Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczonew niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów: z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 poz. 961) i z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 962) Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w wysokości:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Samochody ciężarowe w wieku 7 lat i młodsze.

Samochody ciężarowe starsze niż 7 lat.

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

506 zł

634 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

758 zł

900 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

988 zł

1020 zł

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

a) 12

14

1025 zł

1242 zł

b) 14

15

1064 zł

1282 zł

c) 15

1100 zł

1773 zł

Trzy osie

d) 12

17

1154 zł

1261 zł

e) 17

19

1210 zł

1303 zł

f) 19

21

1267 zł

1328 zł

g) 21

23

1298 zł

1394 zł

h) 23

25

1430 zł

1934 zł

i) 25

1450 zł

2155 zł

Cztery osie i więcej

j) 12

25

1225 zł

1238 zł

k) 25

27

1286 zł

1534 zł

l) 27

29

1394 zł

2280 zł

ł) 29

31

2155 zł

2797 zł

m) 31

2155 zł

2797 zł

3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton:

Ciągniki siodłowe i balastowe w wieku 7 lat i młodsze.

Ciągniki siodłowe i balastowe starsze niż 7 lat.

Od 3,5 tony do 12 ton

1267 zł

1394 zł

4. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach )

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

a) 12

25

594 zł

759 zł

b) 25

31

1054 zł

1394 zł

c) 31

1900 zł

2199 zł

Trzy osie i więcej

d) 12

40

1586 zł

2167 zł

e) 40

2280 zł

2797 zł

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem wyłącznie związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Przyczepy i naczepy w wieku 7 lat i młodsze.

Przyczepy i naczepy starsze niż 7 lat.

Od 7 ton i poniżej 12 ton

886 zł

1013 zł

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem wyłącznie związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu poj.:naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

a) 12

25

456 zł

584 zł

b) 25

748 zł

823 zł

Dwie osie

c) 12

28

560 zł

646 zł

d) 28

33

832 zł

1142 zł

e) 33

38

1238 zł

1711 zł

f) 38

1455 zł

2217 zł

Trzy osie i więcej

g) 12

38

1030 zł

1200 zł

h) 38

1210 zł

1582 zł

7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia:

Autobusy w wieku 7 lat i młodsze.

Autobusy starsze niż 7 lat.

a) mniejszej niż 30 miejsc

1523 zł

1646 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1903 zł

2025 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/195/10 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Władysław Koćwin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe