| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Legnickie Pole: Rada Gminy Legnickie Pole

.. stwierdza zgodność zmiany planu z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole", uchwalonym uchwałą Nr IV/14/98 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionym uchwałą Nr XVI/82/2004r. Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 19 lipca 2004 r. oraz uchwałą Nr XIII/64/07 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2007 r. i uchwałą Nr XXIII/140/09 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009 r. oraz uchwałą nr VII/28/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. i uchwala: zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, na działkach nr 9/22 (część), 93/5, 136/2 (część), 149, 242 obręb Legnickie Pole, nr 9 (część) obręb Biskupice, nr 20/1, 141 (część), 142/4, 143/8 obręb Raczkowa, w granicach określonych na załącznikach graficznych do Uchwały Nr XXI/130/08 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, zwaną dalej "planem".

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Granice obszaru objętego planem wyznacza się na rysunkach planu, stanowiących załączniki graficzne nr 1 - 6 do tekstu planu.

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

3. Integralną część planu stanowią:

1) tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";

2) załączniki graficzne nr 1 - 6 w skali 1:1000 lub 1:2000, zwane dalej "rysunkami planu".

4. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcia Rady Gminy Legnickie Pole o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcia Rady Gminy Legnickie Pole o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) "dominancie" - należy przez to rozumieć: obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatorów ze względu na swoją wysokość, wielkość lub wyróżniającą formę architektoniczną;

2) "działce inwestycyjnej" - należy przez to rozumieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, na których będzie się realizowało inwestycję objętą jednym (ewentualnie etapowym) pozwoleniem na budowę;

3) "liczbie kondygnacji" - należy przez to rozumieć: liczbę kondygnacji użytkowych - nadziemnych budynku;

4) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem: naziemna część obiektu budowlanego nie może wykraczać poza zewnętrzną krawędź linii, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

5) "obszarze planu " - należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego planu;

6) "planie" - należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunkach planu, stanowiących załączniki graficzne nr 1 - 6 do tekstu planu;

7) "powierzchni pod zabudowę" - należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek powierzchni zabudowy liczony po zewnętrznym obrysie wszystkich istniejących i projektowanych budynków do powierzchni całkowitej działki inwestycyjnej;

8) "przepisach odrębnych" - należy przez to rozumieć: przepisy ustaw, inne niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi;

9) "przeznaczeniu podstawowym" - należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może występować w sposób samodzielny lub niesamodzielny na działce inwestycyjnej i w budynkach na niej zlokalizowanych, a jego udział musi stanowić powyżej 50% powierzchni:

a) użytkowej wszystkich istniejących i projektowanych na niej obiektów - na terenach przeznaczonych pod zabudowę;

b) poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi - na terenach pozostałych,

) o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej;

10) "przeznaczeniu terenu" - należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także sposób lub sposoby zagospodarowania oraz rodzaj lub rodzaje działalności dopuszczone na danym terenie, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

11) "przeznaczeniu towarzyszącym" - należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może wyłącznie współwystępować z "przeznaczeniem podstawowym";

12) "rysunkach planu" - należy przez to rozumieć: rysunki planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000 lub 1: 2000, stanowiące załączniki graficzne nr 1 - 6 do niniejszego tekstu planu;

13) "terenie" - należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

14) "uciążliwości" - należy przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne w rozumieniu przepisów odrębnych;

15) "usłudze nieuciążliwej" - należy przez to rozumieć: działalność usługową, która zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. z zakresu ochrony środowiska, nie została zakwalifikowane do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności.

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w ustaleniach niniejszej uchwały należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.

§ 3. 1. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenie terenu:

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) M-U - tereny równoważnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej;

c) US - teren usług sportu i rekreacji;

d) R - teren rolniczy;

e) KDW - tereny dróg wewnętrznych;

f) IE - tereny infrastruktury elektroenergetycznej.

2. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu o charakterze informacyjnym:

1) granica strefy "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej;

2) granica strefy "B" ochrony konserwatorskiej;

3) granica strefy "K" ochrony krajobrazu kulturowego;

4) granica strefy "OW" obserwacji archeologicznej;

5) stanowisko archeologiczne o powierzchni do 1 ara;

6) stanowisko archeologiczne o powierzchni od 1 ara do 0,5 ha;

7) stanowisko archeologiczne (archiwalne);

8) granica strefy bezpośredniego zagrożenia powodzią;

9) sieć napowietrzna średniego napięcia;

10) słupowa stacja trafo;

11) granica pasa technologicznego od linii energetycznej średniego napięcia;

12) informacja o możliwym podziale działek - orientacyjna.

3. Zasady oznaczania terenów:

1) poszczególne tereny oznaczone są niepowtarzalnym symbolem;

2) oznaczenia terenów składają się z:

a) numeru o charakterze porządkowym, od 1 do 15;

b) symbolu literowego określającego przeznaczenie terenu.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w rozdziale "Przepisy ogólne" § 3 ust. 1 pkt 4 oraz w rozdziale "Ustalenia szczegółowe" §5 ÷ §10 niniejszego planu.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) wysokość zabudowy określona w ustaleniach szczegółowych nie dotyczy infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności;

2) dopuszcza się zachowania budynków lub ich części:

a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy przedstawionymi na rysunku planu, z możliwością ich przebudowy, odbudowy i rozbudowy bez zwiększenia obrysu wykraczającego poza ustalone w niniejszym planie linie zabudowy;

b) niezgodnych z parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisanymi w "Ustaleniach szczegółowych", z możliwością ich przebudowy, odbudowy i rozbudowy niewykraczającej poza dotychczasowe parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

c) z funkcjami innymi niż ustalone w planie, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy, pod warunkiem, że działalność prowadzona na ich obszarze nie będzie stanowiła uciążliwości wykraczającej poza granicę lokalu i/lub działki inwestycyjnej, na której jest prowadzona oraz nie będzie ograniczała możliwości wprowadzenia ustaleń niniejszego planu w lokalach i na działkach sąsiednich;

3) dopuszcza się rozbudowę budynków wyłącznie przy nawiązaniu kompozycji elewacji oraz geometrii dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku rozbudowywanym;

4) dopuszcza się zmianę funkcji budynków gospodarczych na mieszkaniową z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i dostosowaniu do budynków w otoczeniu,

5) dopuszcza się wysunięcie przed ustalone w planie linie zabudowy:

a) wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń wejść, elementów odwodnienia dachów, podjazdów wykraczających na odległość maksymalnie: 0,8 m;

b) balkonów, galerii, werand, tarasów oraz schodów zewnętrznych wykraczających na odległość maksymalnie: 1 m;

c) urządzeń dla niepełnosprawnych na odległość wynikającą z przepisów odrębnych.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązek zachowania starodrzewu towarzyszącego zabudowie, a także zwartych zadrzewień, z zastrzeżeniem:

a) zachowania bezpieczeństwa publicznego;

b) prac związanych z rozbudową systemu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej;

2) obowiązek utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować przekroczenie dopuszczalnych norm określonych w przepisach odrębnych poza działkę inwestycyjną, do której inwestor posiada tytuł prawny;

4) równoważny poziom dźwięku nie powinien przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, określonego w przepisach odrębnych,

a) na terenach: MN, M-U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) na terenie: US jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

5) zakaz lokalizowania zabudowy w odległości minimum: 5 m od górnej krawędzi cieków wodnych oraz zgodnie z liniami zabudowy;

6) zakaz grodzenia terenów w odległości minimum: 1,5 m od górnej krawędzi cieków wodnych.

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) zakaz budowy budynków z bali drewnianych;

2) teren 7.M-U w całości znajduje się w granicach strefy "A" - ścisłej ochrony konserwatorskiej - w jej zasięgu ustala się:

a) zachowane historycznej struktury przestrzennej;

b) zachowanie i uczytelnienie historycznego układu przestrzennego (urbanistycznego lub ruralistycznego) oraz konserwacja jego głównych elementów - rozplanowania, przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, historycznych linii zabudowy i układów zieleni zabytkowej;

c) utrzymanie historycznych podziałów własnościowych;

d) nakaz każdorazowego uzyskania pisemnego pozwolenia od właściwego konserwatora zabytków na: prowadzenie prac inwestycyjnych: budowy, jak również przebudowy, remonty, adaptacje, dostosowywanie do współczesnych funkcji, po uprzednim uzgodnieniu projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu, z wyłączeniem prac prowadzonych wewnątrz budynków, nie mających wpływu na obszar wpisany do rejestru zabytków;

e) nakaz każdorazowego uzyskania pisemnego pozwolenia od właściwego konserwatora zabytków na dokonywanie podziałów nieruchomości;

3) teren 1.MN w całości znajduje się w granicach strefy "B" -ochrony konserwatorskiej - w jej zasięgu ustala się:

a) zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim układu dróg, podziału i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych;

b) restauracje i modernizację techniczną obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości obiektów;

c) nakaz uzyskania od właściwego konserwatora zabytków pozytywnej opinii dotyczącej wszelkich działań inwestycyjnych, remontów, przebudów oraz zmiany funkcji obiektów figurujących w ewidencji wojewódzkiej i gminnej, jak i wznoszenia nowych budynków, z wyłączeniem prac prowadzonych wewnątrz budynków;

d) przy budowie nowych obiektów kubaturowych wymaga się:

- nawiązania gabarytami i sposobem kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej,

- stosowania maksymalnie dwóch kondygnacji z dachami o stromych połaciach i symetrycznym nachyleniu, krytych dachówką ceramiczną,

- przystosowania wysokości nowych budynków do wysokości budynków sąsiadujących,

- zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach oraz o asymetrycznym nachyleniu połaci;

4) tereny: 1.MN, 2.MN, 4.IE, 5.IE, 6.M-U, 7.M-U, 8.M-U, 9.MN, 10.MN, 11.KDW, 12.KDW, 13.MN, 15.KDW w całości znajdują się w granicach strefy "K" - ochrony krajobrazu kulturowego - w jej zasięgu ustala się:

a) restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego,

b) ochronę krajobrazu naturalnego przestrzennie związanego z historycznym założeniem,

c) ochronę form i sposobu użytkowania terenów takich jak: rozłogi pól, układ dróg, miedzy, zadrzewień śródpolnych, alei, szpalerów, grobli, stawów, przebiegu cieków wodnych, z zaleceniem utrzymania wykształconego sposobu parcelacji gruntów i formy użytkowania;

d) nakaz każdorazowego uzyskania opinii właściwego konserwatora zabytków, w wypadku prowadzenia nowych działań inwestycyjnych na zewnątrz budynków;

5) tereny: 1.MN, 2.MN, 14.US, 15.KDW w całości oraz 3.R częściowo znajdują się w granicach strefy "OW" - obserwacji archeologicznej, w jej zasięgu ustala się nakaz uzgadniania wszelkich działań inwestycyjnych z właściwym konserwatorem zabytków;

6) na terenie: 3.R i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie terenu: 6.M-U znajdują się stanowiska archeologiczne, w ich zasięgu oraz bezpośrednim sąsiedztwie ustala się:

a) przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych przed przeprowadzeniem wszelkich działań inwestycyjnych;

b) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych) nakaz uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym, w trybie prac konserwatorskich, polegających na przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, przez uprawnionego archeologa;

c) przy wykonywaniu planów i projektów szczegółowych należy uwzględnić i nanieść stanowiska archeologiczne w formie niezmienionej, z zastrzeżeniem: dane dotyczące zabytkowej zawartości stanowisk i ich zasięgu mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu badań weryfikacyjnych.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) na obszarze planu znajdują się pasy technologiczne (strefy oddziaływania) od linii elektroenergetycznych: średniego napięcia o szerokości 12 m (po 6 m w każdą stronę od osi skrajnego przewodu) oraz niskiego napięcia o szerokości 4 m (po 2 m w każdą stronę od osi skrajnego przewodu), w ich zasięgu ustala się:

a) możliwość lokalizowania nowej zabudowy oraz jej przebudowy, odbudowy i rozbudowy po uzgodnieniu jej rodzaju i szczegółowej lokalizacji z właściwym zarządcą linii energetycznej;

b) zakaz lokalizowania zadrzewień;

2) obszar planu znajduje się w strefie otoczenia lotniska, gdzie obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi: ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późniejszymi zmianami), w szczególności:

a) należy przestrzegać maksymalnych wysokości zabudowy, określonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Legnica, co dotyczy również urządzeń umieszczonych na budynkach oraz drzew;

b) zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków;

c) nakaz zgłaszania Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wszelkich przeszkód lotniczych oraz ich znakowania;

3) teren 3.R w całości znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią, w której obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego, tj. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), w szczególności: zakaz wznoszenia obiektów budowlanych;

4) tereny: 1.MN, 2.MN, 3.R znajdują się w zasięgu powodzi z lipca 1997 r.;

5) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

6) na obszarze planu nie występują obiekty związanych z Obroną Cywilną.

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) na obszarze planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości, w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);

2) zakaz wykonywania podziałów działek inwestycyjnych w stosunku do linii rozgraniczających z terenami przeznaczonymi pod komunikację pod kątem innym niż 90 st. (z tolerancją: plus/minus 20 st.), dopuszcza się odstępstwa od tych parametrów jedynie w wypadku braku możliwości geometrycznych, wynikających z ukształtowania linii rozgraniczających istniejących granic działek;

3) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na działkach inwestycyjnych niespełniających ustaleń dotyczących szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości pod warunkiem, że uzyskały status działek budowlanych przed wejściem planu w życie lub zostały wydzielone na podstawie prawomocnych decyzji;

4) dopuszcza się wydzielania działek o mniejszych wielkościach i szerokościach frontów niż określone w niniejszym planie, w sytuacji kiedy:

a) wydzielone działki zostaną przeznaczone na powiększenie działek sąsiednich (poprzez ich scalenie), z zastrzeżeniem: działki uzyskane w wyniku tego podziału i nie przewidziane na powiększenie działek sąsiednich muszą spełniać warunki minimalnych wielkości określonych w ustaleniach szczegółowych;

b) wydzielone działki zostaną przeznaczone pod teren komunikacji lub infrastruktury technicznej.

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy:

a) na terenach: MN, M-U należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny;

b) na terenie: US w ramach tego terenu;

2) w zakresie rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się:

a) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

- w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych;

- wzdłuż granic nieruchomości;

- w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się inne przebiegi;

b) obowiązek uwzględnienia podczas prac inwestycyjnych stref technicznych, eksploatacyjnych itp., zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczone użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne itp.;

d) możliwość przebudowy sieci kolidujących z istniejącym i planowanym przeznaczeniem terenów, po uzyskaniu zgody oraz na zasadach określonych przez ich zarządców;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) możliwość zaopatrzenia w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez administratora sieci; z uwzględnieniem warunków dostępności wody dla celów przeciwpożarowych;

4) w zakresie unieszkodliwiania ścieków bytowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno - tłocznym do oczyszczalni, na warunkach określonych przez administratora sieci;

b) zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków bytowych powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

c) możliwość odprowadzania ścieków bytowych z budynków do bezodpływowych zbiorników, do czasu budowy kanalizacji sanitarnej służącej do ich obsługi;

d) możliwość stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków;

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) nakazuje się zagospodarowywanie wód deszczowych na terenach własnych inwestorów do czasu budowy sieci kanalizacyjnej, przewidzianej do ich obsługi;

b) obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;

c) obowiązek neutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych inwestorów, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych na warunkach określonych przez administratora sieci;

b) dopuszcza się rozbudową sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w formie linii napowietrznych lub kablowych oraz budowę stacji transformatorowych;

c) projektowane oraz modernizowane sieci dystrybucyjne elektroenergetyczne należy prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych, dopuszcza się odstępstwo od ww. zasady po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

d) w przypadku zaistnienia kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącym uzbrojeniem elektroenergetycznym, przebudowa istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego po uzyskaniu warunków na przebudowę tych urządzeń i zawarciu stosownej umowy lub porozumienia o przebudowę sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej z administratorem sieci; koszt przebudowy istniejących linii będzie ponosił Inwestor zmiany zagospodarowania terenu lub jego właściciel;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) budowę sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przepisami odrębnymi;

b) dostawę gazu na warunkach określonych przez administratora sieci;

c) możliwość stosowania indywidualnych zbiorników gazowych;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;

b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

9) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:

a) możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów;

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów na składowisko odpadów znajdujące się poza obszarem planu;

b) zasadę utrzymania porządku i czystości oraz program gospodarki odpadami w oparciu o obowiązujące przepisy gminne oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;

c) lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający do nich swobodny dostępu komunikacją samochodową;

d) możliwość wyznaczenia wspólnego dla kilku budynków lub działek miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów.

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1) możliwość lokalizowania zabudowy tymczasowej o funkcji zgodnej z planowanym przeznaczeniem terenu, z wykluczeniem takich obiektów, jak obiekty kontenerowe i barakowozy, o ile nie są one związane z prowadzeniem budowy;

2) możliwość użytkowania działek inwestycyjnych zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, pod warunkami że:

a) nie będzie ono źródłem uciążliwości wykraczającej poza granicę działki inwestora;

b) umożliwi ono wprowadzenie ustaleń planu na działkach sąsiednich.

10. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych:

1) na obszarze planu wyznacza się teren rekreacyjno - wypoczynkowy, oznaczony symbolem: US;

2) na obszarze planu nie wyznacza się terenów służących organizacji imprez masowych w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

11. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:

1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 2) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) na całym obszarze planu ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.MN, 2.MN, 9.MN, 10.MN, 13.MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) usługi nieuciążliwe z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, skupu złomu, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych;

b) budynki gospodarcze;

c) obiekty małej architektury;

d) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: MN;

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w układzie wolno stojącym;

2) lokalizowanie maksymalnie jednego budynku zabudowy mieszkaniowej na jednej działce inwestycyjnej;

3) lokalizowanie budynków o funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem wydzielania lokali usługowych wyłącznie w parterach budynków, o udziale powierzchni zgodnym z przepisami odrębnymi;

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 9 m, liczona od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku;

b) gospodarczej i garażowej: 5 m;

5) maksymalna powierzchnia pod zabudowę na działkach inwestycyjnych: 20%;

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;

7) stosowanie dachów: dwuspadowych oraz wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie 350 - 450 ;

8) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach;

9) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu;

10) stosowanie pokrycia dachów w formie dachówki ceramicznej lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, w kolorze ceglanym, w szarościach i grafitach, o ile ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie stanowią inaczej;

11) lokalizowanie garaży z maksymalnie 2 miejscami postojowymi włącznie na jednej działce inwestycyjnej.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie: 1.MN nakaz nawiązania do historycznej zabudowy wsi, w szczególności do sąsiedniego budynku nr 3, podczas projektowania nowej zabudowy, w zakresie:

a) gabarytów: ilość kondygnacji, rzutu budynku;

b) sposobu kształtowania bryły: kąta nachylenia połaci dachowych;

c) przekrycia dachu dachówką ceramiczną lub betonową w kolorze ceglanym;

d) niestosowania na zewnątrz budynków podpór o przekroju koła, dopuszcza się filary o przekroju kwadratowym.

4. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: 700 m2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: 18 m.

5. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na terenie 1.MN obsługa komunikacyjna działek inwestycyjnych od północy z terenu drogi powiatowej znajdującej się poza obszarem opracowania;

2) na terenie 2.MN obsługa komunikacyjna działek inwestycyjnych od wschodu z terenu drogi znajdującej się poza obszarem opracowania;

3) na terenie 9.MN obsługa komunikacyjna działek inwestycyjnych z terenu drogi: 11.KDW oraz od północy z terenu drogi powiatowej i od południa z terenu drogi gminnej, znajdujących się poza obszarem opracowania;

4) na terenie 10.MN obsługa komunikacyjna działek inwestycyjnych z terenów dróg: 11.KDW, 12.KDW oraz od północy z terenu drogi powiatowej, znajdującej się poza obszarem opracowania;

5) na terenie 13.MN obsługa komunikacyjna działek inwestycyjnych z terenów dróg: 11.KDW, 12.KDW oraz od południa z terenu drogi gminnej, znajdującej się poza obszarem opracowania.

§ 6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 6.M-U, 7.M-U, 8.M-U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa;

b) usługi nieuciążliwe z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, skupu złomu, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: M-U;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizowanie budynków o funkcji: mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej i usługowej;

2) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej i wielorodzinnej;

3) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynków: wolno stojących, bliźniaczych i szeregowych;

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej i usługowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 9 m, liczona od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku;

b) gospodarczej i garażowej: 5 m;

5) wynoszenie poziomu parteru budynków na maksymalną wysokość: 1 m nad poziom terenu;

6) maksymalna powierzchnia pod zabudowę na działkach inwestycyjnych: 50%;

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;

8) stosowanie dachów: dwuspadowych oraz wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 370 - 450 ;

9) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach;

10) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu;

11) stosowanie pokrycia dachów w formie dachówki ceramicznej lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki w kolorze ceglanym;

12) stosowanie kolorystyki dachów na budynkach:

a) mieszkalnych w tonacji: czerwieni - ceglastej;

b) gospodarczych i garażowych w tonacji: czerwieni - ceglastej, brązu i szarości;

13) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: blachy oraz paneli z tworzyw sztucznych;

14) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;

15) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych, kutych na podmurówce od strony ulic;

16) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych i z litego muru.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) wymóg uzyskania pozytywnej opinii od wojewódzkiego konserwatora zabytków projektu zagospodarowania całego terenu wraz z wizualizacją, analizą krajobrazu kulturowego (w tym pomnika historii - zespołu klasztornego) przed rozpoczęciem budowy;

2) nakaz wprowadzania jednolitej zabudowy, w zakresie wysokości i formy architektonicznej obiektów budowlanych;

3) zakaz stosowania dominant architektonicznych.

4. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

a) w układzie wolno stojącym: 700 m2 ;

b) w układzie bliźniaczym: 350 m2 ;

c) w układzie szeregowym: 250 m2 ;

2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

a) w układzie wolno stojącym: 18 m;

b) w układzie bliźniaczym: 14 m;

c) w układzie szeregowym: 9 m;

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej nie określa się minimalnej wielkości oraz szerokości frontów działek.

5. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na terenie 6.M-U obsługa komunikacyjna działek inwestycyjnych z terenów ulic: Talarskiej i H. Brodatego, znajdujących się poza obszarem opracowania oraz z terenu drogi wewnętrznej wydzielonej w ramach terenu 6.M-U;

2) na terenie 7.M-U obsługa komunikacyjna działek inwestycyjnych z terenu drogi: 15.KDW oraz z terenu drogi wewnętrznej wydzielonej w ramach terenu 7.M-U oraz z terenu ul. Św. Jadwigi;

3) na terenie 8.M-U obsługa komunikacyjna działek inwestycyjnych wyłącznie z terenu drogi wewnętrznej wydzielonej w ramach terenu 8.M-U.

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 14.US ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) usługi sportu i rekreacji w zakresie: obiekty sportowe, urządzenia sportowe, terenowe obiekty sportowe, place zabaw, itp;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

d) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość zabudowy

a) usług sportu i rekreacji: 12 m, liczona od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku;

b) gospodarczej i garażowej: 5 m;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;

3) stosowanie dachów: dwuspadowych oraz wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 300 - 450 ;

4) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach;

5) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu;

6) stosowanie pokrycia dachów w formie dachówki ceramicznej lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, w kolorze ceglanym, w szarościach i grafitach.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych: 3300 m2 .

4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) na terenie 14.US obsługa komunikacyjna działek inwestycyjnych od północy i wschodu z terenu drogi gminnej, znajdującej się poza obszarem opracowania.

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 3.R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: uprawy polowe;

2) przeznaczenie towarzyszące: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy.

§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 11.KDW, 12.KDW, 15.KDW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

c) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla terenu: 11.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 8 m;

2) dla terenu: 12.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 6 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla terenu: 15.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 7 m.

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego: 4.IE, 5.IE ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty, urządzenia i sieci związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną;

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) dojazdy i miejsca postojowe;

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z zaopatrzeniem w energię elektryczną;

d) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej: 5m.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Legnickie Pole.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 arkusz 1-6 do Uchwały Nr VIII/36/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik1%20arkusz%201-6.pdf

MPZP RYS.1-6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/36/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

MPZP Zał. 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/36/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

MPZP 130 Zał 3

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole


Dariusz Mendryk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »