| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Stoszowice

z dnia 11 sierpnia 2011r.

w sprawie w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stoszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Gminy Stoszowice uchwala co następuję:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stoszowice, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w przepisie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w ten sposób, że tygodniowy wymiar zajęć wynosi:

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filią w Przedborowej oraz w Stoszowicach - zwolniony z obowiązku realizacji zajęć,

2) Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filią w Przedborowej oraz w Stoszowicach - 8 godzin,

3) Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przedborowej - 12 godzin.

4) Dyrektor Publicznego Gimnazjum - 5 godzin.

§ 2. Obniżony obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w §1, przysługuje od dnia objęcia stanowiska i odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrektora w zastępstwie nauczyciela powołanego do pełnienia tej funkcji, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić funkcje.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami funkcjonowania szkoły, a w szczególności powodującymi znaczne zwiększenie zadań na stanowisku kierowniczym, dyrektorzy mogą zwrócić się do Wójta Gminy Stoszowice z wnioskiem o czasowe zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin określonego w §1 niniejszej uchwały.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone na czas nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 4. 1. Dyrektorzy oraz nauczyciele, o których mowa w §2, nie mogą z zastrzeżeniem ust. 2 - realizować godzin ponadwymiarowych.

2. Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze, mogą realizować:

1) godziny ponadwymiarowe - w wymiarze nieprzekraczającym 4 godzin tygodniowo, pod warunkiem, że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin niż tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony niniejszą uchwałą,

2) doraźne zastępstwa - jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy szkoły, przy czym ich liczba nie może przekroczyć 4 godzin w miesiącu kalendarzowym.

§ 5. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, według wzoru : W = (X1+X2) : [(X1 : Y1) + (X2 : Y2)] gdzie: X1, X2 oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, Y1, Y2 oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych dla stanowisk w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz w § 6.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

§ 6. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Stoszowice na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w następującej wysokości:

1) nauczyciele pedagodzy - 20 godzin,

2) nauczyciele psycholodzy - 20 godzin,

3) nauczyciele logopedzi - 20 godzin.

§ 7. Traci moc uchwała NR II/20/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stoszowice.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Teresa Tęsna


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy


Teresa Tęsna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »