| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/44/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa obejmującej obszar w obrębie wsi Stara Kraśnica gmina Świerzawa

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. - Dz. U. z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Świerzawa Nr XXXI/156/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa obejmującej obszar w obrębie wsi Stara Kraśnica gmina Świerzawa; a także po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świerzawa" przyjętego uchwałą nr 282/XLIII/98 Rady Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 04.06.1998 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świerzawa" wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą nr IX/40/2011 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 czerwca 2011 r., uchwala się co następuje:

Rozdział I.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa obejmującą obszar w obrębie wsi Stara Kraśnica gmina Świerzawa, w granicach określonych na rysunku planu oraz w granicach określonych w uchwale Nr XXXI/156/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa obejmującej obszar w obrębie wsi Stara Kraśnica gmina Świerzawa.

2. Integralną część zmiany planu stanowią:

1) niniejsza uchwała;

2) załącznik nr 1 - rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonany w skali 1 : 1000, zwany "rysunkiem planu".

3. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 2 - określenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej;

2) załącznik nr 3 - określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

§ 2. W granicach obszaru objętego planem nie występują następujące elementy, których określenie jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), zwanej dalej ustawą:

1) przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy), wymagające ich ukształtowania;

2) obiekty ochrony dóbr kultury współczesnej;

3) obszary wymagające określenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości (w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie gospodarki nieruchomościami).

§ 3. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające;

2) oznaczenia terenu;

3) granica obszaru objętego planem, rozumiane jako tożsama z przyległymi do niej liniami rozgraniczającymi.

§ 4. 1. Definicje pojęć określonych w ustawie w art. 2 stosuje się w niniejszej uchwale w rozumieniu przyjętym w ustawie.

2. Ilekroć w dalszej części uchwały używa się określeń takich jak:

1) przeznaczenie terenu - należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenu;

2) przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć podstawowy sposób użytkowania terenu, obejmujący min. 51% powierzchni działki budowlanej oraz min. 51% powierzchni użytkowej obiektów istniejących i projektowanych;

3) przeznaczenie uzupełniające - należy przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, która nie zmienia generalnego charakteru użytkowania terenu;

4) linie rozgraniczające - należy przez to rozumieć obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, których przebieg określony na rysunku planu ma charakter wiążący;

5) teren - należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonym przeznaczeniu, oznaczony odpowiednim symbolem użytkowania.

Rozdział II.
Ogólne zasady zagospodarowania terenów

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o przeznaczeniu podstawowym oznaczonym następującym symbolem: PG obszar i teren górniczy - teren powierzchniowej eksploatacji surowców pospolitych.

2. Określone przeznaczenie terenów wskazuje podstawowy, ustalony sposób ich użytkowania. Dopuszcza się wprowadzenie przeznaczeń uzupełniających zgodnie z przepisami szczegółowymi uchwały dla przeznaczenia uzupełniającego, bez zmiany generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

§ 6. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się realizację:

a) pojemników na odpady z możliwością ich segregacji,

b) sieci i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną,

c) urządzeń związanych z obsługą komunikacji - zatok, parkingów, zieleni, elementów małej architektury,

d) obiektów komunikacji pieszej i rowerowej,

e) dojść i dojazdów do budynków,

f) zieleni;

2) zakazuje się reklam świetlnych emitujących zmienne obrazy oraz wolnostojących reklam wielkogabarytowych.

§ 7. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się realizację elementów użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek, koszy na śmieci, posadzek na wydzielonych ciągach pieszych posiadających spójną formę.

§ 8. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się utrzymanie istniejącego sposobu użytkowania do czasu realizacji ustaleń zawartych w planie.

§ 9. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane, dla terenów wyznaczonych niniejszym planem:

1) zgodność z przepisami odrębnymi;

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek w wielkości 200 m2 ;

3) dopuszcza się wydzielenie działek mniejszych, niż określone w pkt 2, w przypadku:

a) wydzielenia działki pod urządzenia infrastruktury technicznej pod warunkiem nie kolidowania z ruchem pieszym i kołowym,

b) wydzielenia działki pod komunikację, w tym drogi wewnętrzne,

c) gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu poprawę warunków zagospodarowania terenu działek przyległych o tej samej kategorii przeznaczenia,

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien wynosić 90o z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niż 30o ;

4) szerokość wydzielanych działek, mierzona na granicy przylegającej do drogi publicznej oraz drogi wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę, nie może być mniejsza niż 20,0 m - z wyłączeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej;

5) dopuszcza się minimalną szerokość działki 5,0 m oraz inny kąt położenia granic działek w przypadkach uzasadnionych skrajnym położeniem działki przy drogach z placem do zawracania.

§ 10. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć związanych z komunikacją oraz infrastrukturą techniczną;

2) zakazuje się odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych, komunalnych do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do ziemi za wyjątkiem ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się wykorzystanie wód deszczowych dla potrzeb zarządcy terenu wyznaczonego w planie oraz terenów sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w przypadku dokonania odkrycia kopalnianych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić o tym właściwe służby, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) obszar objęty planem nie podlega ochronie akustycznej;

6) nie wprowadza się wymagań dotyczących powierzchni terenów biologicznie czynnych;

7) po zakończeniu eksploatacji górniczej - obowiązek rekultywacji terenu zgodnie z opracowanym projektem;

8) dla ochrony projektowanego powiększenia projektowanego Parku Krajobrazowego "Chełmy" obowiązują zasady ochrony, jak w przepisach odrębnych.

2. Nakazuje się ograniczenie zasięgu uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej, do obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny; zasięg ten nie może przekraczać wartości dopuszczalnych na granicy własności terenu.

3. Dopuszcza się lokalizowanie pojemników na odpady z możliwością ich segregacji.

§ 11. Ustala się zasady ochrony środowiska kulturowego. Informuje się że na podstawie przepisów odrębnych, obowiązuje stosowne postępowanie w stosunku do przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, spoczywającym na każdym, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych go odkrył.

§ 12. Ustala się następujące zagospodarowanie terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:

1) w obrębie terenu PG w części oznaczonej na rysunku planu występuje udokumentowane złoże o nazwie "Stara Kraśnica". Z chwilą zatwierdzenia granic w/w obszaru i terenu (w ramach odrębnego od planu postępowania) obszar ten podlegać będzie ochronie na mocy przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zmianami);

2) teren objęty planem położony jest w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody powierzchniowej w Przybkowie dla miasta Legnicy, ustanowionej Decyzją Wojewody Legnickiego Nr OŚ.III.6210-2/56/95 z dnia 28 sierpnia 1995 r. Plan nie wprowadza dodatkowych ustaleń ponad nakazy, zakazy i graniczenia obowiązujące na podstawie w/w decyzji.

Rozdział III.
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów

§ 13. 1. Wyznacza się teren o przeznaczeniu podstawowym oznaczony na rysunku planu symbolem PG: obszary i tereny górnicze - teren powierzchniowej eksploatacji surowców pospolitych.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz związane z prowadzoną eksploatacją surowców;

2) drogi wewnętrzne (technologiczne);

3) zwałowiska wewnętrzne i zewnętrzne;

4) parkingi.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

1) ograniczenie wysokości zabudowy do 10 m liczonych do kalenicy lub najwyższego punktu dachu;

2) ujednolicenie wszystkich lokalizowanych budynków w zakresie formy i pokrycia dachów, materiałów wykończeniowych, kolorystyki;

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 20% powierzchni zabudowy;

4) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, w ilości nie mniejszej niż 5% powierzchni terenu.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) eksploatację należy prowadzić w granicach udokumentowanego złoża;

2) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem okazjonalnego zagospodarowania związanego z funkcją podstawową;

3) przez obszar opracowania przebiega gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia relacji Taczalin - Dziwiszów, o średnicy nominalnej DN 400 oraz ciśnieniu nominalnym PN 6,3 MPa, dla gazociągu obowiązuje strefa ochronna wynosząca 16,25 m, licząc od gazociągu, ustala się:

a) obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę,

b) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,

c) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

d) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 2 m od osi gazociągu,

e) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji,

f) dopuszczenie modernizacji oraz rozbudowy sieci zlokalizowanej na przedmiotowym terenie sieci gazowej,

g) dopuszczenie lokalizacji sieci podziemnego uzbrojenia technicznego oraz innych zadań inwestycyjnych po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora gazociągu.

§ 14. 1. Ustala się następujące ogólne zasady powiązania terenów objętych ustaleniami planu z urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego:

1) realizacja nowych obiektów kubaturowych powinna się odbywać wyłącznie po uprzednim uzbrojeniu terenów budowlanych w wymagane sieci infrastruktury, w powiązaniu z istniejącymi systemami uzbrojenia technicznego;

2) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń i elementów sieci uzbrojenia technicznego na obszarze władania inwestora jako obiekty towarzyszące lub za zgodą właściciela terenu.

2. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z układem magistralnym gminnej sieci wodociągowej za pośrednictwem uzupełniającego układu wodociągów rozdzielczych;

2) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

3. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się:

1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z gminnym systemem kanalizacji sanitarnej;

2) budowę systemu kanalizacji przy wykorzystaniu układu kanalizacji grawitacyjno - pompowej;

3) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

4. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z układem lokalnych sieci kanalizacji deszczowej;

2) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci;

3) dopuszcza się wykorzystanie wód deszczowych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz poprzez rozprowadzenie:

a) na terenie własnym inwestora,

b) do wód płynących na warunkach ustalonych przez zarządcę.

5. Dla wywożenia i unieszkodliwiania odpadów stałych ustala się: wywożenie odpadów zgodnie z warunkami odbioru oraz przepisami odrębnymi oraz dostępną technologią.

6. Zakłada się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł ciepła z preferowaniem systemów ekologicznych.

7. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych ustala się realizację uzupełniającego systemu sieci telefonicznej powiązanej z istniejącym systemem telekomunikacji. Sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

Rozdział IV.

§ 15. Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Rozdział V.
Przepisy końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Marian Matusiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/44/2011
Rada Miasta i Gminy w Świerzawie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zal nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/44/2011
Rada Miasta i Gminy w Świerzawie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

zal nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/44/2011
Rada Miasta i Gminy w Świerzawie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

zal nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »