| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/52/11 Rady Gminy Kotla

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kotla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Kotla uchwala: Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kotla

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

1) sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego,

2) formy stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego,

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie gminy Kotla szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym jest uzależniona od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia, ustalonego zgodnie z art. 90d ust 8 ustawy o systemie oświaty i zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej oraz od okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) I grupa - dochody miesięczne na członka rodziny ucznia wynoszą do 50% kwoty o której mowa w art. 90d ust.7 ustawy o systemie oświaty

2) II grupa - dochody miesięczne na członka rodziny ucznia zawierają się w przedziale powyżej 50% do 75% kwoty, o której mowa w art. 90d ust.7 ustawy o systemie oświaty,

3) III grupa - dochody miesięczne na członka rodziny ucznia zawierają się w przedziale 75% do 100% kwoty, o której mowa w art. 90d ust.7 ustawy o systemie oświaty.

3. Wysokość miesięcznego stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:

1) przy I grupie 150 % minimalnego stypendium o którym mowa w art. 90d ust.9 ustawy o systemie oświaty,

2) przy II grupie 125% minimalnego stypendium o którym mowa w art. 90d ust.9 ustawy o systemie oświaty,

3) przy III grupie 100% minimalnego stypendium o którym mowa w art. 90d ust.9 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej poprzez zakup podręczników, ćwiczeń słowników atlasów, programów komputerowych wykorzystywanych do nauki, zeszytów tornistrów, przyborów szkolnych i stroju sportowego,

3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych, kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów obcych i kolegiów pracowników służb społecznych stypendium może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów dojazdu do szkoły mającej siedzibę poza miejscem zamieszkania, opłacenia czesnego, pokrycia kosztów związanych zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania,

4) świadczenia pieniężne.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium i zasiłku szkolnego

§ 5. Wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego składa się w szkołach na terenie gminy Kotla, do których uczęszcza dziecko, a w przypadku pozostałych uczniów w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Kotli.

§ 6. Stypendium i zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.

§ 7. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 4 pkt. 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia, do wysokości przyznanego stypendium.

2. Stypendium i zasiłek szkolny przyznawane w formie rzeczowej, realizowane są poprzez:

1) dostarczanie uczniowi wskazanych pomocy o charakterze edukacyjnym do rąk własnych za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, znajdującej się na terenie gminy, a w przypadku uczniów pobierających naukę w szkołach spoza terenu gminy Kotla za pośrednictwem GZEAS Wskazane pomoce edukacyjne o wartości nieprzekraczającej wysokości przyznanego stypendium lub zasiłku zakupione zostaną dla poszczególnych uczniów przez osoby wyznaczone przez dyrektorów szkół lub kierownika GZEAS,

2) zwrot kosztów do wysokości przyznanego stypendium lub zasiłku poniesionych na pomoce o charakterze edukacyjnym po okazaniu faktur rachunków.

3. Stypendium szkolne przewidziane w § 4 pkt.3 jest udzielane poprzez zwrot poniesionych kosztów do wysokości przyznanego stypendium po okazaniu biletów na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia, po okazaniu dowodu zapłaty za czesne lub po okazaniu rachunków, faktur za zakwaterowanie.

4. Stypendium i zasiłek szkolny w postaci pieniężnej przekazywane będą na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, lub wypłacane w szkołach na terenie Gminy dla uczniów do nich uczęszczających, a w przypadku uczniów uczących się poza terenem Gminy Kotla w GZEAS w terminach ustalonych przez Kierownik GZEAS

§ 8. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryterium dochodowe jest większa niż wartość środków finansowych do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający następujące warunki:

1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,

2) w rodzinie występują okoliczności przewidziane w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotla.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXI/131/05 Rady Gminy Kotla z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady


Halina Przybylska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »