reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Czernica

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Czernica Nr XXXI/250/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, Rada Gminy Czernica uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Wielkie, uchwalony uchwałą Nr XXVII/254/2001 przez Radę Gminy Czernica w dniu 28 grudnia 2001r. opublikowany w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 05.02.2002 r., Nr 13, poz. 349, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

2. Rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zastępuje w granicach na nim określonych odpowiednią część załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVII/254/2001 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2001r.

3. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowiące załącznik nr 2.

4. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. W uchwale Nr XXVII/254/2001 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2001r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Tereny oznaczone symbolem:

1) KDW1 i KDW5 przeznacza się na drogi wewnętrzne, niepubliczne, o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających. Zakończone placem manewrowym, zgodnie z rysunkiem planu;

2) KDW2 przeznacza się na drogę wewnętrzną o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających.

2. § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Teren oznaczony symbolem KDW3 przeznacza się na drogę wewnętrzną, niepubliczną o szerokości 8 m w liniach rozgraniczających, zakończony placem manewrowym, zgodnie z rysunkiem planu.

3. § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Teren oznaczony symbolem KDW4 przeznacza się na drogę, wewnętrzną, niepubliczną o szerokości 5 m w liniach rozgraniczających.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica


Jarosław Jagielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/53/2011
Rady Gminy Czernica
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/53/2011
Rady Gminy Czernica
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/53/2011
Rady Gminy Czernica
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik3.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama