reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWR-4210-30/2011/1276/XII-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zespół Elektrociepłowni Wro-cławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 8 czerwca 2011 r. uzupełnionego pismami z dnia 11 lipca, 9 i 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

przedsiębiorcy: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 931020068, zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem,

postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła

ustaloną przez to Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 12 listopada 1998 r. na:

- wytwarzanie ciepła nr WCC/583/1276/U/OT-6/98/JK ze zmianami z dnia 29 czerwca 2000 r. nr WCC/583A/1276/W/3/2000/EG, z dnia 21 grudnia 2001 r. nr WCC/583B/1276/W/3/2001/RW, z dnia 15 listopada 2003 r. nr WCC/583C/1276/W/OWR/2003/MB, z dnia 8 lutego 2005 r. nr WCC/583D/1276/W/OWR/2005/GM, z dnia 12 grudnia 2005 r. nr WCC/583E/1276/W/3/2005/AWŚ, z dnia 13 września 2006 r. nr WCC/583F/1276/W/3/2006/AWŚ, z dnia 15 grudnia 2006 r. nr WCC/583G/1276/W/OWR/2006/DT, z dnia 28 czerwca 2007 r. nr WCC/583H/1276/W/3/2007/ARS, z dnia 9 sierpnia 2007 r. nr WCC/583-ZTO/1276/W/OWR/2007/DT, z dnia 16 lipca 2008 r. nr WCC/583-ZTO-A/1276/W/OWR/2008/DB, z dnia 20 lipca 2009 r. nr WCC/583-ZTO-B/1276/W/OWR/2009/DB, z dnia 30 marca 2010 r.nr WCC/583-ZTO-C/1276/W/OWR/2010/DB, z dnia 16 listopada 2010 r.nr WCC/583-ZTO-D/1276/W/OWR/2010/DB z dnia 26 listopada 2010 r.nr WCC/583-ZTO-E/1276/W/OWR/2010/DB/AŁ i z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr WCC/583-ZTO-F/1276/W/OWR/2011/HK,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/611/1276/U/OT-6/98/JK ze zmianami z dnia 29 czerwca 2000 r. nr PCC/611A/1276/W/3/2000/EG, z dnia 21 maja 2003 r. nr PCC/611B/1276/W/OWR/2003/JK, z dnia 28 lutego 2005 r. nr PCC/611C/1276/W/OWR/2005/HC, z dnia 9 sierpnia 2007 r. nr PCC/611-ZTO/1276/W/OWR/2007/DT, z dnia 17 kwietnia 2009 r. nr PCC/611-ZTO-A/1276/W/OWR/2009/DB z dnia 16 listopada 2009 r. nr PCC/611-ZTO-B/1276/W/OWR/2009/MB i z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr PCC/611-ZTO-C/1276/W/OWR/2011/HK,

w dniu 8 czerwca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Przedsiębiorstwo opracowało ceny ciepła dla EC Wrocław i EC Czechnica zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia stosując uproszczony sposób kalkulacji cen w taryfie dla ciepła. Pozostałe ceny i stawki opłat Przedsiębiorstwo ustaliło zgodnie z postanowieniami § 14 tego rozporządzenia. Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania cen i stawek opłat, dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła, zgodnie § 13 pkt 8 rozporządzenia, wynosi jeden rok od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł w dniu 8 czerwca 2011 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 - Główny specjalista Andrzej Łukasiewicz

Otrzymują:

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław

Wojewoda Dolnośląski

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu


Józef Dolata

Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-30/2011/1276/XII-A/AŁ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama