| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XIII/58/07 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 31 października 2007r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomosci (IN-1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/63/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2. Deklaracja na podatek od nieruchomosci (DN-1)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/63/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3. Załącznik - dane o nieruchomosciach (ZN-1A)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/63/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4. Załącznik - dane o zwolnieniach (ZN -1B)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/63/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5. Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/63/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6. deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/63/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 7. Załącznik - dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1A)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/63/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8. Załącznik - dane o zwolnieniach w podatku rolnym (ZR-1B)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/63/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 9. Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/63/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik Nr 10. Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/63/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik11.doc

Załącznik Nr 11. Załącznik - dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1A)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/63/2011
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik12.doc

Załącznik Nr 12. Załącznik - dane o zwolnieniach w podatku leśnym (ZL-1B)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »