| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Na podstawie art.5 i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz.961) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości:

D.1 OD GRUNTÓW:

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,84 zł/m2

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne

4,33 zł/ha

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,43 zł/m2

4. dzierżawionych na ogródki przydomowe

0,08 zł/m2

D.2 OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

1. mieszkalnych

0,70 zł/m2

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

21,94 zł/m2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych

4,45 zł/m2

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,24 zł/m2

5. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,45 zł/m2

6. pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,36 zł/m2

D.3 BUDOWLE

budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej /wartość określona na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/

2%

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

2. nieruchomości zajęte na potrzeby pomocy społecznej,

3. mieszkania komunalne,

4. lokale socjalne,

5. nieruchomości zajęte na boiska i hale sportowe oraz grunty i budowle zajęte pod wyciągi narciarskie,

6. nieruchomości zajęte na potrzeby instytucji kultury.

§ 3. Wpłat podatku od nieruchomości dokonuje się w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Gminy Kudowa- Zdrój.

§ 4. Traci moc:

- uchwała nr LIX/393/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz

- uchwała nr IV/12/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 października 2010 roku NR LIX/393/10 w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Łucja Rachuba


Uzasadnienie

W oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy posiada kompetencje do ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym, że podatek nie może przekroczyć stawek określonych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. (M.P. z dnia 29 lipca 2011 roku nr 68, poz. 679) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2010 r. wyniósł 4,2 %. Proponowane stawki ustalone są w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. W uchwale zastosowano podobnie jak w ubiegłym roku preferencyjną stawkę podatku dla: - gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe, - budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych, Przewidziane są również zwolnienia dla: - nieruchomości zajętych na potrzeby straży pożarnych, - nieruchomości zajęte na potrzeby pomocy społecznej, - mieszkania komunalne, - lokali socjalnych, - nieruchomości zajętych na boiska i hale sportowe oraz gruntów i budowli zajętych pod wyciągi narciarskie, - nieruchomości zajętych na potrzeby instytucji kultury. Zlikwidowano zwolnienia z podatku od nieruchomości zajęte na cmentarze, świetlice środowiskowe oraz składowisko odpadów komunalnych z uwagi na likwidację Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej i objęcie zarządem przez Gminę ww. nieruchomości. W związku z podjętą przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju w dniu 28 września 2011 roku Uchwałą nr XI/68/11 z w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie Zdroju, zgodnie z którą Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju z dniem 01.01.2012 przejmie gospodarkę mieszkaniową. Mając na uwadze powyższe z dniem 01.01.2012 roku na najemcach lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości. Najemcami lokali socjalnych i mieszkań komunalnych są osoby najuboższe w Gminie. W związku z powyższym proponuje się zwolnienie tych lokali i mieszkań z podatku od nieruchomości - kwota zwolnienia wyliczona w oparciu o powierzchnię lokali socjalnych wynosi ogółem 17.399,93 zł dla wszystkich lokali socjalnych i mieszkań komunalnych. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. z 2007 roku Dz. U. nr 59 poz. 404 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój przesłał projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w ustawowym 14 dniowym terminie nie zgłosił zastrzeżeń dotyczących zasad przejrzystości pomocy określonych w projekcie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »