| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Siekierczyn

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy SIekierczyn uchwala, co następuje :

§ 1. W Przedszkolu w Zarębie prowadzonym przez Gminę Siekierczyn zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 8:00 do 13:00 przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

§ 2. Poza godzinami, o których mowa w § 1 usługi realizowane są odpłatnie i obejmują:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

4) zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci (plastyczne, muzyczne i teatralne),

5) opiekę nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw i podczas wypoczynku.

§ 3. Opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ustala się w następujący sposób:

1) za każdą zadeklarowaną przez rodzica rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w § 2 ustala się opłatę w wysokości 1,95 zł,

2) miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w pkt 1 i zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu,

3) w przypadku innego od zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu rodzice wnoszą opłatę za faktyczną ilość godzin,

4) opłata, o której mowa w pkt 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia, które ustalane są zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kosztów świadczeń dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców, a realizowanych poza godzinami, o których mowa w § 1.

§ 4. Zasady korzystania z usług przedszkola, w tym termin i zasady wnoszenia opłat, o których mowa w § 3 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/73/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłat za świadczenia przedszkola.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn.

§ 7. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Andrzej Kuźniar


Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/55/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 czerwca 2011 r.

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148 poz. 991) przedszkole publiczne ma obowiązek zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez radę gminy, ale nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Jednocześnie wysokość opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym wymiar co najmniej 5 godzin dziennie ustala organ prowadzący w formie uchwały, którą należy podjąć najpóźniej do końca sierpnia 2011 r.

W Przedszkolu w Zarębie podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach od 8:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku, w tym czasie pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

Obok obligatoryjnych usług oświatowo- wychowawczych przedszkole świadczy także usługi opiekuńczo- bytowe, które wykraczają poza podstawę programową wychowania przedszkolnego i dlatego są odpłatne. W projekcie uchwały sprecyzowano zakres świadczeń, które przekraczają pięciogodzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Świadczenia odpłatne obejmują gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka; gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka; zapewnienie bezpieczeństwa, opieki i nadzoru w czasie zajęć organizowanych w budynku przedszkola jak i poza nim, oraz w czasie wypoczynku dzieci. Dodatkowe świadczenia realizowane są na podstawie umów cywilnoprawnych dlatego też musi zostać zachowana zasada ekwiwalentności, zgodnie z którą opłatę wnosi się za konkretne świadczenia i w relacji do konkretnych kosztów świadczenia usług, co potwierdzają wydane w ostatnim okresie wyroki sadów administracyjnych oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów. Proponowana stawka opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu po zakończonych zajęciach obligatoryjnych uwzględnia zakres świadczeń, z jakich korzysta dziecko, chodzi tu głównie o ilość godzin, jaką dane dziecko w nim przebywa.

Proponuje się wprowadzenie opłaty za każdą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola powyżej 5 godzin dziennie w wysokości 1,95 zł za godzinę co daje za 20 dni 39 zł (1 godzina opiekuńczo- bytowa), 78 zł (dwie godziny), 117 zł ( przy 3 godzinach), 156 zł ( przy 4 godzinach). Za czas nieobecności dziecka opłata dzienna będzie proporcjonalnie odliczana (według dotychczasowych zasad nie stosowano odliczeń). Średnio obecność dziecka kształtuje się na poziomie 61,5% co powoduje, że faktyczny koszt odpłatnych świadczeń nie powinien być zbyt dotkliwy.

Stawkę za godzinę wyliczono na podstawie kalkulacji kosztów wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie.

Opłata za wyżywienie dziecka ustalana jest na podstawie odrębnych przepisów przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Dodatkowe zajęcia np. naukę języków obcych, rytmikę dyrektor przedszkola organizuje na wniosek rodziców pod warunkiem pełnego pokrycia kosztów przez rodziców. Zajęcia te prowadzone są w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »