| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Żukowice

z dnia 23 września 2011r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Żukowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się stawki opłat pobieranych przez Wójta Gminy Żukowice za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie, o którym mowa w § 1 pkt 1, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 1,50 zł.

2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 2,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości 4,00 zł,

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości 6,00 zł.

3. Do pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 0,80 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) poza terenem zabudowanym - 15,00 zł,

2) w terenie zabudowanym - 20,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 150,00 zł .

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 4,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni reklamowej w wysokości 1,50 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/87/2001 Rady Gminy Żukowice z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żukowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Penc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »