| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Niechlów

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXXVII/150/2010 z dnia 24 lutego 2010r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina, Rada Gminy Niechlów po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niechlów

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina, obejmujący działki nr 36/1, 36/2, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 773, 897/1, 897/16 obręb Siciny, zwany dalej MPZP Siciny - okolice kościoła.

§ 2.

1. Integralną częścią ustaleń MPZP Siciny - okolice kościoła, stanowiących treść niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1) rysunek planu opracowany w skali 1:1000, będący załącznikiem graficznym nr 1;

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, będące załącznikiem nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, będące załącznikiem nr 3.

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne znajdujące się na rysunku planu:

1) granice opracowania MPZP Siciny - okolice kościoła;

2) linie rozgraniczające;

3) symbole MU, UKk, UK, RM, ZP, KDW - określające przeznaczenie terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) granice wydzielenia wewnętrznego;

6) symbol wydzielenia wewnętrznego;

7) budynki objęte ochroną na podstawie ustaleń planu.

§ 3.

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - rozumie się przez to niniejszą uchwałę;

2) planie - rozumie się przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;

3) rysunku planu - rozumie się przez to graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały Rady Gminy Niechlów, przedstawiony na mapie spełniającej wymogi art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) w skali 1:1000;

4) przepisach szczególnych - rozumie się przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

5) terenie - rozumie się przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;

6) liniach rozgraniczających - rozumie się przez to linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

7) wydzieleniach wewnętrznych - rozumie się przez to wydzielone części terenu, na których wprowadza się dodatkowe ustalenia ograniczające lub wzbogacające ustalenia obowiązujące na danym terenie;

8) przeznaczeniach podstawowych terenu - rozumie się przez to funkcje wyznaczone do lokalizacji na danym terenie, które w ramach realizacji planu winny stać się przeważającą (dominującą) formą wykorzystania terenu;

9) przeznaczeniach uzupełniających terenu - rozumie się przez to funkcje inne niż podstawowe, które w ramach realizacji planu mogą powstać równocześnie lub po realizacji przeznaczenia podstawowego, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków;

10) zakazie zabudowy - rozumie się przez to zakaz lokalizacji na danym terenie budynków, budowli i urządzeń, z wyłączeniem urządzeń podziemnych;

11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - rozumie się przez to linie wyznaczone na rysunku planu określające maksymalny zasięg usytuowania bryły wszelkich budynków i budowli przykrytych dachem; dopuszcza się przekroczenie tych linii maksymalnie o 0,5m najdalej wysuniętą częścią dachu, balkonami, wykuszami i innymi podobnymi elementami; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą kondygnacji podziemnych oraz budynków i budowli związanych z infrastrukturą techniczną i dotyczą wyłącznie nowoprojektowanych obiektów;

12) urządzeniach infrastruktury technicznej - rozumie się przez to sieci wodociągowe, elektroenergetyczne, gazownicze, ciepłownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruktura liniowa) oraz stacje transformatorowe, stacje rozdzielcze i inne (infrastruktura techniczna kubaturowa);

13) poziomie terenu - rozumie się przez to rzędną projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku, bądź jego samodzielnej części (klatki schodowej), nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych;

14) wysokości budynku - rozumie się przez to wysokość budynku liczoną od poziomu terenu do kalenicy bądź najwyższego punktu dachu;

15) powierzchni zabudowy - rozumie się przez to powierzchnie przeznaczone pod zabudowę budynkami i budowlami przykrytymi dachem oraz powierzchnie utwardzone tj. dojścia, dojazdy, parkingi terenowe itp.;

16) wskaźnikach intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, liczonych po obrysie zewnętrznym, do powierzchni działki budowlanej lub terenu;

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o przeznaczeniu terenu pod:

1) zabudowę mieszkaniowo-usługową - rozumie się przez to zabudowę służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych; dopuszcza się wydzielenie w poszczególnych budynkach nie więcej niż czterech lokali mieszkalnych, wraz z funkcjami towarzyszącymi niezbędnymi do samodzielnego funkcjonowania terenu, i/lub zabudowę usługową (handel detaliczny, gastronomia, turystyka, rzemiosło nieprodukcyjne związane z obsługą klientów i naprawą sprzętu gospodarstwa domowego, obsługa działalności gospodarczej i inne usługi nieuciążliwe, z wykluczeniem usług naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych);

2) zabudowę usługową - rozumie się przez to zabudowę usługową służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców o znaczeniu lokalnym, takie jak handel detaliczny o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 400 m2 , usługi gastronomii, rzemiosło nieprodukcyjne związane z obsługą klientów i naprawą sprzętu gospodarstwa domowego, obsługa działalności gospodarczej, turystyka, usługi łączności i inne usługi nieuciążliwe, wraz z funkcjami towarzyszącymi niezbędnymi do samodzielnego funkcjonowania terenu, z wykluczeniem usług naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych;

3) usługi nieuciążliwe - rozumie się przez to usługi, które nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych związanych z ochroną środowiska.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o strefach ochrony konserwatorskiej to dla:

1) strefy "B" ochrony konserwatorskiej, tożsamej z obszarowym obiektem ujętym w ewidencji zabytków - rozumie się obszar, w którym elementy dawnego układu przestrzennego miejscowości lub terenu tzn. rozplanowanie, kształt zewnętrzny zabudowy, a także jej powiązania z zielenią i krajobrazem zachowały się w stosunkowo dobrym stanie i całość stanowi wartość kulturową w skali lokalnej. Działalność konserwatorska w strefie "B" zmierza do zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim zabudowy, układu dróg, podziału i sposobu zagospodarowania działek. Zmierza też do restauracji i modernizacji technicznej obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów;

2) strefy "OW" ochrony archeologicznej, tożsamej z obszarem ujętym w wykazie zabytków - rozumie się obszar obejmujący tereny o stwierdzonej lub domniemanej zawartości reliktów archeologicznych (w sąsiedztwie nagromadzenia udokumentowanych stanowisk archeologicznych). Dotyczy to miejscowości i terenów o metryce średniowiecznej i nowożytnej oraz obszarów o zachowanych reliktach pradziejowego i historycznego osadnictwa.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne.

§ 4.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się wymóg kształtowania terenów objętych planem tak by tworzyły harmonijną całość pod względem skali, formy i detalu architektonicznego z sąsiednimi terenami i nie zakłócały swoją formą wyglądu terenów sąsiednich;

2) ustala się wymóg kształtowania zabudowy w sposób uwzględniający istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, formę, detal architektoniczny i materiały charakterystyczne dla regionalnego budownictwa.

§ 5.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami UKk(1), ZP(1) i KDW ustala się jako przestrzenie publiczne;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP(1) i KDW ustala się zakaz grodzenia.

§ 6.

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UKk(1) ustala się, jako inwestycje celu publicznego.

§ 7.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) do czasu skablowania linii energetycznych, ustala się zakaz zabudowy w strefie 5m po obu stronach od linii elektroenergetycznej;

2) dla terenu ZP(1) ustala się zakaz zabudowy.

§ 8.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:

1) istniejące zagospodarowanie i przeznaczenie terenów inne niż określa uchwała, ustala się jako tymczasowe użytkowanie i zagospodarowanie terenu;

2) zagospodarowanie i przeznaczenie, o którym mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie do momentu podjęcia nowych działań inwestycyjnych.

§ 9.

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych:

1) ustala się zakaz lokalizacji nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej, klasy zbiorczej nr 305, przylegającej do obszaru objętego planem;

2) na obszarze objętym planem nie występują drogi publiczne oraz nie wyznacza się nowych terenów pod drogi publiczne;

3) na obszarze objętym planem znajduje się ogólnodostępna droga wewnętrzna - ciąg pieszo-jezdny oznaczony symbolem KDW.

2. Obsługę komunikacyjną ustala się poprzez układ dróg wewnętrznych wydzielonych geodezyjnie lub stanowiących zagospodarowanie uzupełniające terenów objętych planem, dla których ustala się:

1) minimalną szerokość - 5m;

2) dopuszczenie jednoprzestrzennego zagospodarowania jezdni i ciągów pieszych w formie uliczek ruchu uspokojonego;

3) w sytuacji wyodrębnienia jezdni i chodników, minimalną szerokość jezdni ustala się na 3,5m;

4) dopuszczenie lokalizacji elementów uspokojenia ruchu kołowego.

§ 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

1. Ustala się podziemną lokalizację liniowych elementów infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami (np. zbiorniki gazu płynnego) z wyłączeniem stacji transformatorowych.

2. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) po zwodociągowaniu obszaru objętego planem docelowo przewiduje się podłączenie do ogólno-gminnego systemu wodociągowego, według technicznych warunków przyłączenia, zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) do czasu zwodociągowania obszaru objętego planem dopuszcza się możliwość wykorzystania wód podziemnych, zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) kanalizacja sanitarna:

a) po skanalizowaniu obszaru objętego planem docelowo przewiduje się podłączenie do ogólno-gminnego systemu kanalizacyjnego, według technicznych warunków przyłączenia, zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) po skanalizowaniu obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb),

c) po skanalizowaniu obszaru objętego planem ustala się wymóg włączenia w system kanalizacji sanitarnej istniejących bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne;

3) kanalizacja deszczowa:

a) po skanalizowaniu obszaru objętego planem docelowo przewiduje się podłączenie do ogólno-gminnego systemu kanalizacyjnego, według technicznych warunków przyłączenia, zgodnie z przepisami szczególnymi;

4) zaopatrzenie w gaz:

a) zaopatrzenie w gaz ustala się z sieci przesyłowej, według technicznych warunków przyłączenia, zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) zaopatrzenie w gaz ustala się alternatywnie z podziemnych zbiorników gazu płynnego zlokalizowanych na poszczególnych działkach;

5) elektroenergetyka:

a) ustala się podłączenie do istniejącej lub nowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, poprzez nowe stacje transformatorowe,

b) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną z alternatywnych źródeł energii, takich jak np. baterie słoneczne, zgodnie z przepisami szczególnymi;

6) telekomunikacja:

a) docelowo dostęp do sieci telefonicznej ustala się poprzez sieć telefoniczną, według technicznych warunków przyłączenia operatora sieci;

7) zaopatrzenie w ciepło:

a) ustala się ogrzewanie gazowe lub inne z ekologicznych źródeł zasilania, zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) ustala się zakaz lokalizacji węglowych kotłowni lokalnych;

8) gospodarka odpadami:

a) ustala się gromadzenie stałych odpadów bytowo-gospodarczych w sposób zapewniający ochronę środowiska do kontenerów zlokalizowanych na terenie poszczególnych działek, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych i unieszkodliwianie według przyjętego na terenie gminy systemu i zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 11.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na terenie objętym planem nie występują:

1) strefy ochrony konserwatorskiej A;

2) obiekty wpisane do rejestru zabytków;

3) obiekty znajdujące się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;

4) strefy ochrony archeologicznej W;

5) stanowiska archeologiczne;

6) strefy krajobrazowe K;

7) zabytki techniki;

8) dobra kultury współczesnej.

2. Strefa "B" ochrony konserwatorskiej, tożsama z obszarowym obiektem ujętym w ewidencji zabytków.

1) cały obszar objęty planem znajduje się w strefie "B";

2) w strefie "B" ochronie podlega rozplanowanie historycznego układu komunikacyjnego, nawierzchnia dróg historycznych oraz elementy zabytkowej małej architektury i zachowanych murów z przejazdem bramnym;

3) ustala się wymóg prowadzenia działań odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych w zakresie obiektów budowlanych i przyrodniczych elementów krajobrazowych;

4) ustala się wymóg lokalizowana nowych budynków w sposób uzupełniający przestrzenne rozplanowanie historycznych układów zabudowy;

5) dla nowych budynków ustala się wymóg nawiązania gabarytami i sposobem kształtowania bryły do istniejących budynków objętych ochroną na podstawie ustaleń planu.

3. Strefa "OW" obserwacji archeologicznej, tożsama z obszarem ujętym w wykazie zabytków.

1) cały obszar objęty planem znajduje się w strefie "OW";

2) w strefie "OW" prace budowlane związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) w strefie "OW" ochronie podlegają wszelkie obiekty podziemne i pojedyncze znaleziska.

4. Budynki objęte ochroną na podstawie ustaleń planu.

1) ustala się wymóg prowadzenia działań odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych;

2) ustala się wymóg utrzymania lub odtworzenia historycznego podziału elewacji;

3) ustala się wymóg stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych.

§ 12.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:

1. Na terenie objętym planem nie występują:

1) tereny górnicze oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

2) ujęcia wody ani granice stref ochronnych od ujęć wody;

3) zbiorniki wód podziemnych;

4) obszary zagrożenia powodzią;

5) strefy ochrony sanitarnej od cmentarzy.

§ 13.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Na obszarze objętym planem nie znajdują się obszary podlegające ochronie, zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska.

2. Szczególne zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego:

1) wszelka działalność w obszarze objętym planem winna respektować przepisy szczególne dotyczące ochrony i kształtowania środowiska;

2) na obszarze objętym planem zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na przyrodę;

3) uciążliwość związana z emisją hałasu, wibracją, zanieczyszczeniem powietrza substancjami złowonnymi oraz nie jonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym, nie może powodować przekroczenia granic własności terenu na jakim znajdują się emitery;

4) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem:

a) teren MU(1) należy do terenów mieszkaniowo-usługowych,

b) teren UKk(1) należy do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

c) teren RM(1) należy do terenów zabudowy zagrodowej;

5) zabrania się wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntu;

6) powierzchnie terenów komunikacji i parkingów należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych do podłoża i wód gruntowych;

7) na obszarze objętym planem dopuszcza się wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowiska niezależnie od tego czy są one bezpośrednio związane z ustaloną funkcją terenu.

§ 14.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się na 30% dla terenów MU(1), UKk(1), UK(1) i RM(1).

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe.

§ 15.

1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonego na rysunku planu symbolem MU(1) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) budynki gospodarcze,

b) drogi wewnętrzne,

c) ścieżki piesze i rowerowe,

d) garaże i miejsca postojowe,

e) urządzenia infrastruktury technicznej,

f) zieleń urządzona;

3) dla przeznaczenia podstawowego ustala się możliwość lokalizacji na poszczególnych działkach funkcji mieszkalnej, usługowej lub mieszkalno-usługowej, a stosunek między poszczególnymi funkcjami może być dowolny;

4) suma przeznaczeń uzupełniających, o których mowa w pkt 2 a-d nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej;

5) dla budynku objętego ochroną na podstawie ustaleń planu ustalenia zawarte w pkt 7 nie obowiązują;

6) dla budynku, o których mowa w pkt 5 ustala się zakaz rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany kąta nachylenia dachu;

7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się maksymalną wysokość budynków i budowli przekrytych dachem na 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12m,

b) ustala się minimalną wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej na 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie mniej niż 8m,

c) ustala się maksymalną wysokość budowli nieprzekrytych dachem na nie więcej niż 5m,

d) ustala się maksymalną wysokość, dla wolnostojących budynków gospodarczych i garaży z płaskim dachem, na nie więcej niż 6m,

e) obowiązują dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci 40°-50°, z zastrzeżeniem lit. f,

f) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich-jednospadowych wyłącznie dla wolnostojących budynków gospodarczych i garaży,

g) ustala się stosowanie dachów o takim samym kącie nachylenia naprzeciwległych połaci,

h) ustala się zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

i) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i/lub lukarn,

j) ustala się zakaz stosowania okładzin elewacji z PCV,

k) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, określającą maksymalny zasięg budowy budynków i budowli przykrytych dachem,

l) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ustala się na 1,5,

m) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60% powierzchni działki,

n) powierzchnię biologicznie czynną ustala się na minimum 40%, z czego co najmniej 1/4 musi stanowić wielopoziomową zieleń urządzoną,

o) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,

p) dopuszcza się lokalizację parkingów podziemnych, zgodnie z przepisami szczególnymi,

q) dla funkcji mieszkaniowej ustala się minimum 1,5 miejsca postojowego na jedno mieszkanie,

r) dla funkcji usługowej ustala się minimum 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni sprzedaży lub powierzchni użytkowej lokali usługowych,

s) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń ażurowych o wysokości nie przekraczających 1,6m,

t) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń murowanych o minimum 70% powierzchni ażurowej,

u) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

8) dostęp do układu dróg publicznych, ustala się poprzez drogę wewnętrzną KDW;

9) ustala się zakaz podziału z wyłączeniem nowych działek pod obiekty infrastruktury technicznej i wydzielonych dróg wewnętrznych.

2. Dla terenu usług kultury oznaczonego na rysunku planu symbolem UKk(1) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) usługi kultury,

b) usługi sportu,

c) usługi oświaty,

d) obiekty widowiskowe,

e) usługi rekreacyjno-wypoczynkowe,

f) usługi konferencyjno-szkoleniowe,

g) usługi związane z zapewnieniem ochrony mienia i życia ludzi - remiza strażacka, posterunek policji itp.;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi handlu detalicznego,

b) gastronomia,

c) administracja i biura,

d) drogi wewnętrzne,

e) ścieżki piesze i rowerowe,

f) garaże i miejsca postojowe,

g) urządzenia infrastruktury technicznej,

h) zieleń urządzona;

3) przeznaczenie podstawowe, o którym mowa w pkt 1g, dopuszcza się jedynie w wydzieleniu wewnętrznym "A";

4) dla istniejącego budynku remizy strażackiej, zlokalizowanego w wydzieleniu wewnętrznym "A", z robót budowlanych dopuszcza się jedynie przebudowę, remont i rozbiórkę;

5) suma przeznaczeń uzupełniających, o których mowa w pkt 2 a-c nie może przekraczać 30% powierzchni działki budowlanej,

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się maksymalną wysokość budynków i budowli na 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12m,

b) dla budynków obowiązują dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci 40°-50°,

c) dla budynków ustala się stosowanie dachów o takim samym kącie nachylenia naprzeciwległych połaci,

d) dla budynków ustala się zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

e) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i/lub lukarn,

f) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, określającą maksymalny zasięg budowy budynków i budowli przykrytych dachem,

g) ustala się zakaz lokalizacji budynków i budowli przykrytych dachem, których powierzchnia zabudowy przekracza 500m2 powierzchni liczonej w rzucie na teren,

h) ustala się zakaz stosowania okładzin elewacji z PCV,

i) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ustala się na 1,5,

j) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni działki,

k) powierzchnię biologicznie czynną ustala się na minimum 50% całego terenu,

l) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,

m) dopuszcza się lokalizację parkingów podziemnych, zgodnie z przepisami szczególnymi,

n) ustala się minimum 1 miejsce postojowe na 60 m2 powierzchni użytkowej budynków i budowli przykrytych dachem,

o) ustala się nakaz utrzymania i odtworzenia odcinku muru znajdującego się wzdłuż terenu KDW,

p) poza obszarem, na którym znajduje się mur, o którym mowa w lit. o, dopuszcza się stosowanie ogrodzeń ażurowych o wysokości nie przekraczającej 1,6 m,

q) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń murowanych o minimum 70% powierzchni ażurowej,

r) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

7) dostęp do układu dróg publicznych, ustala się poprzez drogę wewnętrzną KDW;

8) ustala się minimalną wielkość działki budowlanej na 1500m2 .

3. Dla terenu usług sakralnych oznaczonego na rysunku planu symbolem UK(1) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty sakralne;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ścieżki piesze i rowerowe,

b) urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków i budowli przykrytych dachem,

b) dla istniejącego budynku z robót budowlanych dopuszcza się jedynie przebudowę, remont i rozbiórkę,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.

4. Dla terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczonego na rysunku planu symbolem RM(1) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa siedliskowa wraz z budynkami gospodarczymi służącymi do prowadzenia gospodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

b) zabudowa związana z agroturystyką;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi handlu detalicznego,

b) gastronomia,

c) drogi wewnętrzne,

d) ścieżki piesze i rowerowe,

e) garaże i miejsca postojowe,

f) urządzenia infrastruktury technicznej,

g) zieleń urządzona;

3) suma przeznaczeń uzupełniających, o których mowa w pkt 2 a-b nie może przekraczać 20% powierzchni działki budowlanej;

4) dla budynków objętych ochroną na podstawie ustaleń planu ustalenia zawarte w pkt 7 nie obowiązują;

5) dla budynków, o których mowa w pkt 4 ustala się zakaz rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany kąta nachylenia dachu;

6) dla budynków, o których mowa w pkt 4 dopuszcza się stosowanie lukarn;

7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się maksymalną wysokość budynków i budowli przekrytych dachem na 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 9m,

b) ustala się maksymalną wysokość budowli nie przekrytych dachem na nie więcej niż 5m,

c) dla budynków obowiązują dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 40°-50°, z zastrzeżeniem lit. d,

d) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich-jednospadowych wyłącznie dla wolnostojących budynków gospodarczych i garaży,

e) ustala się maksymalną wysokość, dla wolnostojących budynków gospodarczych i garaży z płaskim dachem, na nie więcej niż 6m,

f) ustala się stosowanie dachów o takim samym kącie nachylenia naprzeciwległych połaci,

g) ustala się zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

h) ustala się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych i garaży z płaskim dachem wyłącznie poza pierwszą linią zabudowy w miejscach niewidocznych z terenów ogólnodostępnych;

i) dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i/lub lukarn,

j) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, określającą maksymalny zasięg budowy budynków i budowli przykrytych dachem,

k) ustala się zakaz stosowania okładzin elewacji z PCV,

l) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ustala się na 0,7,

m) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki,

n) powierzchnię biologicznie czynną ustala się na minimum 60% całego terenu,

o) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,

p) ustala się obowiązek zrealizowania zieleni urządzonej,

q) ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny,

r) ustala się minimum 1 miejsce postojowe na 60 m2 powierzchni użytkowej przeznaczenia uzupełniającego, o których mowa w pkt 2 a i b,

s) ustala się minimum 1 miejsce postojowe na 1 wynajmowany pokój,

t) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń ażurowych o wysokości nie przekraczających 1,6m,

u) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń murowanych o minimum 70% powierzchni ażurowej,

v) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

8) dostęp do układu dróg publicznych, ustala się poprzez drogę wewnętrzną KDW;

9) minimalną wielkość działki ustala się na 1500m2 .

5. Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP(1) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń parkowa,

b) zieleń skwerowa;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe,

b) ścieżki piesze i rowerowe,

c) urządzenia infrastruktury technicznej;

3) suma przeznaczeń uzupełniających nie może przekraczać 30% powierzchni terenu;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się zakaz zabudowy,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,

c) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

d) uzupełniające nasadzenia zieleni należy wprowadzać w sposób nie naruszający istniejących wartości środowiska przyrodniczego,

e) ustala się zakaz grodzenia terenu;

5) dostęp do układu dróg publicznych, wyłącznie dla ruchu pieszego, ustala się poprzez drogę wewnętrzną KDW;

6) ustala się zakaz podziału.

6. Dla terenu drogi wewnętrznej - ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) drogi wewnętrzne,

b) ciągi piesze,

c) ciągi rowerowe;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia infrastruktury technicznej,

b) zieleń urządzona;

3) zasady zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni i ciągów pieszych w formie uliczek ruchu uspokojonego,

b) w sytuacji wyodrębnienia jezdni i chodników, minimalna szerokość jezdni - 3,5m,

c) dopuszcza się lokalizację urządzeń wymuszających spowolnienie ruchu kołowego, z wyłączeniem części terenu, o którym mowa w lit. e,

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,

e) ustala się nakaz utrzymania i odtworzenia nawierzchni z bruku kamiennego, na odcinku od włączenia z drogi wojewódzkiej, do wjazdu na teren szkoły, wzdłuż terenu kościoła,

f) ustala się nakaz utrzymania i odtworzenia odcinku muru znajdującego się wzdłuż terenu UKk(1) oraz przejazdu bramnego.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe.

§ 16.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 17.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niechlów


Ewa Pietrowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

MPZP Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina - Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 30 czerwca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 6 maja 2011r. do 30 maja 2011r., a dnia 13 maja 2011r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Uwagi do przedmiotowego projektu mogły być składane do dnia 14 czerwca 2011r.

W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Gminy Niechlów nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 18 wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/43/2011
Rady Gminy Niechlów
z dnia 30 czerwca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA na obszarze objętym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Niechlów rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »