| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2. organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3. programie współpracy - należy przez to rozumieć program współpracy z organizacjami, o którym mowa w przepisach art. 5a ww. ustawy,

4. właściwej komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć wydział wyznaczony przez Burmistrza Ziębic

§ 3. 1. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, w tym projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy.

2. Celem konsultacji jest przygotowanie projektu uchwały uwzględniającej potrzeby i wnioski strony społecznej.

3. Prawo udziału w konsultacjach mają wszystkie organizacje prowadzące na terenie jednostki samorządu terytorialnego działalność statutową w zakresie objętym projektem konsultowanej uchwały.

§ 4. 1. Konsultacji podlegają projekty uchwał przed ich przedłożeniem Radzie Miejskiej przez Burmistrza w celu uchwalenia.

2. Konsultacje rozpoczynają się na co najmniej 14 dni przed przedłożeniem projektu uchwały Radzie Miejskiej i trwają minimum 7 dni.

§ 5. 1. Konsultacje obejmują przygotowany przez Burmistrza Ziębic projekt uchwały.

2. Informację o rozpoczęciu konsultacji zamieszcza się na minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej www.ziebice.pl

3) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach w miejscu publicznie dostępnym.

3. Możliwe jest zamieszczenie informacji o rozpoczęciu konsultacji w prasie o zasięgu lokalnym.

4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji zawiera w szczególności:

1) wskazanie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji,

2) tryb i zasady przeprowadzenia konsultacji,

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) informacje o formie zgłaszania uwag do projektu uchwały,

5) wskazanie właściwej komórki organizacyjnej.

5. Załącznikiem do informacji o rozpoczęciu konsultacji jest treść projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

6. O zamiarze przeprowadzenia konsultacji informuje się pisemnie organizacje pozarządowe; ustęp 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Konsultacje przeprowadzane są w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

§ 7. 1. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

2. Przesłanie formularza pocztą lub złożenie osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego wymaga podania danych umożliwiających identyfikację podmiotu uczestniczącego w konsultacjach.

3. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 8. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie zgłaszania uwag podczas zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji.

2. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający listę reprezentowanych organizacji pozarządowych oraz uwagi zgłoszone do projektu uchwały. Protokół podpisują przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w spotkaniu.

§ 9. 1. W ciągu 2 dni od zakończenia konsultacji właściwa komórka organizacyjna przygotowuje zbiorcze zestawienie uwag do projektu uchwały i przekazuje go do zatwierdzenia Burmistrzowi Ziębic.

2. Wzór zbiorczego zestawienia uwag do projektu uchwały stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników konsultacji przez Burmistrza Ziębic ogłasza się je:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej www.ziebice.pl,

3) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach w miejscu publicznie dostępnym.

§ 10. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic

2. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej www.ziebice.pl,

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Domagała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 27 października 2011 r.

WZÓR FORMULARZA KONSULTACJI

Dane podmiotu uczestniczącego w konsultacjach

Nazwa

Adres

Numer telefonu

Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz

Lp.

Jednostka redakcyjna projektu uchwały

Zapis projektu uchwały

Proponowane zmiany

Uzasadnienie

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Domagała


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 27 października 2011 r.

WZÓR ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY

Lp.

Jednostka zgłaszająca uwagi

Jednostka redakcyjna projektu uchwały

Zapis projektu uchwaqły

Proponowane zmiany

Uzasadnienie organizacji zgłąszającej uwagi

Stanowisko właściwej komórki organizacyjnej

Stanowisko organu wykonawczego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Domagała


Uzasadnienie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przewiduje obowiązkowe wprowadzenie w każdej jednostce samorządu terytorialnego rozwiązania zapewniającego możliwość konsultacji prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych z tymi organizacjami.

Sama instytucja konsultacji społecznej aktów prawa miejscowego jest rozwiązaniem systemowym (art. 5 a ustawy o samorządzie gminnym)., przy czym konsultacje społeczne wskazane są w tych przepisach jako rozwiązanie fakultatywne.

Jednak przepisy art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mają w tym zakresie charakter przepisów szczególnych i nakładają na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia - w drodze uchwały - szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Biorąc po uwagę powyższe uzasadnienie podjęcie w/w uchwały jest konieczne.

Burmistrz Ziębic


dr Antoni Herbowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »