| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-33(13)/2011/3706/VI/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 16 września 2011r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorcy Sydkraft Term Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3 poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530, z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz.789) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. .Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100)

po rozpatrzeniu
wniosku z 5 lipca 2011 r. uzupełnionego pismami z 13 lipca, 5 i 29 sierpnia oraz z 8, 9 i 13 września 2011 r.
Sydkraft Term Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie ,
posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 779-18-91-848,
zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"
postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić współczynniki korekcyjne Xr, określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:

a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła - w wysokości 0,15 %,

b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła - w wysokości 0,00 %,

3) ustalić okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych Xr, o których mowa w punktach 1 i 2 - do 31 października 2013 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła nr WCC/1030/3706/W/3/2002/MJ z 6 lutego 2002 r. ze zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1014/3706/W/3/2002/MJ z 6 lutego 2002 r. ze zmianami, 6 lipca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne.
Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to Przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych oraz ustalanie okresu obowiązywania taryfy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie planowanych uzasadnionych przychodów ze sprzedaży ciepła, o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. Uzasadnione koszty zostały zaplanowane dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej skalkulowane zostały zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.
Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania tego Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Współczynniki korekcyjne Xr, Przedsiębiorstwo stosuje zgodnie z § 27 rozporządzenia taryfowego, dostosowując ceny i stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Irena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 12 lipca 2011 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
Jolanta Piasecka, starszy specjalista

Otrzymują:

1. Sydkraft Term sp. z o.o., ul. Za Dworcem 3, 77 - 400 Złotów,

2. Wojewoda Dolnośląski,

3. Wojewoda Pomorski,

4. Wojewoda Wielkopolski,

5. Wojewoda Lubuski.

Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-33(13)/2011/3706/VI/JP
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 16 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Taryfa dla ciepła 2011 - Sydkraft Term

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »