| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.837.2011.JB6-1 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 30 września 2011r.

stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 we fragmencie "zastrzega się możliwość przesunięcia czasu realizacji podstawy programowej w granicach jednej godziny" uchwały Rady Gminy Dobroszyce Nr IX-36/2011 z dnia 13 września 2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne prowadzone przez Gminę Dobroszyce w czasie przekraczającym ich realizację oraz § 4 ust. 2 uchwały

Na podstawie art. art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 1 ust. 2 we fragmencie "zastrzega się możliwość przesunięcia czasu realizacji podstawy programowej w granicach jednej godziny" uchwały Rady Gminy Dobroszyce Nr IX-36/2011 z dnia 13 września 2011 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne prowadzone przez Gminę Dobroszyce w czasie przekraczającym ich realizację oraz § 4 ust. 2 uchwały.

Na sesji dnia 13 września 2011 r. działając na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Dobroszyce podjęła uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne prowadzone przez Gminę Dobroszyce w czasie przekraczającym ich realizację.

Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru 16 września 2011 r.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że:

- § 1ust. 2 uchwały we fragmencie "zastrzega się możliwość przesunięcia czasu realizacji podstawy programowej w granicach jednej godziny" został podjęty z istotnym naruszeniem art. 6 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty oraz art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),

- § 4 ust. 2 uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 pkt 1 oraz art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Rada Gminy mocą przedmiotowej uchwały, stosownie do treści art. 14 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty ustaliła wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne wykraczające poza podstawę programową i realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, tj. ponad wymiar 5 godzin dziennie.

Mocą § 1 ust. 1 uchwały Rada postanowiła, że świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Dobroszyce, w zakresie wychowania, opieki i nauczania, w wymiarze 5 godzin dziennie, są realizowane bezpłatnie. W § 1 ust. 2 Rada wskazała, że bezpłatne świadczenia, o których mowa w ust. 1 odbywają się w godzinach od 7.45 do 12.45. Ponadto Rada zastrzegła możliwość przesunięcia czasu realizacji podstawy programowej w granicach jednej godziny. Z kolei w § 1 ust. 3 uchwały Rada określiła wysokość opłaty za świadczenia realizowane przez przedszkole w czasie przekraczającym podstawę programową.

W § 4 uchwały Rada wskazała, że zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole, o których mowa w § 1 uchwały określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) a dyrektorem przedszkola. Rada określiła również elementy umowy, które powinny zostać uregulowane w umowie obligatoryjne.

Przechodząc do oceny legalności przedmiotowej uchwały, wskazać należy, że w uchwale tej Rada obowiązana jest określić wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne wykraczające poza podstawę programową i realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, tj. ponad wymiar 5 godzin dziennie.

Jak wskazano wyżej Rada określiła wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową (§ 1 ust. 3 uchwały) oraz wskazała czas realizowania tych świadczeń (§ 1 ust. 2 zd. 1 uchwały). Jednocześnie Rada wskazała, że "zastrzega się możliwość przesunięcia czasu realizacji podstawy programowej w granicach jednej godziny" (§ 1 ust.2 zd. 2 uchwały).

Zdaniem organu nadzoru zapis ten został podjęty z istotnym naruszeniem art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący przedszkole powinien określić w przedmiotowej uchwale czas, w którym przedszkole publiczne zapewni bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Czas ten nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. Wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty organem tym jest Rada Gminy.

Rada w § 2 ust. 1 zd.1 teoretycznie wypełniła kompetencję określoną w art. 6 ust. 1 pkt. 2. ustawy. Jednakże, jednocześnie w § 1 ust. 2 zd. 2 uchwały, Rada postanowiła, że czas realizacji podstawy programowej może zostać przesunięty w granicach jednej godziny. Z treści tego zapisu wynika zatem, że Rada powierzyła określenie czasu, w którym publiczne przedszkole obowiązane jest zapewnić bezpłatne świadczenia, nieokreślonemu podmiotowi. Zdaniem organu nadzoru norma zawarta w art. 5c pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 i w zw. z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty nakłada na Radę obowiązek uregulowania czasu, w którym świadczone będą usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy. Rada nie jest zatem uprawniona do przekazywania tej kompetencji jakiemukolwiek innemu podmiotowi. Zgodnie bowiem z treścią art. 5c pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, to Rada obowiązana jest określić czas, w którym przedszkole wykonywać będzie bezpłatne świadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W związku z powyższym wskazać należy, że Rada podejmując § 1 ust. 2 zd. 2 uchwały przekroczyła zakres udzielonego jej upoważnienia, czym w sposób istotny naruszyła 5c pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 i w zw. z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty oraz art. 7 Konstytucji.

Organ nadzoru wskazuje, że podejmując każdy akt prawny Rada winna mieć na uwadze treść art. 7 Konstytucji stanowiący o działaniu na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że każde działanie organu władzy musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. Podejmując każdy akt prawny (o charakterze prawa miejscowego, jak i nie posiadający takiego charakteru) zawsze należy mieć na uwadze naczelną zasadę prawa administracyjnego, a mianowicie zakaz domniemania kompetencji. Normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny, zakazuje się również dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141) "Stosując przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszących się do źródeł prawa, takie zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi określonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych służących realizowaniu tych zadań (...)".

Przechodząc do oceny legalności § 4 ust. 2 uchwały wskazać należy, że Rada w przedmiotowej uchwale obowiązana była określić wysokość opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową i realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin. Rada nie została natomiast upoważniona do regulowania kwestii związanych z zakresem przedmiotowym umowy zawieranej pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka uczęszczającego do publicznego przedszkola a dyrektorem tego przedszkola. Treść § 4 ust. 2 uchwały nie znajduje uzasadnienia w normie kompetencyjnej zawartej w art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.

Oznacza to, że Rada również i w tym przypadku przekroczyła zakres udzielonego jej upoważnienia, wynikającego z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. W konsekwencji Rada podejmując kwestionowany zapis naruszyła w sposób istotny art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Ponadto należy mieć na uwadze, że Rada podejmując kwestionowany zapis naruszyła również art. 3531 kodeksu cywilnego. Przepis ten wprowadza zasadę swobody zawierania umów, stanowiąc, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tym samym to dyrektor przedszkola oraz podmiot, z którym będzie on zawierał umowę, w ramach swobodnego kształtowania treści stosunku prawnego będą decydować o treści umowy. Rada nie jest uprawniona do wskazywania w przedmiotowej uchwale elementów obligatoryjnych umowy, w tym poniekąd kształtowania treści tej umowy. Jak wskazano wyżej treść umowy kształtują strony umowy, a Rada Gminy w Dobroszycach stroną umowy nie jest i być nie może.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »