reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/40/11 Rady Miejskiej w Miliczu

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm1) . ) oraz art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Rada Miejska w Miliczu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej, zwany dalej wnioskiem, może zostać złożony bezpośrednio przez mieszkańców lub za pośrednictwem podmiotów określonych w art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrzowi Gminy Milicz, zwanemu dalej Burmistrzem.

2. Uprawnieni do składania wniosku o którym mowa w ust. 1 są pełnoletni mieszkańcy Gminy Milicz.

3. Mieszkańcy w liczbie do 10 osób, składając wniosek bezpośrednio, wskazują 2 osoby do ich reprezentacji.

4. Mieszkańcy w liczbie powyżej 10 osób, składając wniosek bezpośrednio, reprezentowani są przez dwuosobową grupę inicjatywną.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 do wniosku załącza się pełnomocnictwo wraz z listą mieszkańców upoważniających grupę inicjatywną do złożenia wniosku. Lista zawiera imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL oraz własnoręczne podpisy mieszkańców udzielających pełnomocnictwa oraz dane osób upoważnionych - stanowiących grupę inicjatywną - wraz z informacją o przyjęciu pełnomocnictwa.

7. Zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 6 obejmuje w szczególności:

1) złożenie wniosku o realizację ściśle określonego zadania w ramach inicjatywy lokalnej,

2) udział w opracowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu,

3) zawarcie umowy na realizację zadania,

4) złożenie informacji o wykonaniu zadania.

§ 2. 1. Zadania, których dotyczą wnioski, mogą mieć charakter wieloletni.

2. Wnioski o realizację zadania w zakresie niewymienionym w art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Burmistrz informuje wnioskodawcę o nierozpatrzeniu wniosku w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

§ 3. Ustala się następujące kryteria oceny wniosków:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej - 1-3 punkty,

2) forma udziału mieszkańców:

a) świadczenia pracy społecznej - 5 punktów,

b) świadczenia rzeczowe - 3 punkty,

c) świadczenia pieniężne - 1 punkt,

w przypadku łączenia różnych form udziału mieszkańców, przyznaje się sumę punktów za poszczególne formy,

3) wkład własny w formie świadczeń pracy społecznej:

a) do 10 godzin pracy społecznej - 1 punkt,

b) od 11 do 30 godzin pracy społecznej - 3 punkty,

c) od 31 do 50 godzin pracy społecznej - 5 punktów,

d) od 51 do 70 godzin pracy społecznej - 7 punktów,

e) powyżej 71 godzin pracy społecznej - 9 punktów,

4) zaangażowanie środków z budżetu Gminy Milicz:

a) do 10 000 zł - 10 punktów,

b) 10 001 zł - 20 000 zł - 9 punktów,

c) 20 001 zł - 40 000 zł - 8 punktów,

d) 40 001 zł - 50 000 zł - 7 punktów,

e) 50 001 zł - 60 000 zł - 6 punktów,

f) 60 001 zł - 70 000 zł - 5 punktów,

g) 70 001 zł - 80 000 zł - 4 punkty,

h) 80 001 zł - 90 000 zł - 3 punkty,

i) 90 001 zł - 100 000 zł - 2 punkty,

j) powyżej 100 000 zł - 1 punkt.

§ 4. 1. Wnioski na dany rok budżetowy składa się do dnia 30 września roku poprzedniego, z zastrzeżeniem określonym w ust. 2.

2. Na rok 2011 r. termin składania wniosków, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do dnia 31 sierpnia 2011 r.

§ 5. 1. Burmistrz dokonuje oceny formalnej wniosków w terminie 7 dni od dnia ich wpłynięcia.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Burmistrz wzywa do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni. Wzywając do uzupełnienia braków formalnych wniosku Burmistrz informuje, iż nieuzupełnienie wniosku w terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

3. Burmistrz informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

§ 6. 1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Burmistrz sporządzając protokół oceny wniosków, w terminie 21 dni od dnia złożenia poprawnego pod względem formalnym wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Wzór protokołu oceny merytorycznej wniosków stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Burmistrz informuje wnioskodawcę o wynikach oceny merytorycznej wniosku w terminie 7 dni od daty jej dokonania oraz - w sytuacji gdy wniosek uzyskał co najmniej 15 punktów - zaprasza do udziału w opracowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu.

4. Wnioskowi nie nadaje się dalszego biegu w przypadku braku uzgodnienia treści dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu, w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W roku 2011 ustala się 14 dniowy termin na dokonanie oceny merytorycznej, o której mowa w ust. 1 oraz uzgodnień, o których mowa w ust. 4.

§ 7. 1. Uwzględnianie wniosków dokonywane jest w kolejności wynikającej z ilości punktów przyznanych poszczególnym wnioskom, na podstawie oceny, o której mowa w § 6, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6.

2. Lista wszystkich złożonych wniosków wraz z sumą punktów przyznanych im w drodze oceny oraz informacją o dokonaniu uzgodnień, o których mowa w § 6, ogłaszana jest w terminie do 30 listopada roku, w którym wnioski zostały złożone.

3. Wywieszenie następuje na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miliczu oraz w Sołectwach i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Milicz.

4. Wnioski nieuwzględnione z uwagi na wyczerpanie środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, są włączane do wniosków na kolejny rok i podlegają uwzględnieniu zgodnie z ust. 1.

5. Dopuszcza się możliwość dokonania przez wnioskodawcę zmiany lub wycofania wniosku, o którym mowa w ust. 4.

6. Nowe wnioski, powstałe w wyniku naniesionych przez wnioskodawcę w trybie ust. 5 zmian, zostają włączone do wniosków na kolejny rok i podlegają uwzględnieniu zgodnie z ust. 1.

§ 8. 1. Podstawą do realizacji zadań w trybie inicjatyw lokalnych jest umowa o realizację zadania, która powinna zostać zawarta w terminie 14 dni od wejścia w życie uchwały budżetowej Gminy Milicz na dany rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Burmistrz informuje o zawartych umowach o realizację zadania w sposób określony w § 7 ust. 4 do 31 marca danego roku budżetowego.

3. W przypadku wniosków złożonych do realizacji na rok 2011, ust. 1 nie stosuje się, zaś umowy powinny zostać zawarte w terminie do dnia 1 października 2011r.

§ 9. 1. Mieszkańcy składają informacje o wykonaniu zadania w terminie 14 dni od jego zakończenia.

2. Burmistrz prowadzi rejestr zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej i monitoruje ich wykonywanie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu


Edmund Bienkiewicz


Uzasadnienie

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały
. Inicjatywa lokalna jest to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Celem podjęcia uchwały jest pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej, jej integracja i aktywizacja do realizacji zadań na rzecz miejsca zamieszkania. Uchwała daje możliwość pozyskania środków gminnych przez mieszkańców gminy na realizację zadań publicznych w zakresie np. edukacji, oświaty, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, porządku i bezpieczeństwa publicznego i inne.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny.
Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt 4 ).
3. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Takiej regulacji wcześniej nie było. Została wprowadzona Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu Gminy Milicz.
Przyjęcie uchwały wprowadzi do budżetu Gminy Milicz środki na inicjatywę lokalną.
5. Uzgodnienia i konsultacje.
Projekt Uchwały został poddany pod konsultacje społeczne z mieszkańcami w dniach 17.05-17.06.2011r. - nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków i zapytań. Projekt Uchwały poddany został również pod konsultacje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z Uchwałą Nr LIII/277/10 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 lipca 2010 r. Organizacje zaproponowały, aby § 7 ust 4. o treści: "wnioski nie podlegające realizacji ze względu na wyczerpanie środków budżetowych są włączane do wniosków na kolejny rok i podlegają realizacji zgodnie z ust. 1, po uzgodnieniu z wnioskodawcami" zastąpić następującym brzmieniem: "wnioski nie podlegające realizacji ze względu na wyczerpanie środków budżetowych po uzgodnieniu z wnioskodawcą: - w przypadku nie zgłoszenia zmian do wniosku są włączane do wniosków na kolejny rok i podlegają realizacji zgodnie z ust.1 , - w przypadku dokonania zmian we wniosku są włączane do wniosków ocenianych na kolejny rok, ponownie oceniane i podlegają realizacji zgodnie z ust. 1. Na skutek zgłoszonej przez organizacje propozycji w § 7 ustępy 4-6 uzyskały następujące brzmienie: ,, 4. Wnioski nieuwzględnione z uwagi na wyczerpanie środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, są włączane do wniosków na kolejny rok i podlegają uwzględnieniu zgodnie z ust. 1. 5. Dopuszcza się możliwość dokonania przez wnioskodawcę zmiany lub wycofania wniosku, o którym mowa w ust. 4. 6. Nowe wnioski, powstałe w wyniku naniesionych przez wnioskodawcę w trybie ust. 5 zmian, zostają włączone do wniosków na kolejny rok i podlegają uwzględnieniu zgodnie z ust. 1.''
6. Rozdzielniki dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.
Odbiorcami są poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego w Miliczu oraz ogół mieszkańców Gminy Milicz, dla których informacja zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1) zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/40/11
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/40/11
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Grabowski

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama