| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Pęcław

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pęcław oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku zbycia przetargowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy Pęcław uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Określa się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Pęcław oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. Niniejsze zasady mają zastosowanie do lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w tym rolnych zwanych dalej nieruchomościami.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Pęcław

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pęcław

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

4) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć drogi oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne.

5) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe zabudowane, niezabudowane, działki rolne oraz lokale mieszkalne i użytkowe.

Rozdział 2.
Nabywanie nieruchomości

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta do samodzielnego nabywania praw do nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych w drodze odpłatnego i nieodpłatnego nabycia, zamiany, darowizny, zrzeczenia, wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntów na własność, komunalizacji, scalenia i podziałów nieruchomości, prawa pierwokupu w związku z:

1) tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości,

2) koniecznością realizacji zadań własnych

3) realizacją celu publicznego,

4) realizacją planowanych inwestycji.

2. Warunki nabycia nieruchomości do zasobu ustala Wójt.

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami gminy nabycie może nastąpić w drodze przetargu

4. Wójt decyduje o nabyciu przez gminę prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego w drodze darowizny oraz o przyjęciu lub odrzuceniu spadku o ile przepisy nie stanowią inaczej.

Rozdział 3.
Sprzedaż, zamiana, oddawanie w użytkowanie wieczyste

§ 3. 1. Wójt samodzielnie dokonuje czynności prawnych polegających na zbywaniu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy, w szczególności sprzedaży, zamiany, zrzeczenia, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w trwały zarząd, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi.

2. Do zbycia mogą być przeznaczone nieruchomości, które:

1) są zbędne do wykonywania zadań własnych Gminy

2) ich zbycie rokuje lepsze wykorzystanie gospodarcze i osiągniecie wyższych efektów ekonomicznych przez inne podmioty

3) zostaną sprzedane na cele mieszkaniowe

3. Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym może nastąpić:

1) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz inne cele publiczne, jeżeli cele te realizowane będą przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

2) na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę

Rozdział 4.
Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych

§ 4. 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne oraz budynki mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, którzy maja zawartą umowę na czas nieokreślony.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje łącznie z gruntem niezbędnym do korzystania z lokalu. Grunt może być sprzedany lub oddany w użytkowanie wieczyste

3. Ustala się wysokość bonifikat od ceny sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie niezbędnym do korzystania z lokalu lub budynku sprzedawanych w drodze bezprzetargowej

1) w przypadku sprzedaży budynku lub lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy przysługuje bonifikata 50%

2) w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku wielorodzinnym dotychczasowemu najemcy zostaje udzielona bonifikata w wysokości 60%

3) w przypadku gdy dotychczasowy najemca wnosi zapłatę ceny jednorazowo, zostaje mu udzielona dodatkowa bonifikata w wysokości 20%

Rozdział 5.
Wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie nieruchomości

§ 5. 1. Udziela się Wójtowi zgody na wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

2. Wyraża się zgodę na wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w przypadku:

1) użytkowania, najmu lub dzierżawy na rzecz Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego

2) użytkowania, najmu lub dzierżawy na rzecz samorządowych osób prawnych i samorządowych jednostek organizacyjnych,

3) użytkowania, najmu lub dzierżawy na rzecz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność charytatywną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacją pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,

4) poprawienia warunków zagospodarowania posiadanych przez wnioskodawców nieruchomości, w tym również wynajmowanej, wydzierżawianej bądź użyczanej, jeżeli grunt stanowiący przedmiot wniosku nie może stanowić samodzielnego obszaru do zagospodarowania z uwagi na jego powierzchnię, kształt, położenie i pozwala na to jego przeznaczenie.

5) nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pęcław gospodaruje Wójt w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami prawidłowej gospodarki i zapisami niniejszej uchwały.

Rozdział 6.
Zasady obciążania nieruchomości

§ 6. 1. Wójt może obciążać nieruchomości stanowiące własność lub prawo użytkowania wieczystego hipoteką umowną.

2. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być obciążane za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie prawem użytkowania oraz służebnością gruntową o ile nieruchomość władnąca nie ma dostępu do drogi publicznej.

3. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być obciążane za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie służebnością przesyłu - z tytułu przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVII/76/08 Rady Gminy Pęcław z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pęcław.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Wojciechowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »