| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/55/11 Rady Miejskiej w Przemkowie

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przemków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),w związku z art.59 ust.1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.)Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przemków i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielania ulg.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy, o których mowa w ust.1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1) należnościach pieniężnych - rozumie się przez nie kwotę należności głównej zobowiązań mających charakter, odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku,

2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Przemków oraz jej jednostki organizacyjne, wymienione w załączniku do niniejszej uchwały,

4) przedsiębiorcy - rozumie się przez to wszystkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej tych podmiotów i źródeł ich finansowania,

5) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Przemków lub jej jednostkom organizacyjnym.

§ 3. 1. W przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielenie jej następowało będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 379 z 29.12.2006 r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi rozporządzenie wymienione w ust.1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy :

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

b) pozostałych informacji, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 4. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm).

2. Udzielenie ulgi , o której mowa w ust.1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w ust.1.

§ 5. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, w szczególności jeżeli :

a) dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz na zagrożenie egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane : ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym,

b) dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowo trudnej sytuacji ekonomicznej.

2. Udzielenie ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną w paragrafie 9 uchwały.

3. Odmowa udzielenia ulgi, o których mowa w ust.1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną, wymienioną w paragrafie 9 uchwały.

4. Pomoc de minimis nie wystąpi w przypadkach określonych w art. 56 ust.1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.).

5. W przypadkach , o których mowa w art. 56 ust.1 pkt. 5 ustawy wymienionej w ust. 4, a także w przypadkach wyszczególnionych w paragrafie 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 uchwały udzielane wsparcie może stanowić pomoc de minimis o ile dotyczyło będzie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

§ 6. 1. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od zawarcia porozumienia do upływu terminu zapłaty określonego w porozumieniu.

2. Termin spłaty uważa się za dotrzymany, jeżeli należność pieniężna faktycznie wpłynęła do kasy, bądź na rachunek bankowy wierzyciela w terminie określonym w porozumieniu

§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w paragrafie 5 ust.1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna - oświadczenie majątkowe, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawiona, wymieniona w paragrafie 9 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 8. 1. Umorzenie należności pieniężnej, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik może nastąpić w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie są spełnione wobec wszystkich dłużników.

2. Należności mogą być w części lub w całości umorzone na wniosek dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela. W stosunku do jednego dłużnika organ uprawniony może umorzyć należności w części lub całości, nie częściej jednak niż jeden raz w roku kalendarzowym.

§ 9. 1. Do udzielania ulg w zakresie umarzania należności pieniężnych uprawniony jest Burmistrz Przemkowa, bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych.

2. Kierownik , dyrektor jednostki organizacyjnej Gminy Przemków należności przysługujące podległej jednostce, ze względu na ważny interes dłużnika, na jego wniosek, może :

a) odroczyć termin,

b) rozłożyć na raty wierzytelność.

3. Należności pieniężne należne podległym jednostkom, Burmistrz umarza wyłącznie na uzasadniony wniosek kierownika, dyrektora jednostki, zawierający dane określone w paragrafie 7.

4. Kierownicy, dyrektorzy jednostek podległych zobowiązani są do :

a) prowadzenia ewidencji odroczeń, rozkładania wierzytelności na raty,

b) składania informacji półrocznych i rocznych o dokonanych odroczeniach terminu, rozłożeniu na raty.

5. Burmistrz w informacji o wykonaniu budżetu składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z wszystkich udzielonych ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty,w przypadku gdy zostanie ustalone, że:

1) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawiona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe,

2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,

3) dłużniki nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.

2. W przypadku , gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat - niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 11. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 12. Traci moc uchwała nr XXIX/166/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przemkowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dolnośląskim Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie


Jacek Janikowski


Uzasadnienie

W związku z utratą mocy prawnej ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r ,zachodzi konieczność podjęcia uchwały, w której uregulowane zostaną: zasady, sposób i tryb udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.). W świetle powyższego przygotowano projekt niniejszej uchwały i wnioskuje się o jej podjecie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55/11
Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik1.odt

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/11
Rady Miejskiej w Przemkowie
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik2.odt

Oświadczenie majątkowe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »