| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 17 sierpnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne kryteria udzielania dotacji celowej

§ 1. Z budżetu Miasta Świebodzice mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na budowie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 2. Dotacja celowa może być udzielona:

a) osobom fizycznym;

b) wspólnotom mieszkaniowym.

§ 3. Warunkiem otrzymania dotacji celowej jest bezwzględna likwidacja zbiornika bezodpływowego (szamba) lub wylotu odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji deszczowej, wód lub gruntu.

§ 4. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

§ 5. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, ale nie więcej niż 3.000 zł.

§ 6. Wnioskodawca może otrzymać dotację w terminie nie przekraczającym 24 miesięcy od daty powstania technicznej i prawnej możliwości dokonania przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§ 7. Podmiot ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 składa pisemny wniosek do którego załącza :

a) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;

b) zgodę właściciela nieruchomości na realizację inwestycji - gdy wnioskodawca nie jest właścicielem;

c) projekt przyłącza wraz z potwierdzeniem dopełnienia stosownych formalności umożliwiających prowadzenie robot budowlanych;

d) w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wspólnoty o zamiarach wykonania dla nieruchomości przyłącza do kanalizacji wraz z upoważnieniem do zawarcia umowy ;

e) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

§ 8. Wnioski o dotację celową należy składać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach do dnia 31 października każdego roku. Ich rozpatrywanie obywa się wg kolejności złożenia, nie rzadziej niż raz na kwartał, do momentu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na udzielenie dotacji w danym roku.

§ 9. Pozytywna weryfikacja wniosku stanowi podstawę do zawarcia umowy .

Rozdział 3.
Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania

§ 10. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej między Gminą Świebodzice a wnioskodawcą określającej i zawierającej w szczególności:

a) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

b) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

c) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do 10 grudnia każdego roku budżetowego;

d) tryb kontroli wykonywania zadania;

e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, nie dłuższy niż do 20 grudnia każdego roku budżetowego.

§ 11. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki) przedłożone w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, oraz protokół odbioru technicznego przyłącza dokonany przez właściciela sieci, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, umowa na odbiór ścieków.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Horodecka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach posiada kompetencje do określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wchodzących w zakres zadań własnych gminy. Zastosowany mechanizm wsparcia działań właścicieli prywatnych domów i wspólnot mieszkaniowych pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci rzeczywistego przyłączenia budynków mieszkalnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta.

Sporządziła: Anna Żygadło Sekretarz Miasta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »