| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Grębocice

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznego tutułu "PROMOTORA KULTURY"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), Rada Gminy Grębocice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczny tytuł "Promotora Kultury" Gminy Grębocice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Zasady przyznawania tytułu określa niniejsza uchwała.

§ 2. 1. Tytuł może być przyznany osobom fizycznym i innym podmiotom, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla kultury.

2. Tytuł może być przyznany w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.

3. Tytuł jest przyznawany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej oraz reprezentowanie gminy w przeglądach i konkursach na szczeblu ponadgminnym.

§ 3. Osoba uhonorowana tytułem, otrzymuje statuetkę "Promotor Kultury".

§ 4. Wniosek o przyznanie tytułu o którym mowa w § 2 mogą składać:

1. organizacje pozarządowe,

2. instytucje kultury,

3. jednostki organizacyjne gminy,

4. stowarzyszenia ,

5. mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 50

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie tytułu winien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do tytułu lub nazwę podmiotu i jego adres,

2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje dotyczące osiągnięcia, za który tytuł ma być przyznany,

3) uzasadnienie wniosku.

2. Wniosek należy składać od 1 do 15 września każdego roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Grębocice, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia powiadomienia do ich usunięcia.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) cofnięcia przez wnioskodawcę,

3) rezygnacji kandydata,

4) jeżeli nie usunięto braków formalnych w wyznaczonym terminie.

5. Złożone wnioski opiniuje Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu w terminie do 30 września.

6. Tytuł przyznaje Wójt Gminy Grębocice w drodze zarządzenia. Tytuł ma charakter uznaniowy.

7. Tytuł "Promotora Kultury " oraz statuetka wręczana jest uroczyście przez Wójta Gminy podczas Inauguracji Roku Kulturalnego lub innej uroczystości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice.

§ 7. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Gminy Grębocice
z dnia 21 lipca 2011 r.

Zgłoszenie kandydata do tytułu "Promotor Kultury"

Wnioskodawca: imię i nazwisko lub nazwa stowarzyszenia, organizacji

Adres

Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko kandydata

Adres i telefon

Informacje dotyczące całokształtu działalności lub informacja o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana

Uzasadnienie wniosku (wskazać zasięg i charakter działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury)

Podpis (i pieczęć) Wnioskodawcy

Opinia komisji

Skład komisji opiniującej

Decyzja Wójta Gminy Grębocice

Podpis Wójta Gminy Grębocice

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz KUZARA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »