| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ziębice, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

§ 1. 1. Uchwała określa:

1) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej na realizację zleconego zadania publicznego.

2) sposób rozliczania udzielonej dotacji.

3) sposób kontroli wykonania zadania.

§ 2. 1. Dotacje z budżetu miasta mogą być przyznawane tylko podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (zwanymi dalej podmiotami uprawnionymi).

2. Dotacja może mieć charakter zarówno dotacji na działalność bieżącą, jak i inwestycyjną.

3. Dotacja na działalność inwestycyjną może obejmować:

1) zakupy inwestycyjne,

2) realizację inwestycji, w tym budowę, przebudowę, nadbudowę, odbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację obiektów budowlanych i innych środków trwałych

4. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Rozdział 2.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji

§ 3. Udzielenie dotacji na realizację zadania, które nie mieści się w zakresie zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie może nastąpić w drodze decyzji Burmistrza Ziębic o udzieleniu dotacji na realizację zadania wydanej na wniosek złożony przez podmiot uprawniony.

§ 4. 1. Podmioty uprawnione mogą z własnej inicjatywy złożyć wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadania, które nie mieści się w zakresie zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalno - prawnym, merytorycznym i celowości w wydziałach wskazanych przez Burmistrza.

3. Po uzyskaniu opinii naczelnika wydziału, Burmistrz Ziębic podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia dotacji.

4. O podjętej decyzji Burmistrz Ziębic informuje wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty wpłynięcia wniosku.

5. W przypadku decyzji o przyznaniu dotacji, informacja ta zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.ziebice.pl

§ 5. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy Gminy Ziębice z podmiotem otrzymującym dotację.

Rozdział 3.

Sposób rozliczenia dotacji

§ 6. 1. Podmiot, który otrzymał dotację z budżetu Gminy Ziębice, zobowiązany jest do jej rozliczenia pod względem rzeczowym i finansowym.

2. Termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji określa umowa.

3. Podstawą rozliczenia dotacji są dołączone, uwiarygodnione kopie dokumentów księgowych potwierdzone za zgodność z oryginałem, z zapisem "zapłaty dokonano z dotacji budżetu Gminy Ziębice".

4. Informację o przyznanych i wykorzystanych dotacjach Burmistrz Ziębic podaje do publicznej wiadomości poprzez przedstawienie w załączniku do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ziębice.

Rozdział 4.

Sposób kontroli wykonania zadań

§ 7. 1. Zadania publiczne realizowane na podstawie umowy, o której mowa w § 5 podlegają kontroli merytorycznej i finansowej.

2. Kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych przez Burmistrza Ziębic pracowników Urzędu Miejskiego.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,

2) udokumentowanie realizowanego zadania,

3) przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu Gminy.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Stwierdzenie uchybień i niezgodności w powyższym zakresie skutkuje wstrzymaniem dofinansowania zadania do chwili wyjaśnienia.

6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z zawartą umową podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni licząc od dnia ustalenia nieprawidłowości wydatkowania środków. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu gminy nalicza się począwszy od dnia przekazania dotacji z budżetu gminy podmiotowi dotowanemu.

7. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

Rozdział 5.

Przepisy końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Domagała


Uzasadnienie

Organizacje pozarządowe mogą wykonywać zadania, które nie mieszczą się w zakresie zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W takim przypadku, zgodnie z art. 221 ust 2 - 4 zadanie takie powinno być zlecone w trybie ustalonym uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ ZIĘBIC


Antoni Herbowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »