| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/117/11 Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 23 września 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLVI/567/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały oraz po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce" uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą Nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały, zwany dalej planem obejmującym obszar zgodnie z rysunkiem planu.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) symbole określające przeznaczenie terenu, oznaczone symbolem literowym wraz z numerem;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) strefa "OW" ochrony konserwatorskiej - archeologicznej.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne.

§ 4. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 9, w planie nie określa się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

3) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym oraz granic tych obszarów;

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych budowli i obiektów liniowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, z uwzględnieniem §8 pkt 2 uchwały, oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami;

3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnie terenu, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz,

c) występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

d) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

4) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi możliwe do realizacji na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, lokalizowane na zasadzie braku konfliktu z przeznaczeniem podstawowym wynikającym z ich sąsiedztwa;

6) urządzeniach i obiektach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, zaplecze parkingowe i garażowe (w tym trwale związane z gruntem), obiekty małej architektury, budynki gospodarcze oraz inne obiekty i urządzenia pełniące pomocniczą rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego;

7) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym wraz z numerem wyróżniającym go spośród innych terenów.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem.

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) przed podjęciem działalności inwestycyjnych, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;

2) masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, na tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych w sposób, który nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi;

3) tereny 1RM i 2RM zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem, zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej;

4) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych;

5) w granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

6) ograniczenie określone w pkt 5 nie dotyczy inwestycji związanych z realizacją dróg, parkingów oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) ze względu na wartości krajobrazowe obszaru objętego planem nowa zabudowa powinna nawiązywać do budownictwa regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem § 13 ust. 2 uchwały;

2) dla całego obszaru objętego planem wprowadza się strefę "OW" ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, w której prace ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości odkrycia niezinwentaryzowanych zabytków archeologicznych oraz z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków;

3) art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) należy stosować odpowiednio;

4) w granicach obszaru objętego planem położone są dwa stanowiska archeologiczne: nr 25/98/82-27 AZP oraz 7/80/82-27 AZP w odniesieniu, do których obowiązują zasady zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

§ 8. Ustalenia ogólne dotyczące linii zabudowy oraz gabarytów obiektów:

1) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone w Rozdziale 3 w ustaleniach dla terenów, chyba że z rysunku planu wynika inaczej;

2) następujące części budynku nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:

a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy o więcej niż 1,30 m,

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m,

c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,

d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji;

3) wysokość budynków należy mierzyć zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych;

2) nowo wydzielane drogi wewnętrzne muszą spełniać warunki:

a) szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż: 10 m,

b) zapewnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności dotyczących placów manewrowych,

c) ciągi pieszo-jezdne zaleca się wyposażyć w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych,

d) minimalna szerokość pasa ruchu:

- dla dróg z dwoma pasami ruchu - 2,5 m,

- dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu - 3,5 m.

§ 10. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

1) na terenach 1RM i 2RM dopuszcza się realizację nie więcej niż 1 budynek mieszkalny na danym terenie;

2) dla terenów 1RM i 2RM ustala się możliwość lokalizacji ogrodzeń od strony dróg publicznych (1KDL i 2KDL) i drogi transportu rolnego (1KDg) w odległości minimum 5 m licząc od linii rozgraniczającej danej drogi;

3) nie wyznacza się terenów wyłączonych z zabudowy.

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem;

2) dopuszcza się modernizację, przebudowę, rozbudowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;

3) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (m.in. stacji transformatorowych, przepompowni ścieków itp.) z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych lokalizowanych w granicach obszaru objętego planem;

5) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę, z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych, z:

- rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,

- indywidualnych ujęć, o których mowa w lit. c),

b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg,

c) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3 /dobę;

6) w zakresie odprowadzenia ścieków: ustala się odprowadzenie ścieków do:

a) szczelnych zbiorników na nieczystości płynne - obowiązuje systematyczny i obowiązkowy wywóz nieczystości płynnych do punktu zlewnego na oczyszczalni, przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b) indywidualnych systemów oczyszczania ścieków sanitarnych pod warunkiem uzyskania zgody stosownych organów,

c) w przypadku realizacji grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej - nieruchomości wyposażone w szczelne zbiorniki na nieczystości płynne, obowiązuje niezwłoczne włączenie wewnętrznej instalacji do sieci kanalizacyjnej;

7) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: ustala się odprowadzenie wód opadowych do gruntu i/lub do cieków wodnych znajdujących się na terenie planu lub magazynowanie w zbiornikach zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:

a) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach,

b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

9) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się dostawę gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy;

10) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

a) obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych lokalizowanych w granicach obszaru objętego planem;

11) na obszarze objętym planem może występować sieć drenarska. W przypadku jej uszkodzenia należy powiadomić zarządcę sieci drenarskiej a następnie dokonać naprawy na warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi melioracji wodnych.

§ 12. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 30%.

Rozdział 3.
Ustalenia dla terenów.

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM i 2RM - tereny zabudowy zagrodowej, ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwa rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) uzupełniające: zieleń urządzona.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, w odległości:

a) dla terenu 1RM: 10 m od strony dróg publicznych (1KDL i 2KDL) oraz z godnie z rysunkiem planu,

b) dla terenu 2RM:

- 10 m od strony drogi publicznej 1KDL,

- 12 m od strony drogi transportu rolnego (1KDg);

2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać trzech;

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków niemieszkalnych nie może przekraczać dwóch;

4) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych;

5) wysokość budynków mieszkalnych mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12 m;

6) wysokość budynków niemieszkalnych mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 18 m;

7) wysokość budowli (silosów, kominów, instalacji związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym, itp.) mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 25 m;

8) dopuszcza się stosowanie dowolnych form oraz pokryć dachów.

3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 25%;

2) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną;

3) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków, podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm oraz obudowy śmietników, urządzeń technicznych (szafy przyłączeniowe), odcinków ogrodzeń przy skrzyżowaniach.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

1) ustala się zakaz wtórnych podziałów nieruchomości;

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.) i poszerzenia dróg.

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: obsługę komunikacyjną należy zapewnić poprzez włączenia do dróg publicznych.

6. Tereny 1RM i 2RM znajdują się w granicach strefy "OW" ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w § 7 pkt 2 uchwały.

7. Na terenach 1RM i 2RM ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach, co najmniej 4 miejsca postojowe dla danego terenu.

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL i 2KDL - tereny dróg klasy "L" lokalne ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne.

2. Dla terenów 1KDL i 2KDL:

1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z istniejącym podziałem;

2) obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności nie mniejszych niż zgodnie z rysunkiem planu.

3. Przebudowa, lokalizacja nowych zjazdów oraz zmiana lokalizacji istniejących zjazdów z drogi powiatowej 2KDL, zgodnie z przepisami odrębnymi, za zgoda i na warunkach zarządcy drogi.

4. Tereny 1KDL i 2KDL znajdują się w granicach strefy "OW" ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w §7 pkt 2 uchwały.

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDg - teren drogi transportu rolnego ustala się przeznaczenie podstawowe: droga transportu rolnego.

2. Dla terenu 1KDg:

1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z istniejącym podziałem;

2) obowiązuje zachowanie trójkątów widoczności nie mniejszych niż zgodnie z rysunkiem planu.

3. Teren 1KDg znajduje się w granicach strefy "OW" ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, o której mowa w §7 pkt 2 uchwały.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe.

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce


mgr Czesław Czerwiec


Załącznik do Uchwały Nr XI/117/11
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 23 września 2011 r.
Zalacznik1.jpg

B41-TyniecM-ter.zab.zagr.pd.cz.obr


Uzasadnienie

1) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały sporządzony został na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu Nr XLVI/567/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2010r.

2) Celem opracowania planu jest wyznaczenie zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały.

3) Projekt planu opracowany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeszedł procedurę planistyczną określoną w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) a w szczególności uzyskał stosowne opinie i uzgodnienia.

4) W wyniku ogłoszenia, zgodnie z art. 17 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o przystąpieniu do sporządzenia planu nie wpłynął żaden wniosek.

5) W dniach od 6 lipca 2011 r. do 4 sierpnia 2011 r. projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie którego w dniu 4 sierpnia 2011 r. przeprowadzona została dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

6) W procedurze wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęła żadna uwaga.

7) W związku z brakiem:

a) uwag zgłoszonych do projektu planu w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu uchwała o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały nie zawiera rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

b) zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy uchwała o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały nie zawiera rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

8) W związku z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) w ustaleniach planu nie określono szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym oraz granic tych obszarów.

9) Zapisane w planie ustalenia zgodne są ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce".

10) Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 17 pkt. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały wraz załącznikiem przedstawiam do uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »