reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/45/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. - Dz. U. z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Świerzawa Nr XLII/196/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa; a także po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świerzawa" przyjętego uchwałą nr 282/XLIII/98 Rady Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 04.06.1998 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świerzawa" wraz ze zmianą, uchwałą nr X/43/2011 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 31 sierpnia 2011r., uchwala się co następuje:

Rozdział I.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa, obejmującą obszary w obrębie wsi Rząśnik gmina Świerzawa, w granicach określonych na rysunku planu oraz w granicach określonych w uchwale Nr XLII/196/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

2. Integralną część zmiany planu stanowią:

1) niniejsza uchwała;

2) załączniki nr 1, 2 - rysunki zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonany w skali 1: 1000.

3. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 3 - określenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej;

2) załącznik nr 4 - określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

§ 2. W granicach obszaru objętego planem nie występują następujące elementy, których określenie jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), zwanej dalej ustawą:

1) obiekty ochrony dóbr kultury współczesnej;

2) obszary wymagające określenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości (w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie gospodarki nieruchomościami).

§ 3. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające;

2) oznaczenia terenu;

3) granica obszaru objętego planem, rozumiane jako tożsama z przyległymi do niej liniami rozgraniczającymi.

§ 4. 1. Definicje pojęć określonych w ustawie w art. 2 stosuje się w niniejszej uchwale w rozumieniu przyjętym w ustawie.

2. Ilekroć w dalszej części uchwały używa się określeń takich jak:

1) przeznaczenie terenu - należy przez to rozumieć sposób użytkowania terenu;

2) przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć podstawowy sposób użytkowania terenu, obejmujący min. 51% powierzchni działki budowlanej oraz min. 51% powierzchni użytkowej obiektów istniejących i projektowanych;

3) przeznaczenie uzupełniające - należy przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, która nie zmienia generalnego charakteru użytkowania terenu;

4) linie rozgraniczające - należy przez to rozumieć obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, których przebieg określony na rysunku planu ma charakter wiążący;

5) teren - należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonym przeznaczeniu, oznaczony odpowiednim symbolem użytkowania.

Rozdział II.
Ogólne zasady zagospodarowania terenów

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi o przeznaczeniu podstawowym oznaczone następującymi symbolami:

1) W - teren infrastruktury technicznej - wodociągi;

2) WS/W - teren wód powierzchniowych śródlądowych, infrastruktury technicznej - wodociągi;

3) KDD - teren dróg publicznych dojazdowych;

4) R, R1 - tereny rolnicze.

2. Określone przeznaczenie terenów wskazuje podstawowy, ustalony sposób ich użytkowania. Dopuszcza się wprowadzenie przeznaczeń uzupełniających zgodnie z przepisami szczegółowymi uchwały dla przeznaczenia uzupełniającego, bez zmiany generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się realizację:

a) pojemników na odpady z możliwością ich segregacji,

b) sieci i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną,

c) urządzeń związanych z obsługą komunikacji - zatok, parkingów, zieleni, elementów małej architektury,

d) obiektów komunikacji pieszej i rowerowej,

e) dojść i dojazdów do budynków,

f) zieleni;

2) zakazuje się reklam świetlnych emitujących zmienne obrazy oraz wolnostojących reklam wielkogabarytowych.

§ 7. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się realizację elementów użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek, koszy na śmieci, posadzek na wydzielonych ciągach pieszych posiadających spójną formę.

§ 8. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: dopuszcza się utrzymanie istniejącego sposobu użytkowania do czasu realizacji ustaleń zawartych w planie.

§ 9. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane, dla terenów wyznaczonych niniejszym planem:

1) zgodność z przepisami odrębnymi;

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek w wielkości 200 m2 ;

3) dopuszcza się wydzielenie działek mniejszych, niż określone w pkt 2, w przypadku:

a) wydzielenia działki pod urządzenia infrastruktury technicznej pod warunkiem nie kolidowania z ruchem pieszym i kołowym,

b) wydzielenia działki pod komunikację, w tym drogi wewnętrzne,

c) gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu poprawę warunków zagospodarowania terenu działek przyległych o tej samej kategorii przeznaczenia,

d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien wynosić 90o z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niż 30o ;

4) szerokość wydzielanych działek, mierzona na granicy przylegającej do drogi publicznej oraz drogi wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę, nie może być mniejsza niż 20,0 m - z wyłączeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej;

5) dopuszcza się minimalną szerokość działki 5,0 m oraz inny kąt położenia granic działek w przypadkach uzasadnionych skrajnym położeniem działki przy drogach z placem do zawracania.

§ 10. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć związanych z komunikacją oraz infrastrukturą techniczną;

2) zakazuje się odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych, komunalnych do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do ziemi za wyjątkiem ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się wykorzystanie wód deszczowych dla potrzeb zarządcy terenu wyznaczonego w planie oraz terenów sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) przed podjęciem działalności na obszarach wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;

5) w przypadku dokonania odkrycia kopalnianych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić o tym właściwe służby, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) na terenie R1 obowiązuje obowiązek zachowania cennego drzewostanu;

7) obszar objęty planem nie podlega ochronie akustycznej;

8) nie wprowadza się wymagań dotyczących powierzchni terenów biologicznie czynnych.

2. Plan wskazuje do ustanowienia obszary prawnej ochrony przyrody w formie projektowanego parku krajobrazowego "Kaczawski Park Krajobrazowy" obowiązują zasady ochrony, jak w przepisach odrębnych.

3. Nakazuje się ograniczenie zasięgu uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej, do obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w jego obszarze pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami; zasięg ten nie może przekraczać wartości dopuszczalnych na granicy własności terenu.

4. Dopuszcza się lokalizowanie pojemników na odpady z możliwością ich segregacji.

§ 11. Ustala się zasady ochrony środowiska kulturowego. Informuje się że na podstawie przepisów odrębnych, obowiązuje stosowne postępowanie w stosunku do przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, spoczywającym na każdym, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych go odkrył.

Rozdział III.
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów

§ 12. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem W o przeznaczeniu podstawowym infrastruktura techniczna - wodociągi.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

1) urządzenia towarzyszące;

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 10;

2) nakaz zachowania istniejących elementów zieleni, dla zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych;

3) zakaz:

a) wykonywania czynności mogących utrudnić ochronę ujęcia,

b) wszelkich zmian użytkowania terenów, składowania materiałów i wykonywania innych robót, z wyjątkiem związanych z funkcjonowaniem ujęcia.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 11.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) całkowity zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń i obiektów związanych z funkcjonowaniem ujęcia wody;

2) dopuszczenie podziału i łączenia nieruchomości.

§ 13. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem WS/W o przeznaczeniu podstawowym:

1) wody powierzchniowe śródlądowe;

2) infrastruktura techniczna - wodociągi;

3) przestrzenie publiczne w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

1) budowę urządzeń i obiektów wodnych związanych z retencją;

2) budowę urządzeń i obiektów związanych z retencją w celach zabezpieczenia wody dla ujęć oraz zapobiegania przed powodzią;

3) budowę urządzeń towarzyszących;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

5) zieleń urządzoną przywodną.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 10;

2) nakaz zachowania istniejących elementów zieleni, dla zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych;

3) zakaz:

a) wykonywania czynności mogących utrudnić ochronę przed powodzią,

b) wszelkich zmian użytkowania terenów, składowania materiałów i wykonywania innych robót, z wyjątkiem związanych z regulacją i utrzymywaniem wód i budowli ochronnych,

c) uszkadzania umocnień.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 11.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) całkowity zakaz zabudowy w tym ogrodzeń, za wyjątkiem urządzeń i obiektów związanych z funkcjonowaniem cieków wodnych oraz ujęcia wody;

2) dopuszczenie podziału i łączenia nieruchomości.

§ 14. 1. Wyznacza się teren o przeznaczeniu podstawowym - drogi publiczne dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem KDD:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oświetlenie terenu,

b) urządzenia towarzyszące,

c) zieleń urządzoną.

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 10;

2) nakaz zachowania i rozbudowy liniowych elementów zieleni wysokiej, w tym szpalerów i alei, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 11.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) nakaz budowy nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanego w korytarzach infrastruktury w liniach rozgraniczających drogi po uzgodnieniu z zarządcą drogi;

2) dopuszczenie:

a) korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg,

b) w liniach rozgraniczających dróg realizacji urządzeń związanych z obsługą komunikacji - zatok, parkingów, elementów małej architektury po uzgodnieniu z zarządcą drogi;

3) utrzymanie linii rozgraniczających drogi zgodnie z rysunkiem planu, na terenie oznaczonym symbolem KDD.

§ 15. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym tereny rolnicze - oznaczona na rysunku planu symbolem R, R1:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) urządzenia towarzyszące,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej spełniających warunki określone w przepisach odrębnych,

c) zalesianie gruntów rolnych spełniających warunki określone w przepisach odrębnych,

d) obiekty i urządzenie związane z produkcją rolną w tym stawy rybne wraz z niezbędną obsługą spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 10.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 11.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż: 90%.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: całkowity zakaz zabudowy w tym zabudowy zagrodowej za wyjątkiem obiektów związanych z infrastrukturą i komunikacją.

§ 16. 1. Ustala się następujące ogólne zasady powiązania terenów objętych ustaleniami planu z urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego:

1) realizacja nowych obiektów kubaturowych powinna się odbywać wyłącznie po uprzednim uzbrojeniu terenów budowlanych w wymagane sieci infrastruktury, w powiązaniu z istniejącymi systemami uzbrojenia technicznego;

2) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń i elementów sieci uzbrojenia technicznego na obszarze władania inwestora jako obiekty towarzyszące lub za zgodą właściciela terenu.

2. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z układem magistralnym gminnej sieci wodociągowej za pośrednictwem uzupełniającego układu wodociągów rozdzielczych;

2) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

3. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się:

1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z gminnym systemem kanalizacji sanitarnej;

2) budowę systemu kanalizacji przy wykorzystaniu układu kanalizacji grawitacyjno - pompowej;

3) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

4. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z układem lokalnych sieci kanalizacji deszczowej;

2) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci;

3) dopuszcza się wykorzystanie wód deszczowych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz poprzez rozprowadzenie:

a) na terenie własnym inwestora,

b) do wód płynących na warunkach ustalonych przez zarządcę.

5. Dla wywożenia i unieszkodliwiania odpadów stałych ustala się: wywożenie odpadów zgodnie z warunkami odbioru oraz przepisami odrębnymi oraz dostępną technologią.

6. Zakłada się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł ciepła z preferowaniem systemów ekologicznych.

7. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych ustala się realizację uzupełniającego systemu sieci telefonicznej powiązanej z istniejącym systemem telekomunikacji. Sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

Rozdział IV.

§ 17. Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Rozdział V.
Przepisy końcowe

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Marian Matusiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/45/2011
Rada Miasta i Gminy w Świerzawie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zal nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/45/2011
Rada Miasta i Gminy w Świerzawie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zal nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/45/2011
Rada Miasta i Gminy w Świerzawie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

zal nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/45/2011
Rada Miasta i Gminy w Świerzawie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

zal nr 4

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama