| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy

z dnia 12 września 2011r.

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Głuszyca Górna

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Statut określa organizację i zasady działania Sołectwa Głuszyca Górna.

§ 2. Użyte w statucie sformułowania oznaczają:

1. Gmina - Gmina Głuszyca.

2. Sołectwo - Sołectwo Głuszyca Górna.

3. Statut- Statut Sołectwa Głuszyca Górna.

4. Statut Gminy- Statut Gminy Głuszyca.

5. Sołtys - organ wykonawczy Sołectwa.

6. Rada Sołecka - organ opiniodawczy, doradczy, wspierający Sołtysa.

7. Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy Sołectwa.

8. Rada Miejska - Rada Miejska w Głuszycy.

9. Burmistrz - Burmistrz Głuszycy - organ wykonawczy gminy.

10. Ustawa - ustawa o samorządzie gminnym- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

§ 3. 1. Sołectwo Głuszyca Górna. jest jednostką pomocniczą Gminy Głuszyca w rozumieniu przepisów ustawy i działa w ramach jej osobowości prawnej.

2. Mieszkańcy Sołectwa tworzą wspólnotę samorządową w granicach obszaru Sołectwa.

§ 4. 1. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wsi.

2. Sołectwo Głuszyca Górna obejmuje obszar o powierzchni 1334,8 ha.

3. Łączenie, podział, zniesienie Solectwa, jak również zmiana jego granic odbywa się na zasadach określonychn w ustawie i Statucie Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

4. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji ustala odrębna uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy.

§ 5. Sołectwo Głuszyca Górna działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności:

1) Ustawy o samorządzie gminnym,

2) Statutu Gminy,

3) Niniejszego statutu.

Rozdział 2.
ZADANIA SOŁECTWA

§ 6. Sołectwo realizuje zadania Gminy na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym statutem oraz przekazywane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza.

§ 7. 1. Zadania sołectwa obejmują w szczególności:

1) organizację życia społeczno-gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczacych zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,

2) wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym, a zmierzających do poprawy jakości warunkow życia mieszkańców Sołectwa,

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej i sportowej na swoim terenie,

4) inicjowanie róznych form pomocy społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej, w szczególności dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujacych się w trudnej sytuacji życiowej,

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz Sołectwa,

6) reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej wobec organów administracji publicznej i innych podmiotów życia publicznego,

7) współdziałanie na rzecz Sołectwa z organami gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy,

8) współpraca z pozostałymi sołectwami w zakresie wspólnych przedsięwzięć,

9) wspólpraca z właściwymi organami i instytucjami, m.in. w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej itp.,

10) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie.

2. Sołectwo czynnie uczestniczy w podejmowaniu wszelkich rozstrzygnięć prawnych i administracyjnych dotyczących sołectwa, a w szczególności opiniuje:

1) projekty przepisów gminnych dotyczących sołectwa,

2) plan zagospodarowania przestrzennego Gminy,

3) lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i przemysłowych i działalności uciążliwej dla otoczenia i środowiska naturalnego,

4) działalności naruszającej stosunki wodne,

5) sprzedaż i dzierżawę i przekazywanie w użyczenie nieruchomości rolnych położonych na terenie sołectwa.

3. Rada Miejska przy podejmowaniu uchwał zapoznaje się z opinią sołectwa.

§ 8. 1. Celem działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez:

1) realizowanie na swoim obszarze zadań i kompetencji przekazywanych przez organy Gminy do wykonywania z ich upoważnienia,

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych mu kompetencji,

3) inicjowanie działań organów Gminy Głuszyca wiążących się z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności sołectwa i jego obszaru,

4) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy dotyczących mieszkańców Sołectwa i jego obszaru,

5) występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych dotyczących sołectwa, których załatwienie wykracza poza jego możliwości,

6) wyrażanie opinii o działalności jednostek organizacyjnych gminy działajacych na obszarze Sołectwa i składania w tym temacie wnioskow do organów gminy,

7) współpraca z komisjami Rady Miejskiej a zwłaszcza rozpatrywanie przekazanych przez komisję spraw dotyczących Sołectwa.

Rozdział 3.
WŁADZE SOŁECTWA

§ 9. Mieszkańcy Sołectwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów Sołectwa.

§ 10. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie,

2) Sołtys.

2. Działalność Sołtysa wspiera Rada Sołecka.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

4. W przypadku zmiany Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowowybranych władz upływa wraz z końcem trwajacej kadencji.

5. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

6. Działanie organów Sołectwa jest jawne. Jawność działania obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów Sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Sołeckiej, podjętymi uchwałami oraz pisemnymi odpowiedziami skierowanymi do organów gminy na przedstawione im uchwały, wnioski i opinie.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa i jego najwyższą władzą.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy stale zamieszkujacy na obszarze Sołectwa.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Sołectwa.

2. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

2) uchwalanie programów działania Sołectwa,

3) uchwalanie rocznego planu finansowego oraz dokonywanie w nim zmian w ciągu roku,

4) okresowa ocena działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Sołtysa z wykonywanych działań, w szczególności z wykonania planu finansowego i uchwał Zebrania Wiejskiego,

6) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie zmian w Statucie Sołectwa,

7) wyrażanie opinii w sprawach określonych przepisami prawa, lub w których o ich wyrażenie wystąpił właściwy organ gminy,

8) ustalenie zasad współpracy z innymi sołectwami w celu realizacji wspólnych zadań,

9) stanowienie o kierunkach działania Sołtysa.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w razie potrzeb, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

2. Zebranie zwołuje Sołtys, ustalając termin, miejsce oraz projekt porządku obrad, powiadamiając o tym mieszkańców co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

3. Sołtys zobowiązany jest zwołać zebranie Wiejskie na pisemny wniosek:

1) co namniej 10 % mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim,

2) Rady Sołeckiej,

3) Organów Gminy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać uzasadnienie zwołania zebrania i wykaz spraw wnioskowanych do rozpatrzenia na zebraniu Wiejskim. W razie złożenia wniosku Sołtys zobowiązany jest zwołać zebranie w ciągu 14 dni od daty jego wniesienia.

5. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w sprawach wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła zebrania będąc do tego zobowiązany.

§ 14. 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjety, co najmniej 7 dni przed dniem obrad.

2. Sołtys każdorazowo jest zobowiązany powiadomić o planowanym terminie zebrania Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych ze swojego terenu, co namniej 7 dni przed terminem jego zwołania.

§ 15. 1. Mieszkańcom Sołectwa, określonym w § 11 ust. 2 niniejszego statutu, biorącym udział w Zebraniu Wiejskim przysługują następujące prawa:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad każdą sprawą objętą porządkiem obrad,

3) udziału w głosowaniu,

4) zglaszanie kandydatur i kandydowania na stanowiska wybieralnych organów Sołectwa,

5) zadawanie pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej i obecnym na zebraniu przedstawicielom organów gminy.

2. W Zebraniu Wiejskim mogą także uczestniczć, bez prawa do głosowania, przedstawiciele organów gminy i jednostek organizacyjnych gminy oraz zaproszeni goście.

3. Obrady Zebrania wiejskiego są jawne.

§ 16. 1. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez Sołtysa.

2. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymaganiami niniejszego Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.

3. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczestniczy wymagana liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania, Zebranie Wiejskie odbywa się po upływie 30 minut od pierwszego ustalonego terminu w tym samym dniu, a jego rozstrzygnięcia są ważne bez względu na liczbę uprawnionych mieszkańców biorących w nim udział.

§ 17. 1. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wyznaczona przez zebranie osoba. § 23 ust.3 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

2. Przewodzenie zebrania uprawnia do:

1) udzielania głosu w kolejności zgłoszeń,

2) udzielania głosu poszczególnym mówcom,

3) udzielania głosu poza kolejnością,

4) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi sprawami,

5) odebrania głosu w przypadku niemożności prowadzenia obrad,

6) określenia czasu przeznaczonego dla każdego mówcy.

3. Poza kolejnością przewodniczący zebrania udziela głosu:

1) przedstawicielom organów Gminy,

2) zaproszonym gościom,

3) w celu sprostowania błędu lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy,

4) w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego.

4. Przewodniczący zebrania nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego treść odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 18. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powienien zawierać:

1) datę, miejsce i godzinę zebrania,

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności,

3) wybór protokolanta obrad,

4) zatwierdzenie porządku obrad,

5) streszczenie przebiegu obrad,

6) wyniki głosowania,

7) treść podjętych uchwał,

8) podpis przewodniczącego i protokolanta zebrania.

2. Do protokołu dołącza się:

1) listę osób obecnych na zebraniu,

2) inne wskazane w protokole załączniki.

3. Protokół z zebrania sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden znajduje się do wglądu u Sołtysa, a drugi Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie wyraża swoją wolę w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Uchwały zebrania podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie.

4. Uchwały z odbytego zebrania Sołtys przekazuje Burmistrzowi Głuszycy i Przewodniczącemu Rady Miejskiej celem właściwego dla danego organu załatwienia. O sposobie załatwienia sprawy Sołtys otrzymuje informację pisemną.

§ 20. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez Sołtysa, spowodowanej przemijającymi okolicznościami, jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez sołtysa członek Rady Sołeckiej.

3. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa,uchwałami i zarządzeniami organów gminy.

4. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) zwołania zebrania wiejskiego,

2) przygotowanie projektu porządku i projektów uchwał na zebranie,

3) przedstawianie na zebraniach informacji o swojej działalności i składanie określonych sprawozdań,

4) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej i pracach komisji na zaproszenie ich przewodniczących,

5) organizowanie i koordynowanie szeregu różnych rodzajów przedsięwzięć majacych na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa,

6) udzielanie pracownikom Urzędu Miejskiego i gminnym jednostkom organizacyjnym pomocy o charakterze informacyjnym,

7) udzielanie informacji innym osobom , instytucjom w celu realizacji zadań o charakterze doraźnym (spis powszechny, ankiety, profilaktyka),

8) kierowanie akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,

9) przygotowanie projektu planu finansowego,

10) dokonywanie w drodze inkasa podatków i opłat oraz poboru innych należności pieniężnych od mieszkańców sołectwa w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

5. Sołtys może ustalić dni, godziny i miejsca przyjmowania mieszkańców w sprawach Sołectwa i podaje te informacje w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Działalność Sołtysa ma charakter społeczny. Sołtysowi przysługuje dieta za udział w Sesji Rady Miejskiej na zasadach ustalonych przez Radę Miejską w odrębnej uchwale.

§ 21. 1. Działania Sołtysa wspiera Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 5-7 członków, w tym Sołtys. Liczbę członków rady określa Zebranie Wiejskie w drodze głosowania.

3. Radzie Sołeckiej przewodniczy Przewodniczący Rady Sołeckiej.

4. Rada Sołecka w szczególności:

1) opiniuje projekt porządku zebrania Wiejskiego i projekty uchwał,

2) składa sprawozdania Zebraniu Wiejskiemu ze swej działalności,

3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa.

§ 22. 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje jej przewodniczący nie rzadziej niż co 6 miesięcy, z inicjatywy własnej bądź na wniosek większości członków Rady Sołeckiej.

2. Uprawnienie do zwołania Rady Sołeckiej przysługuje również przedstawicielom organów Gminy.

3. Posiedzeniom przewodniczy jej przwodniczący, przedstawia porządek obrad, czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad.

4. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.

5. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół, podpisany przez przewodniczącego i protokolanta.

6. Działalność Rady ma charakter społeczny.

Rozdział 4.
SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA

§ 23. 1. Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należą do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego.

2. Zebranie do przeprowadzenia wyborów zwołuje Burmistrz, nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady Miejskiej.

3. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 prowadzi osoba wybrana przez zebranie spośród mieszkańców Sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze w dniu odbywania zebrania, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. Porządek zebrania zwołanego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien w szczególności zawierać następujące punkty:

1) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności zebrania,

3) złożenie sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji,

4) dyskusja nad sprawozdaniem,

5) wybór komisji wyborczej,

6) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

7) wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej,

8) wolne wnioski i zapytania.

§ 24. Prawo do wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat oraz zamieszkuje na obszarze sołectwa.

§ 25. 1. Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłasza się na Zebraniu Wiejskim do przewodniczącego komisji wyborczej.

3. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda ustna kandydata lub pisemna w razie jego nieobecności.

4. Uprawnieni do zgłaszania kandydatur w wyborach są stali mieszkańcy sołectwa, obecni na Zebraniu Wiejskim.

5. Po zamknięciu listy kandydatów podaje się pod głosowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w kolejności, w jakiej zostały zgłoszone.

6. Zamknięcie listy nie może być zgłoszone równocześnie ze zgłoszeniem pierwszego kandydata.

§ 26. 1. Do ważności wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność na Zebraniu Wiejskim takiej ilości uprawnionych mieszkańców, o której mówi § 16 ust. 2 potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.

2. W przypadku braku wymaganej obecności na zebraniu uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa § 16 ust. 3 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

§ 27. 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie 3 ÷ 5 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania w głosowaniu jawnym, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata.

2. Członków komisji wyborczej wybiera się przed zgłoszeniem kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Członkiem komisji nie może być osoba kandydujaca na stanowiska wcześniej wymienione.

3. Do zadań komisji należy:

1) wybór przewodniczącego i protokolanta,

2) przedstawienie trybu i zasad wyborów,

3) przyjęcie zgłoszenia kandydatów i oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

4) przygotowanie kart do głosowania wg zamkniętych list,

5) przeprowadzenie głosowania i ustalenie jego wyników,

6) sporządzenie i odczytanie protokołów z przeprowadzonych wyborów.

4. Członkowie komisji pełnią swe funkcje honorowo.

§ 28. 1. Z przeprowadzonych wyborów komisja wyborcza sporządza protokół, który powienien zawierać:

1) skład komisji wyborczej,

2) ilość osób uprawnionych do głosowania,

3) ilość osób biorących udział w głosowaniu, którym wydano karty do głosowania,

4) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów,

5) ilość oddanych głosów, w tym ważnych i nieważnych,

6) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,

7) stwierdzenie dokonania lub niedokonania wyborów.

2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden zostaje do wglądu Sołtysa, a drugi przekazuje się niezwłocznie Burmistrzowi. Protokól podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.

§ 29. 1. Głosowanie odbywa sie odrębnie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa, w przypadku gdy na tym samym Zebraniu Wiejskim wybiera się Radę Sołecką.

3. Wybory dokonuje się w głosowaniu tajnym, na kartach, których wzór ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.

§ 30. 1. W wyborach na Sołtysa wyborca głosuje stawiając znak "X" przy nazwisku z lewej jego strony, najwyżej na jednego kandydata.

2. Za głos nieważny uznaje się gdy na karcie do głosowania znak "X" postawi się przy więcej niż jednym kandydacie, albo nie postawi się znaku przy żadnym nazwisku z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W razie zarejestrowania jednego kandydata na Sołtysa wyborca głosuje stawiając "X" przy nazwisku kandydata. Niepostawienie znaku "X" przy nazwisku kandydata jest głosem ważnym oddanym przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa.

4. W przypadku wyboru, o którym mowa w ust. 3, w protokole głosowania wymienia się ponadto liczbę głosów ważnie oddanych przeciwko wyborowi kandydata na sołtysa.

§ 31. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie dopisków, uwag poza kartą nie wpływa na ważność głosu.

§ 32. 1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby ważnie oddanych głosów uzyskanych przez kandydatów uniemożliwiających wybór, przeprowadza się wybory ponowne między kandydatami, którzy uzyskali tę samą największą liczbę głosów.

2. W przypadku określonym w § 30 ust. 3 niniejszego statutu za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał więcej głosów ważnych za wyborem niż przeciw.

§ 33. 1. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów przez kandydatów uniemożliwiających wybór, przeprowadza się ponowne wybory między kandydatami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów.

2. Za głos ważny uznaje się, gdy na karcie do głosowania znak "X" wyborca postawi przy nie większej liczbie nazwisk niż liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej.

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Sołeckiej dobywa się do 7 dni od daty wyborów a zwołuje je Sołtys.

§ 34. 1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może nastapić w szczególności, gdy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu, lub nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuszczają się czynów dyskwalifikujących ich w opinii środowiska lub utraty w inny sposób zaufania mieszkańców Sołectwa.

2. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1) 10 % uprawnionych mieszkańców Sołectwa,

2) organy Gminy.

3. Uprawnionym do złożenia wniosku o odwołanie poszczególnych członków Rady soleckiej jest również Sołtys.

4. Wniosek o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej składany jest na piśmie i wymaga uzasadnienia.

5. Wniosek mieszkańców Sołectwa wymaga poparcia udzielonego w formie własnoręcznego podpisu złożonego pod wnioskiem.

6. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania wiejskiego w celu odwołania Sołtysa ze stanowiska wydaje Burmistrz. Zebranie w sprawie odwołania członka lub całej Rady Soleckiej zwołuje Sołtys.

7. Zebranie w sprawie odwołania Sołtysa lub członków rady powinno się odbyć nie później niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.

8. Odwołanie następuje w trybie przewidzianym dla ich wyboru. Odwołanie następuje po wysłuchaniu zainteresowanych osób.

9. Jeśli wniosek o odwołanie nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego wniosku.

§ 35. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz zwołuje zebranie w trybie określonym niniejszym statutem w celu wyboru nowego Sołtysa.

2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy, w takim przypadku obowiązki Sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez nią.

§ 36. 1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

2. Protest może wnieść wyborca, który uczestniczył w obradach Zebrania Wiejskiego gdy dokonano wyborów.

3. Protest wnosi się do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza.

4. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których się opiera.

5. Rada Miejska rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę w której:

1) stwierdza rażące naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na dokonany wybór oraz uznaje nieważność wyborów w całości lub w części, zobowiązuje Burmistrza do wyznaczenia nowego terminu wyborów,

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie Sołectwa i protest oddala.

6. Protest zostaje również oddalony, jeżeli został złożony z naruszeniem 7-dniowego terminu.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 37. 1. Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Uchwała budżetowa gminy określa wydatki Sołectwa w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej.

3. Sołtys opracowuje potrzeby wydatków Sołectwa w terminie określonym w odrebnych przepisach stosowanych w procedurze uchwalenia budżetu gminy.

4. Sołectwo realizuje wydatki w ramach budżetu gminy, przyznane w uchwale budżetowej, przy udziale odpowiednich merytorycznie referatów Urzędu.

5. Środki finansowe Sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym gminy.

Rozdział 6.
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 38. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 39. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Miejska i Burmistrz.

§ 40. Organy nadzoru maja prawo żadać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa poprzez delegowanie swoich przedstawicieli.

§ 41. 1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał zebrania sołectwa w ciagu 14 dni od daty podjęcia.

2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Burmistrz w formie zarządzenia.

§ 42. 1. Uchwała zebrania wiejskiego nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności podlega uchyleniu przez Burmistrza.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania wiejskiego i może żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wskazując zaistaniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43. Zmian Statutu Sołectwa dokonuje Rada Miejska na wniosek Zebrania Wiejskiego bądź z własnej inicjatywy.

§ 44. Spory między organami Sołectwa, lub Sołtysa z Radą Sołecką na tle interpretacji niniejszego statutu jak również odwołań, sprzeciwu wobec decyzji organu wykonawczego gminy naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada Miejska.

§ 45. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 46. Traci moc Załącznik Nr 1 Statut Sołectwa Wsi Głuszyca Górna do Uchwały Nr XXVI/224/96 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw.

§ 47. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy określa odrębnym statutem zakres działania jednostek pomocniczych po przeprowadzeniu konsultacji. Konsultacje dotyczące zmiany statutu Sołectwa Głuszyca Górna odbyły się dnia 15 lutego 2011r na Zebraniu Wiejskim w świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej , w którym wzięło udział 40 mieszkańców wsi. Szczególnym powodem zmiany statutu jest brak wymaganej frekwencji mieszkańców na zebraniach, co utrudnia podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących sołectwa. W dotychczasowym statucie jest zapis: "Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/5 jego członków " tzn. w chwili obecnej mieszkańców 176. W niniejszym statucie zaproponowano , że "Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy w zebraniu uczestniczy co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy wymagana liczba mieszkańców , to po upływie 30 minut odbywa sie drugie zebranie bez względu na liczbę uprawnionych mieszkańców biorących w nim udział. Mieszkańcy obecni na zebraniu jednogłośnie i pozytywnie przyjęli zaproponowane zmiany.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pieroń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »