| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/120/2011 Rady Gminy Wińsko

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wińsko

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Wińsko uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXVI/135/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/120/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 30 września 2011 r.

REGULAMIN UDZIALANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WIŃSKO

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na obszarze Gminy Wińsko.

2. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, oraz innych okoliczności, o których mowa w art.90d ust 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.,

2) formy w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego .

§ 2.

1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2009, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy , o której mowa w ust.1, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń o pomocy materialnej, o których mowa w art.90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

3. Ustala się następujące grupy uczniów w zależności od wysokości dochodów na osobę w rodzinie ucznia:

1) grupa I - uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 0 zł do 100 zł

2) grupa II - uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 101 zł do 200 zł

3) grupa III - uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 201 zł do kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

4. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego ( stypendium w pełnej wysokości) nie może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006 Nr 139, poz.992 z późn. zm.)

5. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy, o której mowa w ust.4.

6. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Wińsko nie powinna być niższa niż:

1) dla uczniów zaliczonych do I grupy:

150% kwoty o której mowa w art.6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

2) dla uczniów zaliczonych do II grupy:

120% kwoty , o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

3) dla uczniów zaliczonych do III grupy:

100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

7. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających kryteria określone w ust. 1-3 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie zaliczeni do I grupy, w rodzinie których występują inne okoliczności opisane w art.90d ustawy o systemie oświaty.

§ 3.

1. Stypendium nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust.2

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

§ 4.

1. Formami stypendium szkolnego są:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

4) świadczenia pieniężne, jeżeli Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1 pkt.2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt.3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt.3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt.1 - 3 nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 5.

1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

2. Wysokość stypendium oraz okresy na jakie są przyznawane ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z uwzględnieniem:

1) przepisów ustawy o systemie oświaty,

2) przepisów niniejszego regulaminu

3) wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 6.

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 4 ust.1 pkt.1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w formie, o której mowa w § 4 ust.1 pkt.2, realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły.

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formach, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 2-3, może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki w formie przelewu na rachunek bankowy rodziców ucznia ( opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w formie, o której mowa w § 4 ust.1 pkt.4 jest realizowana przelewem na rachunek bankowy rodziców ucznia ( opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

§ 7.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej.

§ 8.

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na wniosek złożony przez osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej lub z urzędu.

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku, w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

3. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym załącza się zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.2.

§ 9.

Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

- pożaru

- kradzieży

- wypadku

- nagłej choroby w rodzinie

- śmierci członka rodziny

- innych okoliczności utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniających naukę ucznia

§ 10.

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

3. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Wińsku.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 11.

Wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym następuje po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie tych świadczeń.

Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko


Zofia Baranowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »