| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Oławie

z dnia 22 września 2011r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej przyznania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 4 ust. 7 pkt. 2, art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 191 zez zm.) Rada Miejska w Oławie uchwala co następuje:

§ 1. Osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym, udziela się na ich wniosek, 50% bonifikaty od opłaty za przekształcenie.

§ 2. 1. Osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, udziela się na jej wniosek, 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.

2. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobą składającą wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi.

4. Do wniosku o przekształcenie dołącza się dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (np. zaświadczenia z zakładu pracy, odcinki emerytury, renty itp.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Regiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kolmers Legal

Kancelaria prawna dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »