| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/90/11 Rady Miasta i Gminy Prusice

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Prusice oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Na podstawie art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116.poz.753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Rada Miasta i Gminy w Prusicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Prusice będzie miało charakter stały.

2. Czynności związane ze stałym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt podejmowane będą na pisemne bądź telefoniczne zgłoszenie interwencyjne mieszkańców gminy, służb porządkowych lub z urzędu.

3. Wyłapywaniem objęte zostaną zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały.

4. W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe przekazanie tego typu zwierząt bezdomnych, gospodarstwu posiadającemu odpowiednie warunki do przetrzymywania zwierząt, do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami. Decyzję o przekazaniu właściwemu gospodarstwu podejmować będzie Burmistrz Miasta i Gminy Prusice lub upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy Prusice.

§ 2. 1. Wymienione w §1 ust. 3 zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prusice, zarządców i administratorów nieruchomości lub mieszkańców, służb porządkowych, iż zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności w sposób sprawny i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 3. 1. Informacje o podmiocie wykonującym wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz wskazanie miejsca tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska lub adresie schroniska, w którym będą umieszczane wyłapane zwierzęta zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prusice, na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej urzędu.

2. W razie zaistnienia podejrzenia choroby zakaźnej, o wyłapaniu zwierząt zostanie niezwłocznie powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii.

§ 4. 1. Wyłapywania bezdomnych zwierząt może dokonywać podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, posiadający zezwolenia na jej prowadzenie, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług spełniającymi warunki określone w obowiązujących przepisach oraz podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt, które spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.2004r. Nr 158,poz. 1657).

2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może nastąpić jedynie przy użyciu urządzeń i środków, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

3. Wyłapywane z terenu gminy zwierzęta będą umieszczone w miejscu tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska lub w schronisku dla zwierząt spełniającym wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.2004r. Nr 158, poz. 1657), z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zagrożenie wścieklizną i wymaga bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy dla zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.

4. W przypadku umieszczenia wyłapanego zwierzęcia w miejscu tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt, zwierzę to będzie przekazywane do adopcji na podstawie umowy adopcyjnej, a następnie przekazane do schroniska, jeżeli nie zostanie zaadoptowane

5. Podmiot prowadzący działalność w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt zobowiązany jest prowadzić rejestr zwierząt wyłapywanych z terenu gminy i przekazywać, co kwartał pisemną informację w tym zakresie do Urzędu Miasta i Gminy Prusice.

6. Zwierzęta umieszczone w miejscu tymczasowego przetrzymywania wyłapanego zwierzęcia przed przewiezieniem do schroniska lub schronisku w momencie ich przywiezienia podlegają następującym czynnościom i zabiegom:

1) ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,

2) pomocy lekarsko-weterynaryjnej,

3) umieszczenia w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę.

7. Schronisko lub miejsce do tymczasowego przetrzymywania wyłapanego zwierzęcia przed przewiezieniem do schroniska zobowiązane jest prowadzić na bieżąco ewidencję przyjętych oraz rozdysponowanych zwierząt bezdomnych oraz co kwartał przekazywać pisemną informację w tym zakresie do Urzędu Miasta i Gminy Prusice.

§ 5. 1. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane ponosi on koszty wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w miejscu tymczasowego przetrzymania wyłapanego zwierzęcia przed przewiezieniem do schroniska lub schronisku, w tym również opieki weterynaryjnej.

2. Zwierzęta umieszczone w miejscu tymczasowego przetrzymania wyłapanego zwierzęcia przed przewiezieniem do schroniska lub schronisku będą zwracane właścicielom po uiszczeniu kosztów określonych w ust 1.

§ 6. Wyłapywane zwierzęta bezdomne mogą być:

1) sterylizowane lub kastrowane przez lekarza weterynarii,

2) wydane nowym właścicielom lub opiekunom,

3) uśmiercane tylko w przypadkach uzasadnionych wyłącznie względami określonymi w art. 33 i 33a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O ochronie zwierząt (Dz.U.2003r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXIII/220/00 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących psy, wyłapywanie bezdomnych psów oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczacy Rady Miasta i Gminy Prusice


Zbigniew Ziomek

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »