reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.X.47.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi i w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Złotoryi oraz Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z poźn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi, Przedszkolu Miejskim nr 2 w Złotoryi oraz Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi w zakresie grup przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Złotoryi, opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowaną od godz. 8.00 do godz. 13.00 (5,0 godz. dziennie) obejmujące koszt dodatkowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez wymienione placówki.

2. Ustala się odpłatność za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 1 ust 1, w następujący sposób:

1) za każdą rozpoczętą pierwszą, drugą i trzecią godzinę po 0,27% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów,

2) za każdą rozpoczętą czwartą i piątą godzinę po 0,015% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów,

3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, obejmują realizację zajęć opiekuńczych dostosowanych do wieku dziecka i jego potrzeb, zajęć wychowawczych, zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem, realizację zajęć indywidualnych i grupowych w tym przygotowujących dzieci do udziału w imprezach organizowanych w przedszkolu i środowisku, gier i zabaw wspomagających rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, zajęć rozwijających zainteresowanie otaczającym go światem oraz rozwijających aktywność indywidualną i społeczną.

4. Miesięczną opłatę wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z zasadami rachunkowości.

5. Nie wnosi się opłaty za zajęcia religii, które to zajęcia nie wchodzą do podstawy programowej wymienionej w § 1 ust 1.

6. Opłaty o której mowa w ust. 2, nie wnosi się wyłącznie w okresie przerwy urlopowej placówki.

7. W przypadku zapisania dziecka do przedszkola na niepełny miesiąc opłata, o której mowa w § 1 ust 2 liczona jest proporcjonalnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/132/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie opłatności za prowadzenie przez przedszkola miejskie działalności wykraczającej poza podstawy programowe nauczania i wychowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama