| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX-36/2011 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 13 września 2011r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne prowadzone przez Gminę Dobroszyce w czasie przekraczającym ich realizację

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 5c pkt.1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Dobroszyce, w zakresie wychowania, opieki i nauczania, w wymiarze 5 godzin dziennie, są realizowane bezpłatnie.

2. Bezpłatne świadczenia, o których mowa w ust. 1 odbywają się w godzinach od 7:45 do 12:45. Zastrzega się możliwość przesunięcia czasu realizacji podstawy programowej w granicach jednej godziny.

3. Za zajęcia opiekuńcze wychowawcze i dydaktyczne przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości:

1) 0,17 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz.1679 z późniejszymi zmianami/ za każdą z dwóch pierwszych godzin korzystania ze świadczeń przedszkoli następujących po czasie określonym w ust.2,

2) 0,07 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz.1679 z późniejszymi zmianami/ za pozostałe godziny korzystania ze świadczeń przedszkoli.

4. Opłatę zaokrągla się w górę do pełnej złotówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Za godzinę korzystania ze świadczeń przedszkoli uważa się każdą rozpoczętą godzinę.

§ 2. Obniża się opłatę, o której mowa w § 1 ust.3 o 25 % od drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny jednocześnie korzystającego z przedszkola prowadzonego przez Gminę Dobroszyce.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 1 ust.3 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 4. 1. Zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń, o których mowa w § 1 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicem /opiekunem prawnym/ dziecka a dyrektorem przedszkola.

2. Umowa, o której mowa w ust.1 określa w szczególności:

1) zasady stosowania odpłatności, o której mowa w § 1 ust.3 i § 2

2) zasady stosowania odpłatności za wyżywienie

3) zasady stosowania bonifikat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV-70/2008 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia prowadzonych przez Gminę Dobroszyce przedszkoli publicznych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Bieńko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »