reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 7 lipca 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy Prusickiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.20 ust 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXXIX/395/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy Prusickiej uchwalonego uchwałą nr XV/154/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 r, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Trzebnica nr XVIII/195/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r, Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

Dział I.
USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica, w rejonie ulicy Prusickiej, zwana dalej planem, obejmuje obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) linia rozgraniczająca - linia oddzielająca poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu, której nie może przekroczyć żaden element budynku; dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy budynku na trwale związane z konstrukcją i funkcją budynku nie związane z gruntem;

3) powierzchnia zabudowy działki - należy przez to rozumieć rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu;

4) przeznaczenie terenu - przeznaczenie wyznaczone do lokalizacji w danym terenie;

5) przeznaczenie podstawowe terenu - jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować w danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu;

6) przeznaczenie uzupełniające terenu - przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie; jeżeli ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej teren może zostać zagospodarowany przeznaczeniem uzupełniającym w 100 % jego powierzchni;

7) teren - część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;

8) usługi - działalności w dziedzinach: handlu detalicznego i hurtowego ( w tym wielkopowierzchniowe obiekty sprzedaży), gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji (w tym naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych, bazy transportowe i spedycyjne, stacja paliw), instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio a mają charakter usługi i obsługi;

9) wielkopowierzchniowe obiekty sprzedaży - obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2;

10) urządzenia towarzyszące - obiekty technicznego wyposażenia, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, mała architektura, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonej w przeznaczeniu podstawowym.

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenia terenu:

1) teren zabudowy usługowej, przez co rozumie teren, na którym zlokalizowano usługi wraz z urządzeniami towarzyszącymi oznaczony symbolem U;

2) tereny dróg publicznych (w rozumieniu przepisów ustawy o drogach),oznaczone symbolami:

a) KD-G - dla drogi klasy głównej,

b) KD-L - dla drogi klasy lokalnej.

§ 5. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urządzenia towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

§ 6. Na obszarze objętym planem zakazuje się przeznaczenia innego niż te, które są dla niego ustalone w planie.

Rozdział 2.
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

§ 7. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

§ 8. Dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych i szyldów reklamowych związanych z prowadzonymi w budynkach usługami i działalnością, zakazuje się lokalizowania reklam i szyldów nie związanych bezpośrednio z obiektem.

Rozdział 3.
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska

§ 9. 1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowiska obowiązuje:

1) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych;

2) stosowanie do indywidualnych celów grzewczych paliw płynnych i gazowych oraz paliw stałych spalanych w urządzeniach o stopniu sprawności energetycznej nie mniejszej niż 70%;

Rozdział 4.
Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 10. 1. Na terenie objętym planem, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązują:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

2) odprowadzenie ścieków komunalnych siecią kanalizacyjną;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do odbiorników lub na teren własnej działki;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych;

5) zaopatrzenie w gaz z rozdzielczych sieci gazowych.

2. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się:

1) lokalizację nowych inwestycji, w zakresie realizacji sieci uzbrojenia terenu, w liniach rozgraniczających ulic;

3. Na terenie objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje:

1) lokalizacja garaży i miejsc postojowych na działkach budowlanych, na których lokalizowana jest inwestycja;

2) dla usług, urządzenie minimum jednego miejsca postojowego na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usługowej;

3) zakaz obsługi komunikacyjnej terenów 1U i 2U z drogi publicznej klasy głównej 1KDG.

Rozdział 5.
Zasady dotyczące scalania i podziału nieruchomości

§ 4. Na obszarze objętym planem, dopuszcza się wydzielenie działek dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej bez zachowania zasad określonych w przepisach działu II.

Rozdział 6.
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 5. Na obszarze objętym planem, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązuje:

1) strefa "OW " obserwacji archeologicznej, w granicach przedstawionych na rysunku planu, dla obszarów intensywnego osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego;

2) w strefie o której mowa w pkt 1) obowiązuje:

a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co do konieczności prowadzenia prac ziemnych za pozwoleniem konserwatorskim i pod nadzorem konserwatorskim,

b) powyższe pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę przed realizacją inwestycji,

3) nową zabudowę należy realizować w nawiązaniu do zasad ukształtowania obiektów o tradycyjnych lokalnych formach.

Dział II.
USTALENIA DLA TERENÓW

Rozdział 7.
Ustalenia dla terenów usług

§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1U i 2U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usługowej;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) wysokość budynków nie większa niż 12 m;

2) dachy strome dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci nie mniej niż 38o i nie więcej niż 45o; pokrycie z dachówki lub blacho dachówki w kolorze ceglastym lub brązowym;

3) dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe;

4) powierzchnia zabudowy działki nie większa niż 75% powierzchni działki lub działek objętych jednym zamierzeniem inwestycyjnym;

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego co najmniej 20% powierzchni działki lub działek objętych jednym zamierzeniem inwestycyjnym.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, dla których obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od granicy wydzielonej drogi wewnętrznej.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 2000 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej 20 m,

c) kąt położenia granic bocznych działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 1%.

Rozdział 8.
Ustalenia dla terenów komunikacji

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KD-G, ustala się przeznaczenie: teren drogi klasy głównej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu,

2) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 1%.

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KD-L, ustala się przeznaczenie: teren drogi klasy lokalnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu,

2) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:

1) chodnik,

2) ścieżkę rowerową.

4. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 1%.

Dział III.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebnicy .

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy


Karol Idzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/103/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 7 lipca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Uchwała.XI.103.11.2011-07-07 Załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/103/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 7 lipca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Uchwała.XI.103.11.2011-07-07 Załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/103/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 7 lipca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Uchwała.XI.103.11.2011-07-07 Załącznik 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama