| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/134/11 Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kobierzyce, dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy nie posiadającej osobowości prawnej, dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Radnego, Sołtysa.

2) obiektach użyteczności publicznej - obiektami użyteczności publicznej są wszystkie obiekty, w których z założenia ich funkcji przebywać będą mniejsze lub większe grupy ludzi, zarówno pracownicy etatowi jak i osoby nie będące takimi pracownikami, a w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, domy kultury, biblioteki, stadiony, hale sportowe, sale ćwiczeń, boiska sportowe, amfiteatry, muszle koncertowe, place zabaw i tereny rekreacyjne, placówki kulturalne takie jak świetlice wiejskie i środowiskowe, ogólnodostępne budynki przeznaczone dla administracji.

2. Obiekty użyteczności publicznej udostępnia się nieodpłatnie, do powszechnego korzystania z przeznaczeniem na:

1) zebrania i spotkania z mieszkańcami organizowane przez Wójta Gminy Kobierzyce, Sołtysów, Radnych oraz jednostki organizacyjne Gminy Kobierzyce,

2) spotkania wiejskie nieskładkowe organizowane wyłącznie dla mieszkańców danej miejscowości lub mieszkańców gminy organizowane przez Sołtysów oraz jednostki organizacyjne Gminy Kobierzyce, Stowarzyszenia realizujące zadania własne Gminy otrzymujące dotacje z Gminy Kobierzyce.

3) nieodpłatne kursy i szkolenia, organizowane dla mieszkańców Gminy Kobierzyce przez Wójta Gminy Kobierzyce, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz inne jednostki organizacyjne w tym organizacje Gminy Kobierzyce,

4) zajęcia kulturalne, sportowe i współzawodnictwa sportowego dla grup dziecięcych oraz młodzieżowych z terenu Gminy Kobierzyce, organizowane przez jednostki oświatowe i instytucje kultury w oparciu o przepisy ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z 2010 r. ze zm.),

5) nieodpłatne wystawy, pokazy, koncerty organizowane przez podmioty realizujące zadania własne Gminy Kobierzyce i otrzymujące dotacje z Gminy Kobierzyce,

6) organizację nieodpłatnych imprez dla dzieci z jednostek oświatowych przez dyrekcję placówki,

7) działalność statutową nie zarobkową obejmującą zadania własne Gminy przez Stowarzyszenia i Fundacje, otrzymujące dotacje z Gminy Kobierzyce w obiektach użyteczności publicznej wymienionych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu z wyłączeniem hali sportowej w Kobierzycach oraz sal gimnastycznych w placówkach oświatowych,

8) działalność charytatywną prowadzoną na rzecz mieszkańców gminy Kobierzyce, obejmującą zadania własne Gminy organizowaną przez Stowarzyszenia i Fundacje,

9) działalność niezarobkową prowadzoną nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży w ramach klubów sportowych działających na terenie Gminy Kobierzyce i na rzecz mieszkańców Gminy,

10) działalność pedagogiczno-psychologiczną nieodpłatną dla dzieci z gminy Kobierzyce.

3. Udostępnienie obiektów użyteczności publicznej będzie możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą uprawnioną, a następnie po zawarciu umowy użyczenia.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Kobierzyce nr X/108/11 z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, terenów rekreacyjnych i sportowych należących do gminy Kobierzyce

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce


mgr Czesław Czerwiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »