| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/284/11 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Generała Józefa Hallera i ulicy Ojca Beyzyma we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2) ) w związku z uchwałą Nr LIV/1604/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Generała Józefa Hallera i ulicy Ojca Beyzyma we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 261 ) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Generała Józefa Hallera i ulicy Ojca Beyzyma we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W planie nie określa się:

1)zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - ze względu na brak dóbr kultury współczesnej;

2)granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak takich terenów i obiektów;

3)sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

4)granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

5)granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

6)granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

7)granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

8)granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych - ze względu na brak takich pomników oraz ich stref ochronnych.

§ 2.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)dojazd - dojazd pojazdem samochodowym;

2)kondygnacja naziemna - kondygnacja, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda, usytuowana nad nią kondygnacja;

3)nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli; linia ta nie dotyczy podziemnych części obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni dla niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynków, których zasięg może być ograniczony w ustaleniach planu;

4)nośnik reklamowy - obiekt służący reklamie;

5)obowiązująca linia zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku i określonych w ustaleniach planu budowli, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej; linia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych na poziomie terenu;

6)obszar zabudowany II - obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnej w jego lub ich rzucie o największej powierzchni;

7)obudowa estetyczna - konstrukcja stanowiąca architektoniczną osłonę urządzeń budowlanych i instalacji, służącą utrzymaniu estetycznych walorów obiektu;

8)parking samodzielny jednopoziomowy - jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;

9)parking samodzielny wielopoziomowy - wielokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów, w którym podstawowej funkcji parkingowej może towarzyszyć funkcja uzupełniająca;

10)przeznaczenie terenu - obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;

11)sieci uzbrojenia - przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania;

12)szpaler drzew - pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie jest możliwe na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do terenu;

13)teren - część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;

14)wydzielenie wewnętrzne - część terenu oznaczona symbolem;

15)wyeksponowanie obiektu - wymóg takiego usytuowania obiektu, aby najbardziej reprezentacyjne części były widoczne z miejsca określonego w ustaleniach planu.

§ 3.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granice obszaru objętego planem tożsame z granicami strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, granicami obszaru gminnej ewidencji zabytków oraz granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

2)linie rozgraniczające tereny;

3)symbole terenów;

4)granice wydzieleń wewnętrznych;

5)symbole wydzieleń wewnętrznych;

6)nieprzekraczalne linie zabudowy;

7)obowiązujące linie zabudowy;

8)miejsca zmiany rodzaju lub końca linii zabudowy;

9)szpaler drzew;

10)korytarz usytuowania ciągu pieszo-rowerowego.

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1)mieszkania towarzyszące - należy przez to rozumieć części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania;

2)handel detaliczny małopowierzchniowy A - należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m2 , oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

3)gastronomia - należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, w tym kawiarnie internetowe, cukiernie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności kateringowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

4)rozrywka - należy przez to rozumieć dyskoteki, kluby, w tym kluby muzyczne, sale taneczne, kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

5)obiekty upowszechniania kultury - należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, z wyjątkiem muzycznych, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

6)wystawy i ekspozycje - należy przez to rozumieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

7)pracownie artystyczne - należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

8)biura - należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług turystycznych poza udzielaniem noclegów, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innych kategorii przeznaczenia terenu;

9)obiekty kongresowe i konferencyjne - należy przez to rozumieć obiekty kongresowe i konferencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

10)obiekty hotelowe - należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, gospody, schroniska, w tym schroniska młodzieżowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

11)usługi drobne - należy przez to rozumieć obiekty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, obiekty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, gabinety wróżek i astrologów, pralnie, obiekty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

12)poradnie medyczne - należy przez to rozumieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

13)pracownie medyczne - należy przez to rozumieć pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

14)produkcja drobna - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, wyrób produktów cukierniczych i ciastkarskich, zakłady poligraficzne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

15)obiekty do parkowania;

16)zieleń parkowa;

17)skwery;

18)place zabaw;

19)ulice;

20)drogi wewnętrzne;

21)ciągi piesze;

22)ciągi rowerowe;

23)ciągi pieszo-rowerowe;

24)stacje transformatorowe;

25)stacje gazowe;

26)obiekty infrastruktury wodociągowej - należy przez to rozumieć studnie publiczne, urządzenia służące do ujmowania i magazynowania wód, pompownie wód, hydrofornie, urządzenia regulujące ciśnienie wody, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

27)obiekty infrastruktury kanalizacyjnej - należy przez to rozumieć wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.

2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:

1)usługi - grupa obejmuje kategorie:

a) gastronomia,

b) obiekty hotelowe,

c) rozrywka,

d) biura,

e) obiekty upowszechniania kultury,

f) wystawy i ekspozycje,

g) pracownie artystyczne,

h) obiekty kongresowe i konferencyjne,

i) handel detaliczny małopowierzchniowy A,

j) usługi drobne,

k) poradnie medyczne,

l) pracownie medyczne;

2)obiekty infrastruktury technicznej - grupa obejmuje kategorie:

a) stacje transformatorowe,

b) stacje gazowe,

c) obiekty infrastruktury wodociągowej,

d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej.

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 6 m;

2)dla obiektów infrastruktury technicznej nie obowiązują linie zabudowy oraz ustalenia dla terenów, dotyczące:

a) udziału powierzchni obszaru zabudowanego II,

b) powierzchni terenu biologicznie czynnego;

3)zakazuje się sytuowania wolno stojących budynków gospodarczych;

4)kąt nachylenia połaci dachowej nie może być mniejszy niż 30o;

5)ustalenie, o którym mowa w pkt 5, nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej.

§ 6.

Na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje zieleń.

§ 7.

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych na całym obszarze objętym planem.

2. Na obszarze objętym gminną ewidencją zabytków należy przeprowadzić badania archeologiczne w zakresie określonym przez właściwe służby ochrony zabytków.

§ 8.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych i obiektów informacyjnych:

1)zakazuje się nośników reklamowych, z wyjątkiem nośników reklamowych stanowiących wyposażenie przystanków transportu publicznego;

2)dopuszcza się wolno stojące obiekty służące informacji o obiektach historycznych i informacji turystycznej o wymiarze pionowym nie większym niż 3 m.

§ 9.

Wyznacza się granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej tożsame z granicami obszaru objętego planem.

§ 10.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

1)dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

2)powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2 ;

3)szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m;

4)kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 40o .

§ 11.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

1)dopuszcza się sieci uzbrojenia;

2)zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej;

3)odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacyjną;

4)przewody sieci uzbrojenia dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.

§ 12.

Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 3KDD, 4KDPR.

§ 13.

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

1)terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U na 30%;

2)terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2Z na 3%;

3)pozostałych terenów na 0,1%.

Rozdział 3.
Ustalenia dla terenów

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się przeznaczenie:

1)usługi;

2)mieszkania towarzyszące;

3)produkcja drobna, z zastrzeżeniem ust. 2;

4)place zabaw;

5)obiekty do parkowania;

6)drogi wewnętrzne;

7)obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia produkcja drobna nie dopuszcza się zakładów poligraficznych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)w wydzieleniu wewnętrznym (A) nie dopuszcza się rozrywki, gastronomii, handlu detalicznego małopowierzchniowego A;

2)wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, a także do najwyższego punktu obudowy estetycznej urządzeń i instalacji na dachach, nie może być większy niż 16 m i mniejszy niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 3;

3)ustalenie, o którym mowa w pkt 2, nie obowiązuje w wydzieleniu wewnętrznym (A), w którym wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, a także do najwyższego punktu obudowy estetycznej urządzeń i instalacji na dachach, nie może być większy niż 12 m;

4)ustalenie, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej;

5)liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 3;

6)obowiązuje obudowa estetyczna ze wszystkich stron urządzeń budowlanych i instalacji zamontowanych na dachach;

7)ustalenie, o którym mowa w pkt 6, nie dotyczy anten, kolektorów słonecznych, instalacji odgromowej;

8)powierzchnia użytkowa obiektu o przeznaczeniu produkcja drobna nie może być większa niż 150 m2;

9)obowiązuje wyeksponowanie obiektu od strony alei Generała Józefa Hallera;

10)udział powierzchni obszaru zabudowanego II w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 50%;

11)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1)dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenu 3KDD;

2)obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

a) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A - 1,2 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni sprzedaży,

b) dla gastronomii, rozrywki, obiektów upowszechniania kultury, wystaw i ekspozycji - 12 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

c) dla biur - 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

d) dla obiektów kongresowych i konferencyjnych - 7 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

e) dla obiektów hotelowych - 30 miejsc postojowych na 100 pokoi hotelowych,

f) dla poradni medycznych i pracowni medycznych - 8 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;

3)miejsca postojowe, o których mowa w pkt 2, należy usytuować na terenie i na działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;

4)nie dopuszcza się parkingów samodzielnych wielopoziomowych nadziemnych;

5)parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;

6)obowiązują miejsca postojowe dla rowerów towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

a) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A - 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni sprzedaży,

b) dla gastronomii, rozrywki, obiektów upowszechniania kultury - 5 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej,

c) dla wystaw i ekspozycji - 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

d) dla biur - 2,5 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej.

§ 15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2Z ustala się przeznaczenie:

1)zieleń parkowa;

2)skwery;

3)place zabaw;

4)ciągi piesze;

5)ciągi rowerowe;

6)ciągi pieszo-rowerowe;

7)obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązują szpalery drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu;

2)obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości co najmniej 4 m w korytarzu usytuowania ciągu pieszo-rowerowego wyznaczonym na rysunku planu;

3)obowiązuje powiązanie ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w pkt 2, z ciągiem pieszo-rowerowym na terenie 4KDPR oraz chodnikiem i ścieżką rowerową wzdłuż alei Generała Józefa Hallera.

§ 16.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDD ustala się przeznaczenie - ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy dojazdowej;

2)obowiązują obustronne chodniki.

§ 17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDPR ustala się przeznaczenie - ciąg pieszo-rowerowy.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje szpaler drzew na odcinku wskazanym na rysunku planu;

2)obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości co najmniej 4 m;

3)obowiązuje powiązanie ciągu pieszo-rowerowego, o którym mowa w pkt 2, z ciągiem pieszo-rowerowym na terenie 2Z oraz z chodnikiem na terenie 3KDD.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia


Maria Zawartko

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/284/11
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/284/11
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 15 września 2011 r.

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Generała Józefa Hallera i ulicy Ojca Beyzyma we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą Nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253), wraz ze zmianą przyjętą Uchwałą Nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 5, poz. 116).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/284/11
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 15 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Generała Józefa Hallera i ulicy Ojca Beyzyma we Wrocławiu nie wniesiono uwag.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/284/11
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 15 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »