| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębach: Nowa Wieś Legnicka, Legnickie Pole, Ogonowice, Gniewomierz, Biskupice, Raczkowa, Bartoszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXXV/208/10 z dnia 31.03.2010r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębach: Nowa Wieś Legnicka, Legnickie Pole, Ogonowice, Gniewomierz, Biskupice, Raczkowa, Bartoszów, po stwierdzeniu zgodności ustaleń zmiany planu z zapisem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole wprowadzonej uchwałą Nr VII/28/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 kwietnia 2011r., Rada Gminy Legnickie Pole uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole przyjętego uchwałą Nr XXII/114/2005 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 27 kwietnia 2005r., dla obszarów położonych w obrębach: Nowa Wieś Legnicka, Legnickie Pole, Ogonowice, Gniewomierz, Biskupice, Raczkowa, Bartoszów, w granicach określonych na załącznikach nr: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 do uchwały, obejmujących:

1) w Nowej Wsi Legnickiej - działkę nr 228/1 oraz część działki nr 93/2;

2) w Legnickim Polu - działkę nr 163/3 oraz część działki nr: 163/2;

3) w Ogonowicach - część działki nr 281/4;

4) w Gniewomierzu - część działki nr 68/8;

5) w Biskupicach - działkę nr 2;

6) w Raczkowej - działkę nr 140 oraz części działek nr: 134, 135, 137/1;

7) w Bartoszowie - działki nr: 75, 85, 86, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158/1, 158/2, 159, 160, 162, 163/2, 166, 170, 171, 173/1, 173/2, 174, 175, 177/1, 178, 435, 473 oraz części działek nr: 76, 156, 157/1, 163/1, 164, 471W, 472W, 423/1D, 421/2D.

2. Ze względu na brak występowania na obszarze zmiany planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 3 w zmianie planu nie określa się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 2. Brak treści

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący załączniki nr: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

1) granice obszarów objętych zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) granice strefy ochronnej od linii elektroenergetycznej średniego napięcia;

5) granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza w odległości 50m;

6) granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza w odległości 150m;

7) symbole określające przeznaczenie terenu.

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) infrastrukturze towarzyszącej - należy przez to rozumieć towarzyszące niezbędne urządzenia budowlane oraz obiekty małej architektury;

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) miejscu postojowym - należy przez to rozumieć miejsce postojowe zewnętrzne oraz miejsce postojowe w garażu;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć zewnętrzny obrys budynku, nie licząc okapów dachu; nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy nowych budynków oraz rozbudowywanych części budynków istniejących, nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury i ogrodzeń;

5) powierzchni zabudowy budynków - należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami, po zewnętrznym ich obrysie;

6) przeznaczeniu podstawowym terenu lub przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu;

7) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu, mogące być traktowane jako towarzyszące zapisanemu w planie przeznaczeniu podstawowemu i nie mogące występować jako samodzielna funkcja w granicach działki budowlanej;

8) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem - zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Ustala się zakaz wprowadzania do wód powierzchniowych i gruntu nieoczyszczonych ścieków.

2. Stosownie do przepisów odrębnych w zakresie ochrony środowiska, dotyczących ochrony przed hałasem, na obszarze objętym planem wskazuje się następujące rodzaje terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania:

1) tereny oznaczone symbolem MN - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) teren oznaczony symbolem US - zalicza się do terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;

3) tereny oznaczone symbolami: MN/U, U - zalicza się do terenów mieszkaniowo - usługowych.

3. Inwestycje lokalizowane w granicach obszaru objętego zmianą planu, nie mogą powodować ponadnormatywnych uciążliwości w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

4. W nowych budynkach, należy stosować systemy ogrzewania oparte o niskoemisyjne źródła energii z wykorzystaniem gazu, oleju opałowego, biomasy, energii elektrycznej, nowoczesnych, wysokosprawnych technologii opartych na paliwach stałych oraz innych ekologicznych technologii.

5. Ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna), a terenach oznaczonych symbolami: MN, U - zakładów kamieniarskich.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. W granicach obszaru objętego zmianą planu w obrębie Biskupice, przedstawionego na załączniku nr 1.6 do uchwały, ze względu sąsiedztwo stanowisk archeologicznych: 15/174 i 13/28 AZP 79-21, obowiązuje zapewnienie przez inwestora nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia prac ziemnych, po uprzednim uzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Na pozostałych obszarach objętych zmianą planu, obowiązują następujące ustalenia:

1) inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;

2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań archeologicznych, za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Ustala się minimalną powierzchnię nowowydzielanych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wynoszącą 1000m2;

2. Szerokości frontów działek budowlanych nie mogą być mniejsze niż 20m;

3. Kąt położenia granic działek w stosunku do drogi ustala się na 60°- 90°.

4. Ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3 nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i komunikację wewnętrzną.

§ 8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

1. W celu zapewnienia możliwości prowadzenia prac konserwacyjnych przy ciekach wodnych i rowach melioracyjnych, wprowadza się wymóg pozostawienia pasów o szerokości 1,5 m (od górnej krawędzi cieku lub rowu), wolnych od zainwestowania.

2. Wyklucza się wszelkie ingerencje w koryto cieku wodnego, bez zgody administratora cieku.

3. Ustala się strefy ochronne od linii elektroenergetycznej średniego napięcia wolne od zabudowy oraz nasadzeń zieleni wysokiej i średniej, których granice wyznacza się w odległości 10m od skrajnego przewodu linii, z uwzględnieniem ustaleń określonych w ust. 4 i 5.

4. W przypadku likwidacji, skablowania lub zmiany przebiegu linii średniego napięcia, strefa o której mowa w ust. 3 nie obowiązuje.

5. Dopuszcza się zmniejszenie strefy o której mowa w ust. 3, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych umożliwiających zmniejszenie strefy.

6. W granicach strefy ochrony sanitarnej od cmentarza w odległości 150m od granic cmentarza, wyklucza się realizację studzien służących do czerpania wody pitnej oraz dla potrzeb gospodarczych.

7. W granicach strefy ochrony sanitarnej od cmentarza w odległości 50m od granic cmentarza, wyklucza się lokalizację budynków mieszkalnych i usługowych.

8. W granicach strefy ochrony sanitarnej od cmentarza w odległości od 50m do 150m od granic cmentarza, dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych i usługowych, pod warunkiem, iż wszystkie budynki korzystające z wody będą podłączone do sieci wodociągowej.

9. W przypadku występowania sieci drenarskiej, ustala się nakaz zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.

10. Ewentualne uszkodzenia sieci drenarskiej w trakcie prowadzenia robót ziemnych, należy zgłaszać właściwemu zarządcy oraz naprawić pod nadzorem właściwego organu.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg lub w innych terenach za zgodą ich właścicieli, w sposób zapewniający racjonalne zagospodarowanie i użytkowanie terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w zmianie planu.

2. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci, z uwzględnieniem zapewnienia dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych;

2) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci,

b) ustala się zakaz realizacji elektrowni wiatrowych;

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) docelowo ustala się zaopatrzenie budynków w gaz z sieci gazowej, zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) do czasu realizacji sieci gazowej, dopuszcza się zaopatrzenie budynków w gaz z instalacji zbiornikowej;

4) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: ustala się realizację infrastruktury telekomunikacyjnej na warunkach określonych przez zarządcę, zgodnie z zapotrzebowaniem związanym z rozwojem nowych inwestycji, przy czym w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu - w rozumieniu przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych i roztopowych:

a) ustala się obowiązek docelowego odprowadzenia ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników wybieralnych na ścieki z obowiązkiem wywozu ścieków do oczyszczalni przez wyspecjalizowane służby,

c) w obszarach skanalizowanych wyklucza się rozwiązania indywidualne związane z gromadzeniem i odprowadzaniem ścieków,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powinno odbywać się poprzez system kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem rozprowadzania wód opadowych na działce własnej lub w inny w sposób nie powodujący zakłóceń stosunków wodnych na gruntach przyległych,

e) ustala się obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych na terenie własnym inwestora;

6) w zakresie usuwania odpadów:

a) ustala się sposób usuwania odpadów - zgodnie z przepisami odrębnymi i gminnym planem gospodarki odpadami,

b) na terenie własnym inwestora należy przewidzieć miejsca na lokalizację pojemników do zbierania i segregacji odpadów;

7) w zakresie zaopatrzenia budynków w ciepło:

a) ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, o których mowa w § 5 ust. 5,

b) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem określonych w ust. 2 pkt 2 lit. b.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację: miejsc postojowych, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo rowerowych, zieleni oraz infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 11. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1MN, 2MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się lokalizację:

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

b) infrastruktury towarzyszącej,

c) towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych,

3) przeznaczenie uzupełniające terenu:

a) usługi wbudowane,

b) drogi wewnętrzne,

c) infrastruktura techniczna;

4) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) na każdej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego,

b) wyklucza się obsługę komunikacyjną działek bezpośrednimi zjazdami z dróg powiatowych,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 30% powierzchni działki budowlanej,

d) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 40 % powierzchni działki budowlanej,

e) wyklucza się realizację pełnych ogrodzeń betonowych,

f) w przypadku podziału na działki budowlane, ustala się minimalną powierzchnię działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wynoszącą 1000m2,

g) ustalenie o którym mowa w lit. f) nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną oraz drogi wewnętrzne,

h) ustala się wyznaczone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne linie zabudowy, w tym w odległości:

- 8,0m od dróg powiatowych,

- 6,0m od dróg gminnych,

- 6,0m od linii rozgraniczającej terenów KDW.

i) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych, ustala się następujące wskaźniki:

- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie mniej niż 2 stanowiska postojowe na jeden budynek mieszkalny,

- dla usług: 1 stanowisko postojowe na każde 40m2 powierzchni całkowitej lokalu użytkowego związanego z prowadzoną działalnością usługową;

5) zasady kształtowania zabudowy:

a) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolnostojącą,

b) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 10,0m,

c) maksymalna wysokość towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 6,0m,

d) zakazuje się realizację budynków z bali drewnianych,

e) zakazuje się stosowania zewnętrznych podpór o przekroju koła, dopuszcza się zewnętrzne podpory o przekroju kwadratu,

f) dachy budynków należy projektować jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę.

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 3MN, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się lokalizację infrastruktury towarzyszącej,

3) przeznaczenie uzupełniające terenu: infrastruktura techniczna;

4) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wyklucza się realizację pełnych ogrodzeń betonowych.

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: 1MN/U, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej;

2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się lokalizację:

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

b) budynków usługowych,

c) infrastruktury towarzyszącej,

d) towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych;

3) przeznaczenie uzupełniające terenu:

a) drogi wewnętrzne,

b) infrastruktura techniczna;

4) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) na każdej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego,

b) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, maksymalna powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 30% powierzchni działki budowlanej,

c) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowo - usługowej, maksymalna powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 40% powierzchni działki,

d) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej,

e) w przypadku lokalizacji zabudowy usługowej lub mieszkaniowo - usługowej, powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 30% powierzchni działki,

f) wyklucza się realizację pełnych ogrodzeń betonowych,

g) w przypadku podziału na działki budowlane, ustala się minimalną powierzchnię działki wynoszącą 1000m2,

h) ustalenie o którym mowa w lit. g) nie dotyczy działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną oraz drogi wewnętrzne,

i) obowiązują wyznaczone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 6,0m od terenu KDW oraz drogi położonej poza granicą opracowania;

j) należy zapewnić niezbędną liczbę miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych, w ilości wynikającej z rzeczywistych potrzeb ustalonych na etapie projektu budowlanego, ale nie mniejszą niż:

- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 2 stanowiska postojowe w obrębie jednej posesji,

- dla usług: 1 stanowisko postojowe na każde 40m2 powierzchni całkowitej lokalu użytkowego związanego z prowadzoną działalnością usługową w przypadku usług wbudowanych w budynki mieszkalne lub powierzchni całkowitej budynków usługowych;

5) zasady kształtowania zabudowy:

a) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolnostojącą,

b) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 10,0m,

c) maksymalna wysokość towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 6,0m,

d) zakazuje się realizację budynków z bali drewnianych,

e) zakazuje się stosowania zewnętrznych podpór o przekroju koła, dopuszcza się zewnętrzne podpory o przekroju kwadratu,

f) dachy budynków należy projektować jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 35° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę.

4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1U, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy usługowej;

2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się lokalizację:

a) budynków usługowych, w tym o charakterze hotelarsko - gastronomicznym,

b) infrastruktury towarzyszącej,

c) towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych;

3) przeznaczenie uzupełniające terenu:

a) drogi wewnętrzne,

b) parkingi,

c) urządzenia sportowo - rekreacyjne,

d) infrastruktura techniczna;

4) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy budynków nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej,

b) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20 % powierzchni działki budowlanej,

c) wyklucza się realizację pełnych ogrodzeń betonowych,

d) obsługa komunikacyjna terenu - poprzez sąsiednią działkę usługową połączoną funkcjonalnie z terenem 1U;

5) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość budynków usługowych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 15,0m,

b) maksymalna wysokość towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych, liczona od naturalnego poziomu gruntu do kalenicy dachu, nie może przekraczać 7,0m,

c) zakazuje się realizację budynków z bali drewnianych,

d) zakazuje się stosowania zewnętrznych podpór o przekroju koła, dopuszcza się zewnętrzne podpory o przekroju kwadratu,

e) dachy budynków należy projektować jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, mieszczących się w przedziale od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem imitującym dachówkę.

5. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1US, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren usług sportu i rekreacji;

2) za zgodne ze zmianą planu uznaje się lokalizację:

a) niekubaturowych obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych,

b) infrastruktury towarzyszącej;

3) przeznaczenie uzupełniające terenu: infrastruktura techniczna.

4) zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 90 % powierzchni terenu,

b) wyklucza się realizację pełnych ogrodzeń betonowych.

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1E, 2E, 3E, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna - energetyka;

2) za zgodne z planem uznaje się: lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1Wp, 2Wp, 3Wp, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: tereny wód płynących;

2) za zgodne z planem uznaje się:

a) utrzymanie cieków wodnych,

b) lokalizację urządzeń technicznych służących utrzymaniu cieków,

c) przekraczanie cieków sieciami infrastruktury technicznej i drogami.

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: tereny publicznej komunikacji drogowej - drogi klasy "Z" zbiorczej - poszerzenie;

2) zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

9. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1KDW, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: teren wewnętrznej komunikacji drogowej;

2) zasady i standardy urządzania terenu:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - min. 10,0m,

b) obowiązuje realizacja trójkątów widoczności o wymiarach 5,0m x 5,0m - zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

10. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 2KDW, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: teren wewnętrznej komunikacji drogowej - poszerzenie;

2) zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

11. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 3KDW, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: teren wewnętrznej komunikacji drogowej;

2) zasady i standardy urządzania terenu:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - od 2,5 do 10,0m,

b) obowiązuje realizacja trójkątów widoczności o wymiarach 5,0m x 5,0m - zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

12. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 4KDW, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: teren wewnętrznej komunikacji drogowej;

2) zasady i standardy urządzania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających - od 9,0 do 11,0m.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12. Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustala się w wysokości 30% dla wszystkich terenów objętych zmianą planu.

§ 13. W granicach obszaru objętego zmianą planu, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole, przyjętego uchwałą Nr XXII/114/2005 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 27 kwietnia 2005r.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójta Gminy Legnickie Pole.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr VIII/31/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.1.jpg

02 Nowa Wieś Legnicka - załącznik nr 1.1

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr VIII/31/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.2.jpg

02 Nowa Wieś Legnicka - załącznik nr 1.2

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr VIII/31/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.3.jpg

03 Legnickie Pole - załącznik nr 1.3

Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr VIII/31/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.4.jpg

03 Ogonowice - załącznik nr 1.4

Załącznik Nr 1.5 do Uchwały Nr VIII/31/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.5.jpg

03 Gniewomierz - załącznik nr 1.5

Załącznik Nr 1.6 do Uchwały Nr VIII/31/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.6.jpg

03 Biskupice - załącznik nr 1.6

Załącznik Nr 1.7 do Uchwały Nr VIII/31/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.7.JPG

05 Raczkowa - załącznik nr 1.7

Załącznik Nr 1.8 do Uchwały Nr VIII/31/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.8.JPG

04 Bartoszów - załącznik nr 1.8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/31/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/31/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik nr 3

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole


Dariusz Mendryk

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »