reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 16 Wojewody Dolnośląskiego; Zarządu Powiatu Świdnickiego

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą, zwanym dalej "Wojewodą",

a Powiatem Świdnickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

1) Zygmunta Worsę - Starostę Świdnickiego

2) Alicję Synowską - Wicestarostę Świdnickiego

zwanym dalej "Powiatem"

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

I. Podstawa prawna porozumienia

- art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.),

- art. 5 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

- art. 30 ust. 4, ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.)

II. Zakres przedmiotowy porozumienia

§ 1. W celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie Powiatu Świdnickiego, Wojewoda Dolnośląski powierza a Powiat przyjmuje do realizacji następujące zadania:

1) zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej, a w razie niemożności zawarcia umów z kierownikami tych zakładów, zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne lub grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie oraz z psychologami - w sprawie przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,

2) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych,

3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej.

III. Warunki realizacji porozumienia

§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się:

1) pokryć, ze środków otrzymanych z budżetu wojewody, koszty wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz badań psychologicznych. Koszty te nie mogą być wyższe od ujętych w cenniku usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia,

2) prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanej dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

2. Wojewoda przyznaje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym zadań o których mowa wyżej, jak również na pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy i średniego personelu medycznego wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej, dotację celową w kwocie 66 000 zł. (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2011 rok: dział 750 - Administracja Publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

§ 3. 1. Powiat rozliczając koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zobowiązany jest przedstawić:

1) wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej z podaniem jednostkowych kosztów wykonywania badań oraz nazwisk i imion osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, których poddano wymienionym badaniom i obserwacji szpitalnej na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej, jak również faktury obciążeniowe wystawione przez zakłady opieki zdrowotnej bądź lekarzy prowadzących indywidualne lub grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie oraz przez psychologów,

2) kserokopie dokumentów będących podstawą wszystkich poniesionych wydatków.

2. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie.

§ 4. 1. Środki finansowe z budżetu Wojewody, określone w § 2 ust. 2, przekazywane będą na rachunek Powiatu najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej w Powiecie.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedkładanych rozliczeniach, termin określony w § 3 ust. 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia.

3. Środki finansowe przekazane w ramach przyznanej dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

§ 5. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie z zakresem ich kompetencji.

IV. Postanowienia końcowe

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas trwania kwalifikacji wojskowej w roku 2011.

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Powiat, a pozostałe Wojewoda Dolnośląski.

Zarząd Powiatu


wojewoda dolnośląski


Aleksander Marek Skorupa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama