| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/120/2011 Rady Gminy Wińsko

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wińsko

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Wińsko uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXVI/135/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/120/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 30 września 2011 r.

REGULAMIN UDZIALANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WIŃSKO

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na obszarze Gminy Wińsko.

2. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, oraz innych okoliczności, o których mowa w art.90d ust 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.,

2) formy w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego .

§ 2.

1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2009, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy , o której mowa w ust.1, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń o pomocy materialnej, o których mowa w art.90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

3. Ustala się następujące grupy uczniów w zależności od wysokości dochodów na osobę w rodzinie ucznia:

1) grupa I - uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 0 zł do 100 zł

2) grupa II - uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 101 zł do 200 zł

3) grupa III - uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 201 zł do kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

4. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego ( stypendium w pełnej wysokości) nie może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006 Nr 139, poz.992 z późn. zm.)

5. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy, o której mowa w ust.4.

6. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Wińsko nie powinna być niższa niż:

1) dla uczniów zaliczonych do I grupy:

150% kwoty o której mowa w art.6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

2) dla uczniów zaliczonych do II grupy:

120% kwoty , o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

3) dla uczniów zaliczonych do III grupy:

100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

7. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających kryteria określone w ust. 1-3 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie zaliczeni do I grupy, w rodzinie których występują inne okoliczności opisane w art.90d ustawy o systemie oświaty.

§ 3.

1. Stypendium nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust.2

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

§ 4.

1. Formami stypendium szkolnego są:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

4) świadczenia pieniężne, jeżeli Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1 pkt.2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt.3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt.3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt.1 - 3 nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 5.

1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

2. Wysokość stypendium oraz okresy na jakie są przyznawane ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z uwzględnieniem:

1) przepisów ustawy o systemie oświaty,

2) przepisów niniejszego regulaminu

3) wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 6.

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 4 ust.1 pkt.1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w formie, o której mowa w § 4 ust.1 pkt.2, realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły.

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formach, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 2-3, może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki w formie przelewu na rachunek bankowy rodziców ucznia ( opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w formie, o której mowa w § 4 ust.1 pkt.4 jest realizowana przelewem na rachunek bankowy rodziców ucznia ( opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

§ 7.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej.

§ 8.

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na wniosek złożony przez osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej lub z urzędu.

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku, w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

3. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym załącza się zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.2.

§ 9.

Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

- pożaru

- kradzieży

- wypadku

- nagłej choroby w rodzinie

- śmierci członka rodziny

- innych okoliczności utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniających naukę ucznia

§ 10.

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

3. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Wińsku.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 11.

Wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym następuje po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie tych świadczeń.

Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko


Zofia Baranowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »