reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Przemkowie

z dnia 7 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przemków, obręb Przemków dla działek nr 1264, 1299, 1301, 1303,1305, 1307, 1309,1311, 1313, 1315, 1297, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1282, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1263, 1278, 1279, 1275, 1276, 1277, 1288

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Przemkowie Nr XLI/267/10 z dnia 23 lutego 2010 r.

Rozdział 1.
Zakres regulacji

§ 1. 1. Stwierdza się zgodność ustaleń niniejszej uchwały ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Przemków zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemkowie Nr XXXIII/192/98 z dnia 18 czerwca 1998 r., ze zmianą: uchwała Nr XVII/121/08 z dnia 26 lutego 2008 r. Rada Miejska w Przemkowie uchwala co następuje:

2. Uchwala się zmianę planu miejscowego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXIV/137/97 z dnia 30 czerwca 1997 r. Przedmiotowy projekt jest zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 163/50 w Karpiach, która została podzielona na działki nr 163/53, 163/54, 163/55, 163/56, 163/57, 163/58, 163/59, 163/60, 163/61, 163/62, 163/63, 163/64, 163/65, 163/66, 163/67, 163/68, 163/70, 163/71, 163/72, 163/73, 163/74, 163/75, 163/76, 163/77, 163/78, 163/79, 163/80, 163/81, 163/82, 163/83, 163/84, 163/85, 163/86, 163/87, 163/88, 163/89, 163/90, 163/99. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 lipca 2010 r. m.in. przedmiotowe działki zostały włączone do miasta Przemków i zmieniły numerację. Zmiany te obowiązują od 01.01.2011r.

3. Granice obszaru objętego uchwałą określono na rysunku planu miejscowego w skali 1:1000.

4. Integralne części uchwały obejmują:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1: 1000,

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) linii zabudowy obowiązującej - należy przez to rozumieć linie posadowienia najdalej wysuniętej płaszczyźnie ściany nowego budynku mieszkalnego, którą elementy zabudowy nie mogą przekraczać powyżej odległości dopuszczalnych wynoszących dla okapów i gzymsów nie więcej niż 0,8 m,

2) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linie, którą elementy zabudowy nie mogą przekroczyć. Nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji zlokalizowanych na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

3) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia w rozumieniu przepisów szczególnych, w tym: inwestycje z zakresu łączności publicznej, przewody lub urządzenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, a także inne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń, w tym stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, instalacje zbiornikowe na gaz płynny przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach, dojścia, dojazdy i parkingi,

4) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 15o ,

5) dachu spadzistym - należy przez to rozumieć dach jedno, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 15.

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym,

2) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów,

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,

2) ZP - tereny zieleni urządzonej,

3) R- tereny rolnicze,

4) RU- tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,

5) KS- tereny obsługi komunikacji samochodowej,

6) KD-Z - tereny drogi publicznej - ulica klasy zbiorczej,

7) KD-L - tereny drogi publicznej - ulica klasy lokalnej,

8) KD-D - tereny drogi publicznej - ulica klasy dojazdowej,

9) KDW - tereny drogi wewnętrznej.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Zakaz realizacji obiektów tymczasowych z ich dopuszczeniem na okres prowadzenia robót budowlanych.

2. Zakaz składowania pojazdów mechanicznych lub ich części, zakaz prowadzenia skupu złomu, materiałów wtórnych, produktów rolnych.

3. Zakaz realizacji ogrodzeń wyższych niż 160 cm, przy czym powyżej 60 cm od poziomu terenu muszą być ażurowe co najmniej w 35% powierzchni przęsła. Obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

4. Zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu poprzez pozostawienie trwałych wykopów, nasypów.

5. Ustalona w planie wysokość zabudowy nie dotyczy inwestycji z zakresu łączności publicznej.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Obszar objęty planem położony jest w granicach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia na podstawie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 94 z dn. 04 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Dol. z dn. 04 kwietnia 2007r., Nr 94 poz. 1104) zmienionym rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 16 z dn. 12 listopada 2008 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Dol. z dn. 12 listopada 2008 r., Nr 16 poz. 3491).

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Brak obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.

§ 8. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej. Na terenach o symbolu ZP, KD-D, KD-L, KD-Z ustala się:

1) zakaz realizacji tymczasowych obiektów handlowo- usługowych,

2) zakaz realizacji reklam nie spełniających niżej wymienionych warunków:

a) odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni minimum 4,0m,

b) wysokość do 6,0m,

c) powierzchnia do 4,0m2 .

§ 9. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

1. Przy scaleniu i podziale nieruchomości ustala się:

1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90o z tolerancją do 20%,

2) szerokość frontu działki: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej minimum 16,0m, maksymalnie 35,0m,

3) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 600 m2 .

2. Zasady podziału określone w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą:

1) podziału terenu dla powiększenia działki sąsiedniej,

2) podziału terenu pod urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.

§ 10. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Obowiązuje strefa techniczna oznaczona na rysunku planu (odległość mierzona od osi sieci):

1) 5,0 m wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 20kV.

2) 2,5m wzdłuż gazociągu.

2. W wyznaczonej strefie technicznej operator sieci jest uprawniony do prowadzenia prac modernizacyjnych lub usuwania awarii, zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację sieci. Dla terenu objętego strefą obowiązuje:

1) nakaz zapewnienia swobodnego dojścia i dojazdu dla zarządcy sieci,

2) zakaz prowadzenia działań inwestycyjnych w sposób zagrażający trwałości sieci podczas eksploatacji,

3) zakaz wznoszenia budynków w strefie technicznej dla gazociągu,

4) zakaz sadzenia drzew i krzewów, o wysokości większej niż 3,5m w strefie technicznej dla sieci elektroenergetycznej.

3. Przewiduje się zmianę przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej kolidującej z planowanym zagospodarowaniem lub jej skablowanie doziemne. W przypadku skablowania odstępuje się od ustaleń dotyczących strefy technicznej.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Ustala się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa dla ruchu drogowego i prawidłowej eksploatacji drogi. Dopuszcza się ich lokalizację poza pasem drogowych w przypadku braku możliwości lokalizacji w pasie.

2. Zaopatrzenie w wodę - z sieci miejskiej sieci wodociągowej. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do korzystania z wody podziemnej w ramach zwykłego korzystania z wody.

3. Zaopatrzenie w gaz - z istniejącej sieci dystrybucyjnej rozbudowanej bądź zmodernizowanej stosownie do potrzeb oraz indywidualnych zbiorników na gaz, butli gazowych przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach. Budowa rozdzielczej sieci gazowej, przyłączenie obiektów na zasadach określonych w prawie energetycznym, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia.

4. Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie ścieków bytowo gospodarczych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

5. Odprowadzenie ścieków wód opadowych i roztopowych - do sieci kanalizacji deszczowej lub systemu odwadniającego. Wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w sposób, aby spełniały wymogi określone w przepisach szczególnych. Ustala się zakaz zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Zabronione jest również dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości.

6. Elektroenergetyka - zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejący system sieci i urządzeń elektroenergetycznych rozbudowywanych i przebudowywanych w celu poprawy warunków zasilania oraz usuwania ewentualnych kolizji. Nowoprojektowaną sieć należy realizować kablem doziemnym z dopuszczeniem realizacji sieci napowietrznej średnich napięć. Dopuszcza się instalowanie urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych z wykluczeniem turbin wiatrowych.

7. Telekomunikacja - poprzez podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej. Obowiązuje prowadzenie sieci telekomunikacyjnej jako linii kablowych (kabel doziemny).

8. Gospodarka odpadami - odpady komunalne należy gromadzić selektywnie w pojemnikach, kontenerach zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywożenia na wysypisko odpadów komunalnych przez koncesjonowanego przewoźnika.

9. Zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła wyposażonych w wysokosprawne systemy grzewcze pracujące w oparciu o paliwa ekologiczne. Dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz paliwa stałe, przy zastosowaniu wysokosprawnych i ekologicznych systemów grzewczych.

§ 12. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów. Tereny dla których plan ustala inne przeznaczenie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

§ 13. Ustalenia dotyczące stawek procentowych Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm) w wysokości 15%.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 14. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oznaczone symbolem - 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U.

1)

Przeznaczenie terenu

a)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozumiana jako budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi i gospodarczymi,
b)dopuszcza się przeznaczenie budynku mieszkalnego na usługi o powierzchni nie przekraczającej 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego,
c)dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury,

2)

Parametry i wskaźniki

a)linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
b)wysokość budynku mieszkalnego - do trzech kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 12,5 m,
c)wysokość budynku gospodarczego, garażowego wolnostojącego - maksymalnie do 7,0m,
d)wysokość powstałych obiektów budowlanych do 6,5m,
e)poziom parteru budynku nie wyższy niż 1,2m,
f)powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40% powierzchni działki,
g)powierzchnia biologicznie czynna - minimum 45% powierzchni działki,
h)geometria dachu - dla budynku mieszkalnego dopuszcza się dach dwu lub wielospadowy, symetryczny, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 400 z tolerancją 50. Dla ganków, zadaszeń, wiat, wiatrowłapów, budynków gospodarczych, garażowych, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury dopuszcza się dach płaski lub spadzisty,
i)dla dachów spadzistych obowiązuje pokrycie dachu dachówką lub materiałami o fakturze dachówkopodobnej w kolorze ceglastym, brązowym, szarym, czarnym,
j)kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do obowiązującej linii zabudowy, dopuszcza się realizacje budynku o rzucie w kształcie litery L, U, T.
k)obowiązuje tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych z dopuszczeniem elementów drewnianych, ceramicznych, kamiennych. Ustala się zakaz wykonywania obiektów z płyt warstwowych, elewacji z sidingu, blachy oraz lokalizacji obiektów kontenerowych. Zakaz nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej,

3)

Zasady podziału nieruchomości

minimalna powierzchnia działki budowlanej 600m2,

4)

Zasady ochrony środowiska i przyrody

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

5)

Ustalenia komunikacyjne

a)dostęp do drogi publicznej o symbolu KD-D, KD-L,
b)obowiązek zapewnienia w granicach działki objętej inwestycją minimalnej ilości miejsc parkingowych według wskaźników: 1 stanowisko na 1 mieszkanie, 1 stanowisko na 45 m2 powierzchni całkowitej lokalu użytkowego, 1 stanowisko na 2 zatrudnionych w prowadzonej na terenie działalności usługowej.

2. Tereny obsługi komunikacji samochodowej oznaczone symbolem - 1KS, 2KS, 3KS,4KS, 5KS

1)

Przeznaczenie terenu

a) garaże dla samochodów osobowych,
b) dla terenu 1KS dopuszcza się lokalizacje stacji obsługi pojazdów,
c) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej,

2)

Parametry i wskaźnikikształtowania zabudowy oraz zagospodarowaniaterenu

a) wysokość budynków garażowych do 6,5 m,
b) wysokość budynku stacji obsługi pojazdów do 8,5m,
c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych 6,5m,
d) powierzchnia zabudowy maksymalnie 85% powietrzni terenu,
e) powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni terenu,
f) geometria dachu - dopuszcza się dach płaski lub spadzisty,
g) dla dachów spadzistych obowiązuje pokrycie dachu dachówką lub materiałami o fakturze dachówkopodobnej w kolorze ceglastym, brązowym, szarym, czarnym,
h) obowiązuje tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych z dopuszczeniem elementów drewnianych, ceramicznych, kamiennych. Ustala się zakaz wykonywania obiektów z płyt warstwowych, elewacji z sidingu, blachy oraz lokalizacji obiektów kontenerowych. Zakaz nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej,
i) ustala się realizacje garaży w oparciu o ujednolicony projekt architektoniczno-budowlany w zakresie formy architektonicznej, użytych materiałów elewacyjnych, kolorystyki, rodzaju i koloru pokrycia dachu.

3. Tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem - 1ZP, 2ZP, 3ZP

1)

Przeznaczenie terenu

a) zieleń publiczna urządzona,
b) urządzenia infrastruktury technicznej,
c) obiekty małej architektury,

2)

Parametry i wskaźnikikształtowania zabudowy oraz zagospodarowaniaterenu

a) obowiązuje nakaz zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, z nakazem realizacji szpalerów drzew w wzdłuż dróg publicznych,
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 75%,
c) wysokość zabudowy - maksymalnie 6,5m.

4. Tereny rolnicze oznaczone symbolem - 1R, 2R

1)

Przeznaczenie terenu

a) grunty rolne,
b) urządzenia infrastruktury technicznej,

2)

Parametry i wskaźnikikształtowania zabudowy oraz zagospodarowaniaterenu

a) ustala się zakaz realizacji budynków,
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 70%,
c) wysokość zabudowy - maksymalnie 8,0m.

5. Teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych oznaczony symbolem - RU

1)

Przeznaczenie terenu

a) urządzenia dla obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,
b) urządzenia infrastruktury technicznej,

2)

Parametry i wskaźnikikształtowania zabudowy oraz zagospodarowaniaterenu

a) ustala się zakaz realizacji budynków,
b) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 70%,
c) wysokość zabudowy - maksymalnie 8,0m.

6. Teren drogi publicznej oznaczony symbolem - 1KD-Z

1)

Przeznaczenie tereny

droga publiczna klasy zbiorczej,

2)

Zasady zagospodarowania terenu

fragment drogi publicznej o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

7. Tereny drogi publicznej oznaczone symbolem - 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L

1)

Przeznaczenie tereny

ulica klasy lokalnej, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu,

2)

Zasady zagospodarowania terenu

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

8. Tereny drogi publicznej oznaczone symbolem - 1KD-D, 2KD-D

1)

Przeznaczenie tereny

ulica klasy dojazdowej, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu,

2)

Zasady zagospodarowania terenu

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

9. Tereny drogi wewnętrznej oznaczone symbolem - 1KDW, 2KDW

1)

Przeznaczenie tereny

droga wewnętrzna niepubliczna,

2)

Zasady zagospodarowania terenu

szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

§ 15. 1. Dla terenu objętego niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/137/97 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 1997r.

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Przemkowa.

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie


Jacek Janikowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/11
Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 7 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/11
Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 7 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/39/11
Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 7 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

załącznik 3


Uzasadnienie

UZASADNIENIE Do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystąpiono, w związku z koniecznością dostosowania istniejących regulacji w planie do zmieniających się potrzeb, a wynikających głównie z uwzględnienia ograniczeń z przebiegu sieci gazowej, wydzielenia dróg publicznych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej. Przyjęcie przedmiotowej uchwały umożliwia dalszy rozwój przestrzenny miasta Przemkowa. Przewidywane rozwiązania pozwalają na stworzenie harmonijnej całości z istniejącą zabudową miasta oraz uwzględniają w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno estetyczne. Przy sporządzeniu planu dopełnione zostały wymogi formalno - prawne wynikające z obowiązujących przepisów. Na podstawie art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w postępowaniu z udziałem społeczeństwa podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu, możliwościach zapoznania się z niezbędna dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym była ona wyłożona do wglądu, możliwościach składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednoczenie co najmniej 21-dniowy termin ich składania, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. W związku z udziałem społeczeństwa przy opracowywaniu planu miejscowego nie wpłynęły wnioski i uwagi do planu. Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 nr 199 poz. 1227 ze zmianami) uzasadnieniem wyboru przyjętego dokumentu jest, że: brak konieczności zastosowania rozwiązań alternatywnych w odniesieniu do regulacji przyjętych w zmianie planu miejscowego, uwzględniono ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko dla ustaleń zmiany planu, projekt zmiany planu zaopiniował pozytywnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, brak konieczności przeprowadzania postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, brak wniosków i uwag do prognozy oddziaływania na środowisko, prowadzenie monitoringu skutków realizacji ustaleń planu odbywać się będzie poprzez analizę fizycznych zmiany krajobrazu wynikających ze zmian zagospodarowania terenu; zmian jakości poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego; zmian w sferze społecznej i gospodarczej obszaru. Badania jakości poszczególnych komponentów środowiska będą dokonywane regularnie, a ich zakres i częstotliwość wynikać będzie z charakteru inwestycji dopuszczonych do realizacji na mocy zapisów planu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama