| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 100/IX/11 Rady Miejskiej Węglińca

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.18a ust.1i art. 19 pkt. 1 lit. f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn.Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się na terenie Gminy i Miasta Węgliniec opłatę od posiadania psów.

§ 2.

Określa się wysokość rocznej stawki opłaty od posiadania psów w kwocie 20,00 zł od jednego psa.

§ 3.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po 30 czerwca roku podatkowego stawka opłaty wynosi 10,00 zł od jednego psa.

§ 4.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 5.

Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 7.

Traci moc uchwała nr 157/XXVII/04 z dnia 24 listopada 2004r. Rady Miejskiej w Węglińcu w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Uzasadnienie

Począwszy od 2008 roku rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Pobiera się ją od osób fizycznych posiadających psy. Do ustawowych kompetencji rady gminy należy również określenie zasad i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty. Pobór opłaty od posiadania psów może odbywać się w drodze inkasa. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec nie wprowadza żadnych zwolnień w opłacie od posiadania psów. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć rocznie 115,31 zł na 2012r. Maksymalna stawka opłaty od posiadania psów na 2012 rok została opublikowana w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r (MP nr 95, poz.961). w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat w 2012r. Na finansowanie zadań wynikających z utrzymania psów w Gminie Węgliniec ponoszone są znaczne wydatki, w tym głównie na utrzymanie schroniska dla psów (w wysokości 27.tys.zł) i sprzątanie (ok.5 tys.zł). Znaczna część tych wydatków wynika z nieodpowiedzialności i beztroski części osób posiadających psy. Podjęcie uchwały powinno przyczynić się do porządkowania problemu utrzymania psów na trenie Gminy i Miasta Węgliniec, w tym poprzez uświadomienie włąścicielom psów faktu ponoszenia przez Gminę znacznych wydatków na pokrycie kosztów związanych z posiadaniem psów przez jej mieszkańców

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »