,poz.172) i art.29 ust.2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U z 2007 r. Nr 190, poz.1360; z 2008 r. Nr 171, poz1056; z 2009 r. Nr 119, poz.999; z 2010 r. Nr 212, poz.1385; z 2011 r. Nr 34,poz.172, Nr 94, poz. 550)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 ( kolumna 2) Uchwały NR XXXV/ 348 /05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Bolesławiec stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic ( Dz. Urz.Woj.Dol. Nr 145, poz.2877 ; z 2010 r. Nr 102, poz.1583) wprowadza się następujące zmiany:

1) w obwodzie nr 5 dopisuje się ulicę Warszawską,

2) w obwodzie nr 6 skreśla się ulicę Warszawską.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w "telegazecie" Telewizji Lokalnej "Azart-Sat" Sp. z o.o. w Bolesławcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Józef Pokładek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190 ze zmianami),zwanej dalej "ustawą", podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek wójta (burmistrza , prezydenta miasta) . Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze ( art.31 ustawy). Zmiany te można wprowadzić nie później niż na 3 m-ce przed upływem kadencji rady gminy, najpóźniej jednak w 45 dniu przed dniem przypadających wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( art. 29 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. z 2007 r., Nr 190, poz.1360 z późn.zm.). Stałe obwody głosowania powinny obejmować od 500 do 3000 mieszkańców ( art. 30 ust. 2a ustawy). Ponieważ limit ten został przekroczony w Obwodzie Nr 6 ( zasiedlenie nowych budynków przy ulicy Śluzowej) wnoszę o podjęcie uchwały ze względu na zaplanowane na dzień 9 października 2011 r. wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. kh/kh

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »