| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.71.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie ustalenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2012

w sprawie ustalenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość podatku od nieruchomości, który w stosunku rocznym wynosi:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

6) od budowli 2 % wartości

7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,73 zł od 1 m2 powierzchni

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,13 zł od 1 ha powierzchni

9) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,22 zł za 1 m2 powierzchni.

§ 2. Oprócz zwolnień ustawowych określonych w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) zwalnia się z podatku:

1) budynki, budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Twardogóra;

2) budowle wykorzystywane bezpośrednio do zaopatrywania w wodę, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody;

3) budynki związane z działalnością w zakresie gromadzenia i przechowywania materiałów bibliotecznych oraz ich udostępniania użytkownikom;

4) budynki lub ich części , budowle lub ich części oraz grunty zajęte na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;

5) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Adamski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »