| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWR-4210-58/2011/17295/I-B/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami), w związku art. 47 ust. 2 oraz z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

przedsiębiorcy:

Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 93006826

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 11 października 2010 r. nr OWR-4210-21/2010/17295/I-A/AŁ w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedłużając ten okres do dnia 30 czerwca 2012 r.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 47 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działalność koncesjonowaną w zakresie obrotu ciepłem, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona w dniu 11 października 2010 r. decyzją Prezesa URE nr OWR-4210-21/2010/17295/I-A/AŁ, z okresem obowiązywania do dnia 30 listopada 2011 r.

W dniu 3 października 2011 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie terminu jej obowiązywania. Wniosek ten Przedsiębiorstwo uzasadniło tym, że nie posiada zaewidencjonowanych kosztów obrotu ciepłem za cały 2010 r., które służą do oceny kosztów planowanych. Tak więc właściwe informacje dotyczące kosztów poniesionych dostępne będą w przyszłym roku, po zatwierdzeniu bilansu za rok 2011.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo wniosło o przedłużenie terminu obowiązywania taryfy do dnia 30 czerwca 2012 r.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, w szczególności zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes Strony - postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3) Zgodnie z art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu


Józef Dolata

Otrzymuje:

1) Przedsiębiorstwo Servisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o.o.

ul. Łowiecka 24

50-220 Wrocław

2) Wojewoda Dolnośląski

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.) w zw. z treścią zał. do tej ustawy - cz. I pkt 53 ppkt 1) - Główny specjalista Andrzej Łukasiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »