| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 i w zw. z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zmiany Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705, z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia w postaci nauczania, wychowania i opieki, udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, pobiera się opłatę.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami, w szczególności:

a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,

c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

d) gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności,

2) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne

4) organizowanie przez przedszkola uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego,

5) opiekę i wychowanie.

§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 ustala się za każdą rozpoczętą godzinę jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola, przekraczających wymiar określony w § 1.

2. Ustala się stawkę godzinową w wysokości 0,114% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Dyrektor z rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka zawiera umowę o świadczenie usług, która określa liczbę godzin, zakres świadczeń oraz termin i sposób płatności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Zofia Kozińska


Uzasadnienie

Art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148,poz.991) powoduje utratę ważności dotychczasowych regulacji w kwestii ustalania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu z dniem 31 sierpnia 2011r. Proponowana uchwała zachowuje stosowaną od 2009 roku metodologię wyliczania opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu : Pobyt dziecka w wymiarze 5 godzin jest bezpłatny. Zakładając 9 godzinny czas pobytu dziecka w przedszkolu opłata może być pobierana za 4 godziny. Przyjmując, że dziecko przebywa w przedszkolu 22 dni w miesiącu daje to liczbę 88 godzin odpłatnego pobytu w przedszkolu. W oparciu o powyższe założenia dokonano przeliczenia tej kwoty na stawkę godzinową i zostało to ujęte w uchwale Nr XXXVII/346/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 października 2009 roku w postaci współczynnika 0,114 % minimalnego wynagrodzenia za pracę którego dalsze stosowanie pozwoli utrzymać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu na dotychczasowym poziomie. Obecnie 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowi kwotę 138,60 zł. W związku z tym wg współczynnika 0114 %, stawka za jedną godzinę wynosi 1,58 zł Ponieważ nie są pobierane opłaty za czas nieobecności dziecka w przedszkolu, powyższy sposób wyliczania odpłatności zachowuje jej ekwiwalenty charakter. Proponowany w uchwale sposób wyliczenia opłaty skutkuje utrzymaniem wysokości opłaty na poziomie 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłata w tej wysokości w naszej gminie pobierana jest od 2004 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »