| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Grębocice

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Grębocice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Grębocice uchwala, co następuje:

§ 1. Zasady przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów określa Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Grębocice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIV/63/2003 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 września 2003r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz KUZARA


Załącznik do Uchwały Nr XII/59/2011
Rady Gminy Grębocice
z dnia 21 lipca 2011 r.

Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Grębocice

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Stypendium przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe sportowe lub artystyczne (uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom) na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim czy makroregionalnym.

2. Stypendium przyznaje się uczniom i studentom, o których mowa w ust. 1, którzy są mieszkańcami Gminy Grębocice.

3. Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Gminy Grębocice.

5. Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć kwoty 1.000zł.

6. Dokumentację stypendium stanowią:

a) kompletny wniosek o stypendium

b) protokoły posiedzeń komisji stypendialnej.

7. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do regulaminu.

§ 2. Kryteria przyznawania stypendium

1) Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom i studentom, o których mowa w § 1 ust. 1 którzy spełniają następujące warunki:

a) są laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub

b) uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne (np. posiadają swoje publikacje, wystawy; współpracują z instytucjami naukowymi, wyróżniają się wieloletnią działalnością społecznie użyteczną),

2) Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom i studentom, o których mowa w § 1 ust. 1 , którzy:

1. w konkurencjach indywidualnych:

a) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsce I, II lub III) lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach albo

b) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach międzynarodowych w swojej dyscyplinie sportu lub

c) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych.

2. w konkurencjach zespołowych:

a) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsce I, II lub III) albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach lub

b) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych.

3) Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom i studentom, o których mowa w § 1 ust. 1, którzy spełniają następujące warunki:

a) uzyskali czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim oraz zwycięstwo w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla wojewódzkiego lub

b) są autorami/współautorami wydarzeń artystycznych, których dorobek poparty powinien być recenzją znanej osobistości ze środowiska artystycznego lub informacją w mediach / prasa, telewizja i inne/.

§ 3. Tryb przyznawania stypendium

1. Z wnioskami o stypendium mogą występować:

a) dyrektorzy szkół - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, oraz ich absolwenci,

c) studenci,

d) dyrektorzy instytucji kultury, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne dla uczniów/studentów do nich należących.

2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne.

3. Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Grębocice do 31-ego grudnia każdego roku.

4. Wnioski o stypendium opiniuje komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Grębocice w formie zarządzenia

7. Od decyzji Wójta Gminy odwołanie nie przysługuje

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może przyznać z własnej inicjatywy jednorazowe stypendium w formie rzeczowej lub finansowej po zaopiniowaniu przez komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XII/59/2011
Rady Gminy Grębocice
z dnia 21 lipca 2011 r.

Wzór Wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Grębocice WNIOSKODAWCA..............................................................

1. Za osiągnięcia:

2. Imię i nazwisko:

3. Data i miejsce urodzenia:

4. Adres zamieszkania:

5. Nazwa szkoły/uczelni/klasa/rok studiów/:

6. Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium za rok.........

7. Opinia dyrektora szkoły (w przypadku stypendium naukowego):

8. Opinia trenera (w przypadku stypendium sportowego):

9. Opinia opiekuna ( w przypadku stypendium artystycznego):

10. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata:

11. Podpis i ewentualnie pieczątka wnioskodawcy:

12. Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

13. Skład i podpisy Komisji:

14. Decyzja Wójta Gminy Grębocice:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »