| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/98/11 Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 22 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sobótka

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Miejska w Sobótce

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobótka, ustala się odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Odpłatność obejmuje koszty następujących zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

2) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

3) zajęcia artystyczne, rozwijające twórcze uzdolnienia dzieci,

4) kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej i nawyków dbania o własne zdrowie,

5) zajęcia interaktywne, rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

§ 2. Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 1, pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w wysokości 0,17 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2, za pobyt dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 4. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sobótka oraz sposób pobierania opłaty określa umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy dyrektorem Przedszkola a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka uczęszczającego do przedszkola.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XL/311/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola publicznego w Sobótce prowadzonego przez Gminę Sobótka.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce


Witold Nazimek


Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty dokonana mocą ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991) wprowadziła nową treść przepisów art. 6 ust. 1 oraz art. 14 ust. 5 niniejszej uchwały. Art. 14 ust. 5 ustawy otrzymał brzmienie: "organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez: 1) przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1. pkt.2: 2) publiczna inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2." Natomiast, zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w nowym brzmieniu, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Ustawodawca dał gminom czas do dnia 31 sierpnia 2011 r, aby uregulowały odpłatność za usługi w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Kalkulacja stawki za 1 godzinę zajęć ponadprogramowych wynika z obowiązującego w 2011 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 1 386,-zł. ogłoszonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U.. Nr 194, poz. 1288) jest następująca: 1 386,-zł. x 0,17% = 2,35 zł. za 1 godzinę zajęć ponad 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej. Koszty miesięczne dla rodziców/opiekunów prawnych na 1 dziecko w zależności od liczby godzin zajęć ponadprogramowych, w których dziecko będzie uczestniczyć, kształtować się będą w sposób następujący:
1) 1 godz. x 2,35 zł x średnio 20 dni uczestnictwa dziecka w w/w zajęciach w miesiącu = 47,- zł. miesięcznie;
2) 2 godz. x 2,35 zł. x średnio 20 dni uczestnictwa dziecka w w/w zajęciach w miesiącu = 94,- zł. miesięcznie;
3) 3 x godz. x 2,35 zł. x średnio 20 dni uczestnictwa dziecka w w/w zajęciach w miesiącu = 141,-zł. miesięcznie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »